بررسی تنوع بی انضباطی های دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر تبریز

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

3 مربی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور بستان آباد

چکیده

یکی از عوامل اصلی استرس در شغل معلمی بدرفتاری های دانش آموزان است. این پژوهش برای دستیابی به دو هدف طراحی شد: الف. تشخیص تنوع بی انضباطی های دانش آموزان و ب. تعیین میزان رخداد این بی انضباطی ها در کلاس های درس مدارس متوسطه.  برای انجام تحقیق از روش های کیفی، تحلیل محتوا و یک طرح درون گروهی استفاده شد. این پژوهش دارای دو نمونة آماری بود که برای هدف اول 47 نفر معلم به روش در دسترس و برای هدف دوم 255 نفر معلم به روش تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای اندازه گیری داده ها از دو ابزار محقق ساخته استفاده شد. اولین پرسش نامه دارای یک سؤال باز بود که در آن از معلمان نمونه اول خواسته شد رفتاری های استرس زای دانش آموزان را فهرست نمایند. دومین پرسش نامه یک مقیاس 35 سؤالی بود که آیتم های آن به طریق تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی از بین رفتارهای استرس زای دانش آموزان انتخاب شده بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کلیة رفتارهای استرس زای دانش آموزان را می توان در پنج دستة توهین به معلم، بی توجهی به قوانین، حواس پرتی، مبارزه طلبی و آزار همکلاسی ها دسته بندی کرد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که میزان استرس زایی رفتارهای مبارزه طلبانه از نظر معلمان دارای بیشترین مقدار و رفتارهای مرتبط با آزار همکلاسی ها کمترین استرس را دارد. دیگر نتایج نشان داد که میزان رخداد رفتارهای مرتبط با بی توجهی به قوانین و مقررات دارای بیشترین بسامد و توهین به معلم از کم ترین بی انضباطی ها است.  تشخیص تنوع و میزان شیوع بی انضباطی ها در انتخاب شیوه های برخورد مناسب با این رفتارها مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity and prevalence of students’ indiscipline behaviors from the viewpoints of Tabriz secondary school teachers

نویسندگان [English]

  • Javād Mesrābādi 1
  • Moosā Piri 2
  • Negār Ostovār 3
1 (PhD), Azarbāijān Shahid Madani University
2 (PhD), Azarbāijān Shahid Madani University
3 MA at Educational Psychology, Payāme Noor University (Bostān Ābad Branch)
چکیده [English]

Students’ misbehaviors are one of the main reasons for occupational stress among teachers. This study was designed to achieve two goals: a) identifying the varieties of students’ misbehaviors and b) determining the frequency of the indiscipline behavior in the secondary school classrooms. The qualitative research method, i.e., content analysis and a quantitative research method, i.e., a within-group design were used in this research. The research samples consisted of 47 teachers, who were selected using convenience sampling method for the first goal and 255 teachers who were selected using random sampling method for the second goal of this study. Two researcher-made instruments were used for the measurement of data. The first one was an open-ended questionnaire that was used for extracting the list of the students stressful behaviors from the sample of the teachers. The second instrument was a questionnaire with 35 items. The items were selected through content analysis and exploratory factor analysis from students’ stressful behaviors. The results of exploratory factor analysis showed that the stressful behaviors of students can be classified into five categories: insulting the teacher, breaking of the laws, distractibility, teacher challenging and classmates harass. The results of repeated measures ANOVA showed that the greatest amount of stress among teachers were due to challenging misbehaviors and the least amount of stress were due to the classmates harass. Also, the results showed that breaking of the law misbehavior has the highest and insulting the teacher misbehavior has the lowest frequency of occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Stress
  • Indiscipline
  • Stressful Behavior
  • Classroom Management