بررسی و تحلیل مـدل های اساسی استدلال و اثبـات در آموزش ریاضی

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیر ریاضی شهرستان دهاقان

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل مدل ها و چارچوب های عمده ای است که محققان و آموزشگران ریاضی برای بررسی پاسخ های افراد به مسائل مرتبط با اثبات در ریاضیات پیشنهاد داده اند. در این پژوهش 8 مدل، از جمله مدل های محققانی همچون هارل و ساودر، رکیو و گودینو، میازاکی، بالاچف، معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر مدل به نوعی، روش استدلال و اثبات پاسخ دهندگان را طبقه بندی می کند. بر اساس توضیحاتی که محققان برای طبقات مختلف مدل های خود بیان می نمایند، جدولی ارائه می گردد که در آن، همپوشانی و تمایز بین این طبقات نشان داده می شود. نتایج بررسی و تحلیل مدل ها نشان می دهد که طبقه بندی پاسخ افراد به مسائل مرتبط با اثبات، می تواند به دو صورت زیر انجام پذیرد؛ 1. بدون توجه به دیدگاه افراد نسبت به اثبات و صرفاً براساس روش استدلال آنها؛  2. با توجه به نوع تفکر افراد در فرایند اثبات و همچنین روش استدلال آنها در ارائه ی اثبات.  در این پژوهش با استفاده از مدل های مورد مطالعه، چارچوب جدیدی ارائه گردیده است؛ به گونه ای که می توان استدلال های مختلف ریاضی را در آن طبقه بندی نمود. در این چارچوب، استدلال های افراد در فرایند اثبات یک گزاره، از نظر روش و شکل ارائة آنها دسته بندی می شوند که با استفاده از آن، می توان علاوه بر ارزیابی توانایی دانش آموزان در فرایند اثبات، روش تفکر و دیدگاه آنها را نیز نسبت به این فرایند، مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد که این چارچوب، تا حدود زیادی می تواند طبقات مختلف مدل های ارائه شده توسط محققان دیگر را در برگیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the basic models of reasoning and proof in math education

نویسندگان [English]

  • Ebrāhim Reyhāni 1
  • Fahimeh Kolāhdouz 2
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
2 MA at Math Education
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and analyze mathematical models and important frameworks that researchers and educators have suggested to discuss people’s response to issues related to proof in mathematics. Eight models have been introduced and analyzed. Each of these models categorizes a way of students’ reasoning and proof. Of course, some of these classifications are more accurate and detailed. According to the researchers explanation for the different classes of models, a table was presented that shows the overlap and distinction between these classes. The results of models’ analysis shows that people’s response to issues related to proof can be classified in two ways: a. regardless of individuals’ opinions on the proof, and solely on the basis of their reasoning methods, and b. depending on the type of thinking during the process of proof and also their reasoning methods for presenting the proof. Using the models under study, a new framework was proposed; so that various mathematical reasoning could be classified using it. In this framework, the reasoning of people during the proof of a proposition was classified based on the type and method of presentation. Using this method, we can demonstrate the ability of students on the process of proof and furthermore we can study the way of their thinking and their views about this process. It seems that the proposed framework could cover different classes of models presented by other researchers.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Models of Proof
  • Levels of Proof
  • Reasoning Techniques
  • Students
  • Math Education