تحلیل مفهوم تلقین در تربیت دینی

نویسنده

چکیده

رویکرد تحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت بر ضرورت بازشناسی و تحلیل مفاهیم در عرصه تعلیم و تربیت تأکید دارد. تحلیل ­های برخاسته از مبانی و مبادی فلسفی و کلامی صاحب نظران این رویکرد در باب تعریف تربیت، تربیت دینی، تلقین و دیگر مفاهیم، منجر به انکار «تربیت دینی» از سوی برخی شده است. یکی از دستاویزهای منکران، به زعم آن ها، زشتی مطلق تلقین و تلقین ­آمیز بودن آموزه­ های دینی است که فرایند آموزش دین را به «شبه ­تربیت» و «ضدتربیت» بدل می­ کند. نوشتار حاضر درصدد است تا با گردآوری دیدگاه ­های مختلف در تعریف تلقین و بررسی آن ها، فرصتی برای بازاندیشی و تحلیل مفهوم تلقین فراهم آورد. به همین منظور پنج دیدگاه نقل و مورد بررسی واقع شد، سپس معانی لغوی و اصطلاحی تلقین نیز مطرح شد و به این نتیجه منجر گشت که معنای اصلی تلقین در فضای آموزش و پرورش عبارت است از «آموزش غیراستدلالی»؛ هرچند معیار نتیجه و محصول فرایند یاددهی نیز معنای دومی است برای تلقین. در ادامه مباحثی معرفت ­شناختی نیز در باب تلقین مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of indoctrination in religious education

چکیده [English]

Analytical approach to the philosophy of education highlights  to recognize and analyze concepts in education.
The analysis derived from the philosophical and theological about definition of Education, Religious Education, Indoctrination and other concepts   Lead to the rejection of «religious education» .
One reason is absolute ugliness indoctrination and induction Religious teachings that is the process of religious education  has become as “similar- education « and «anti-education» .
This paper wants to collect different opinions about  definition of indoctrination and review them. 
In order to, five opinions criticized And  new opinion is proposed.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoctrination
  • religious education
  • Education
  • analytical philosophy of Education
  • Discursive Education