اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپندارۀ بدنی دانش آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشیار دانشگاه اراک

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی دانش آموزان بود. 408 دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی در دامنه سنی 11 تا 14سال (204 دانش آموز دختر سال و 204 دانش آموز پسر) به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه خود- توصیفی بدنی (مارش 1994) که شامل 11 خرده مقیاس بود را تکمیل کردند. پژوهش مربوطه از نوع علی ـ مقایسه ای بود.در این تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی در قالب یک طرح (سطح فعالیت) 2 × (جنسیت) 2 به منظور تعیین اثر جنسیت و سطح فعالیت بر خودپنداره بدنی و خرده مقیاس های آن استفاده شد. یافته های تحلیل واریانس دوعاملی نشان داد که اثر اصلی جنسیت و تعامل جنسیت و سطح فعالیت (05/0<Р) معنی دار نبوده ولی اثر اصلی سطح فعالیت معنی دار بود. بدین ترتیب که دانش آموزان فعال از خودپنداره بدنی بیشتری در مقایسه با دانش آموزان غیرفعال برخوردار بودند دانش آموزان دختر در خرده مقیاس قیافه ظاهر و فعالیت از خودپنداره بدنی بهتری نسبت به دانش آموزان پسر برخوردار بودند (05/0≥P) در حالیکه اثر سطح فعالیت بر خرده مقیاس های هماهنگی، فعالیت، لیاقت ورزشی، قیافه ظاهری، قدرت، انعطاف و استقامت معنی دار بود. (1 0/0≥P) و دانش آموزان فعال در خرده مقیاس های مذکور خودپنداره بدنی بهتری نسبت به دانش آموزان غیر فعال داشته اند. نتایج نشان می دهد مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی منجر به افزایش عوامل جسمانی، ظاهری و روان شناختی می شود، که افزایش خودپنداره بدنی دانش آموزان را بدنبال دارد. بدین ترتیب فراهم آوردن مشارکت همه جانبه دانش آموزان در فعالیت های ورزشی در سطح مدارس به منظور افزایش خودپنداره بدنی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Gender and Activity level on Physical Self-Concept

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Baghāiyan 1
  • Abbās Bahrām 2
  • Hasan Khalajie 3
1 MA, shahid Rajāee Teacher Training university
2 (PhD), Tarbiat Moallem University
3 (PhD), University of Arāk
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effects of gender and activity level on student’s physical- self concept. 408 boy and girl students in secondary school aged 11 to 14 years (204 girl students (12/86   1/10) and 204 boy students (13/05  have been selected in randomly clustering form. Students completed  personal questionnaire and physical self - description questionnaire (PSDQ), which consisted of nine specific components of physical self-concept (Activity, Appearance, Body Fat, Coordination, Endurance, Flexibility, Health, Sport competence, Strength), and two global scales (global physical self-concept and global esteem) (Marsh, 1994). Related study covered comparing casualy type or after occurance .in this research, A 2 ( gender ) × 2 (activity level)UNIVARIATE were used for determine the effect of gender and activity level on Physical Self-Concept and sub-scales. Finding of univariate test indicated that the main effects of gender and  interaction activity level  and gender weren’t significant 05/0<Р)) but the main effect activity level was significant.. Finding of univariate test also indicated that girl students showed greater Physical Self-Concept than boy students in appearance sub-scale (P≤0/05 ), in contrast, the effect of activity level on Activity, Appearance, Coordination, Endurance, Flexibility, , Sport competence, Strength sub-scales were significant(P≤0/01 ), in order words, Activity students showed greater Physical Self- Concept in above sub-scales. In accordance with previous researches, the results  showed students participation in physical activity lead to increase in physical, appearance and psychological factors that lead to increase in physical self- concept. Therefore it suggested that education chiefs and physical education teachers provide all- encompassing participation of students in physical activity in order to enhance physical self- concept.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical self-concept
  • Gender
  • activity level
  • teenager student