بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

2 استادیار پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی

3 کارشناس اداره کل آموزش‌و‌‌پرورش استان اردبیل

چکیده

هدف از مطالعة حاضر، بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی دربارة مفهوم گرما و دماست. مفاهیمی که هم در برنامة درسی مدارس و هم در زندگی روزانه اهمیت فراوانی دارند. تعداد 136 نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از چهار آموزشگاه منطقه 6 شهر تهران انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت داده شدند. برای گردآوری اطلاعات، از یک آزمون تشخیصی حاوی پنج سوال باز پاسخ و چندگزینه ای استفاده شد و سپس پاسخ های دانش آموزان در قالب توضیحات داده شده و همچنین شرکت در مصاحبة نیمه ساختار یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش آموزان تصورات و کج فهمی های گوناگونی دربارة مفهوم گرما و دما دارند که قبلاً در هیچ منبعی گزارش نشده است. بر پایة این یافته ها ضرورت دارد تا در بازبینی برنامه های درسی و مواد آموزشی علوم تجربی دوره ابتدایی که اخیراً توسط وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است، در سازماندهی مفاهیم مرتبط با گرما و دما و مدل سازی آن ها در کتاب های درسی توجه زیادی مبذول  گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of 5th grade primary school students misconceptions about heat and temperature

نویسندگان [English]

  • Ābed Badriān 1
  • Ashraf-alsādāt Shekarbāghāni 2
  • Rāmin Pureskandari 3
1 (Ph D), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran
2 (Ph D), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran
3 (MA), Ardebil Education Office, Ardebil-Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate 5th grade primary school students misconceptions about heat and temperature, concepts that are important in school science curricula and closely related to daily life. A sample including 136 primary school students who were studying at the 5th grade in 4 educational school districts of 6th region of Tehran were selected and participated in the study. A test comprising five open-ended and multiple-choice diagnostic questions and also semi-structured interviews were used to collect the required data. Findings showed that students have many various and different conceptions about heat and temperature and many of which have not been previously documented. In the light of the study, it can be suggested that due to the Ministry of Education’s recent revisions of the science education curricula and instructional materials, further emphasis should be put on heat and temperature and its modeling in related course books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misconception
  • Heat and Temperature
  • 5th Grade Primary School Students