بررسی نقش جنسیت و پایۀ تحصیلی در عملکرد ریاضی دانش آموزان در حل یک مسئلۀ غیرمعمول

نویسندگان

1 دکترای آموزش ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهان

2 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی شهرستان فسا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دو عامل «جنسیت» و «پایة تحصیلی» در عملکرد حل مسئله دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی در حل یک مسئله غیرمعمول است. شرکت کنندگان در این پژوهش، 836 دانش آموز (شامل 414 دختر و422 پسر) بودند که از بین مدارس شهرستان فسا در استان فارس انتخاب شده بودند. از این دانش آموزان خواسته شده بود تا به یک مسئله غیرمعمول در برگه های مخصوصی که از قبل آماده شده بود پاسخ دهند. سپس استراتژی های به کار رفته توسط دانش آموزان در پاسخ نامه ها با استفاده از چارچوب نظری که از ادبیات پژوهشی حوزه آموزش ریاضی برآمده بود جرح و تعدیل شد و در هفت دسته، شامل دستة بدون جواب، استراتژی صرفاً جمعی، و دسته جواب های غیرواقعی، استراتژی رویه ای، استراتژی انتقالی، استراتژی تناسبی مبتدی، استراتژی خبره طبقه بندی شد. در ادامه، با استفاده از آمارة مجذور خی، اچ کروسکال والیس و من ویتنی، معنا داری اثر هر کدام از عامل های جنسیت و پایة تحصیلی بر روی عملکرد دانش آموزان بررسی شد. نتایج نشان داد که در مجموع عملکرد پسران بهتر از عملکرد دختران است. همچنین عملکرد دانش آموزان پایه اول راهنمایی از عملکرد دانش آموزان دوم راهنمایی به طور معناداری بالاتر است. بقیه تفاوت ها معنا دار نبودند. این نتیجه غیرمنتظره را می توان با ارجاع به ادبیات پژوهشی در زمینه عقل سلیم در حل مسائل ریاضی جست وجو  کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of gender and grade level in students’ math performance to solve a none-routine problem

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rafi pour 1
  • Leylā Jokār 2
1 (PhD), Shahid Bāhonar University of Kermānn
2 MA at Math Education
چکیده [English]

The main purpose of this study was investigating the role of two factors, gender and grade level in students’ math performance to solve a none-routine problem. The research sample included 836 lower secondary school (guidance school) students (414 females and 422 males) in the south part of Iran. These students were asked to solve a none-routine problem within the sheet that was provided beforehand. Then, the students’ strategies were coded upon modified theoretical framework –extracted from literature review of math education domain. The data were analyzed using Chi square test, H. Kruskal-Wallis test and U Mann-Whitney test. The results showed that there are gender differences. Indeed, at the 0.01 level of significance, there exists enough evidence to conclude that males have better performance comparing with females. Also, the results indicated that at the 0.05 level of significance, there exists enough evidence to conclude that there is a difference among the three grades. Indeed, performance of students in grade 7 (first grade of guidance school) was better than the performance of students in grade 8 (second grade of guidance school).

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender differences
  • problem solving
  • Proportional Reasoning
  • Strategies
  • Grade