تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از مؤثرترین روش های مدیریت کلاس، شناخت عوامل مؤثر بر نظم و انضباط دانش آموزان است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و پنج مؤلفة هوش هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی) می باشد. نمونة این پژوهش 384 نفر از دانش آموزان دورة متوسطة شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسؤلان مدرسه استفاده شد. همچنین جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون ـ کوهن استفاده گردید. داده های به دست آمده با روش های آماری تجزیة تابع تشخیص و رگرسیون لوجستیک تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تجزیه تابع تشخیص منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد. طبق این تابع چهار متغیر ذهن خوانی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و خودانگیزی دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه بودند. همچنین نتایج تابع تشخیص نشان داد که 60 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شدند. نتایج معنادار رگرسیون لوجستیک نشان داد که این مدل می تواند 60 درصد دانش آموزان را در دو گروه منضبط و غیرمنضبط طبقه بندی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminanting Disciplined and Indisciplined students Based on mind Reading and Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Sāman Rahmāni 1
  • Javād Mesrābādi 2
  • Taghi Zavvār 3
1 MA at Educational Psychology
2 (PhD), Azarbaijān Shahid Madani University
3 (PhD), Azarbaijān Shahid Madani University
چکیده [English]

One of the most effective methods of class management is the understanding of students disciplinary factors. In this regard the purpose of this research is discriminating between  disciplined and indisciplined students based on mind reading five components emotional intelligence (self-stimulation, self-control and social consciousness, self-knowledge and social skills). The subjects of this research were 384high-school students of Tabriz who were selected by multistage cluster sampling method and purposive sampling method. Twocut point girls and boys indiscipline scores and also the comments of school officials were applied for selecting disciplined and indisciplined students. For collecting research data, Sharing emotional intelligence questionnaire and Baron-cohenmind reading test were used. Data in this research analysis by discrimenant function analysis and regression logistic. The findings of discrimenant function analysis resulted in a significant discrimenant. According to this function, four variables of mind reading, self _ control, social consciousness and self-stimulation were of the maximum power in discriminanting between the two groups, Also The findings of discrimenant function analysis proved that 60 percent of people in two groups were again classified correctly according to the resulted function, The significant results of the logistic regression proved that this model can classify 60 percent of students in two groups of disciplined and indisciplined.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind Reading
  • Emotional intelligence
  • class management
  • discipline
  • high school students