ارائۀ راهکارهای مناسب برای ورود آموزش شیمی سبز به برنامۀ درسی شیمی دورة متوسطه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار گروه شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 استادیار گروه تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

شیمی سبز یعنی ساخت و تولید محصولات جدید با استفاده از روش های جدیدی که متناسب با اهداف سه گانة محیط زیست پایدار، اقتصاد پایدار و جامعة پایدار باشد. هدف این مقاله ارائة راهکارهایی برای وارد کردن آموزش شیمی سبز به برنامة درسی شیمی دورة متوسطه با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است، که با روش تطبیقی بِردی3 و توصیفی تحلیلی، برنامة درسی آموزش شیمی سبز در کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، انگلستان و ایران را بررسی کرده است. مقالة حاضرتلاش می کند، عناصر اساسی برنامة درسی از جمله منطق، هدف ها، محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی آموزش شیمی سبز در این کشورها را، برای تعیین ویژگی های برنامة درسی شیمی سبز در برنامة درسی دورة متوسطه بررسی نماید. نتایج به دسـت آمده بیانگر آن است که اگرچه برنامة درسی شـیمی در ایران به طور غیرمستقیم ارتباط قابل توجهی با شیمی سبز دارد، اما بین برنامة درسی آموزش شیمی سبز در ایران با کشورهای پیشرفته تفاوت هایی وجود دارد. بنابراین، با توجه به یافته های حاصل از این بررسی، راهکارهایی به منظور تلفیق آموزش شیمی سبز در برنامة درسی شیمی ارائه شد. سپس راهکارهای پیشنهادی به نظرخواهی متخصصان و کارشناسان برنامة درسی، اسـاتید شیمی، آموزش شیمی و کارشناسان محـیط زیست گذاشته شد و نقطه نظرات آنان در این زمینه به صورت مصاحبة نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. مصاحبه شوندگان معتقد بودند که راهکارهای پیشنهادی ، مناسب تلفیق با برنامة درسی شیمی است و ورود این مباحث به برنامة درسی شیمی ضروری می باشد. نتیجه این پژوهش می تواند در تهیة برنامة درسی جدید شیمی و یا غنی سازی برنامة درسی فعلی در ارتباط با تلفیق آموزش شیمی سبز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some appropriate strategies for introducing green chemistry education into secondary school chemistry curriculum

نویسندگان [English]

  • Leilā Habibi bodlālo 1
  • Maryam Sabbāghān 2
  • Seyyed Mohammad Rezā Emām Jome koobnā 3
1 MSc at Chemistry Education, Leila
2 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
3 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
چکیده [English]

Green Chemistry means manufacture of new products using new techniques that fits the three objectives of sustainable environment, sustainable economy and sustainable society. The purpose of this study was presenting some strategies for introducing green chemistry into the chemistry curriculum of secondary school, using the experiences of the developed countries in this regard. It was a qualitative research, that using the comparative (Beredays method) method, Green chemistry education curriculum of America, Australia, China, England, and Iran have been reviewed. To determine the characteristics of secondary school green chemistry education, the essential elements of the green chemistry education of chemistry curriculum of the mentioned developed countries including logic, objectives, content, teaching methods and methods of assessment of green chemistry education have been reviewed. The results indicated that the green chemistry education of Iran is very different from that of the mentioned developed countries. Thus, based on the findings of this study, ways of integrating green chemistry education at the chemistry curriculum was presented. Then, professors, curriculum experts and environment experts’ views on the suggested strategies for the proposed curriculum were collected through semi-structured interview. Respondents believed that the suggested strategies are appropriate for inclusion in the chemistry curriculum ‎and their introduction into the chemistry curriculum is essential. ‎Findings of this research can be used for the development of the new chemistry curriculum or for the enrichment of the current curriculum through its integration with green chemistry education.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Chemistry Education
  • Curriculum
  • sustainable
  • Development
  • comparative study