انواع روش های آموزش به نوجوانان در زمینۀ فرهنگ امداد و تعیین میزان اثربخشی آن ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت سوانح طبیعی، مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه،

2 عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

عدم آگاهی عمومی مردم نسبت به چگونگی برخورد با سوانح طبیعی سبب می شود بر میزان خسارات و تلفات سوانح افزوده شود. گستردگی جامعة نوجوانان، آسیب پذیری این قشر، تأثیرگذاری آن بر اطرافیان و آموزش پذیری وسیع نوجوانان سبب شده است که در اجرای طرح های آموزشی، نوجوانان اولویتی ویژه داشته باشند. در تحقیق حاضر، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 240 دانش آموز دورة راهنمایی، در دو مدرسة دخترانه و پسرانه، به طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه مجزا، به چهار روش تحت آموزش قرار گرفتند. 1. آموزش از طریق کتابچة آموزشی، 2. برگزاری یک کارگاه همراه با ارائة کتابچة آموزشی به آنان، 3. برگزاری مانور آموزشی 4. برگزاری مانور آموزشی همراه با توزیع کتابچة آموزشی. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. هر 4 روش آموزشی، به طور معنا داری سبب افزایش میزان آگاهی دانش آموزان شدند. در این میان بیشترین افزایش میزان آگاهی ناشی از روش دوم و پس از آن روش چهارم بود. در مجموع، آموزش بر روی پسران تأثیر بیشتری داشت اما تفاوت معنا داری بین آن ها مشاهده نشد. در نهایت، برگزاری کارگاه آموزشی به همراه ارائه کتابچه آموزشی، به عنوان روش بهینه برای آموزش و بهبود فرهنگ نوجوانان در عرصه سوانح طبیعی و فرهنگ امداد توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the different types of juvenile rescue culture training and determining

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javād Samee’i 1
  • Esmāeel Sālehi 2
  • Mohammad Rezā Masnavi 2
1 MA at Disaster Management
2 (PhD), Tehran University
چکیده [English]

Lack of public awareness about how to deal with natural disasters, causes losses amount to be added. Magnitude of the juvenile population, vulnerability of this class and high impact on their families, cause that juvenile population become important in educational projects. Finding the best method for training is an important problem. To discuss about it, in this research, using cluster sampling, 240 secondary school students, a boy school and a girl school, randomly divided into four groups, were trained. The four methods are: 1) train through brochure, 2) train through workshop with brochure, 3) train through maneuver and 4) train through maneuver with brochure. Data analysis was performed using SPSS software. All four methods of training have significantly increased students awareness. The greatest increase awareness was seen from second method, and fourth method was then. Overall, the impact of training on boys was greater than girls. Significant difference between boys and girls awareness was not seen. Holding workshop with brochure, recommend as the best way to improve rescue culture in natural disaster.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pretest
  • Gender
  • earthquakes
  • Workshop
  • Maneuver