تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناسی‎ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کنندة خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود، حتی ویژگی‎های معماری بنای مدرسه، در کنار دیگر ویژگی‎های مدیریتی، می‎تواند به ایجاد یک مدرسة تشویق‎کنندة خلاقیت بینجامد. هدف این تحقیق تحلیل نظریه‎های مختلف در زمینة یادگیری خلاق و بررسی تأثیر هنر بر خلاقیت افراد است تا معلوم شود محیط‎های هنری تا چه اندازه و چگونه بر خلاقیت دانش‎آموزان اثر می‎گذارند. مهم ترین سؤالات تحقیق عبارتند از:  1. آیا کاربرد هنر در مدرسه، بر میزان خلاقیت دانش‎آموزان موثر است؟  2. میزان تأثیر کاربرد هنر در کلاس‎های درس بر خلاقیت دانش‎آموزان چگونه قابل تفسیر است؟ در این پژوهش، یک مدرسه به تصادف از میان مدارس راهنمایی تحصیلی در منطقة یازده شهر تهران انتخاب و از میان کلاس های آن سه کلاس دوم راهنمایی به تصادف از میان آن ها انتخاب شد‎. با استفاده از روش تحقیق نیمه‎‎تجربی، ارتباط میان فضای هنری و خلاقیت دانش‎آموزان سنجیده شده است. از این سه کلاس ، کلاس اول نمونة شاهد، کلاس دوم نمونه‎ای که در آن تغییرات محیطی ایجاد شده، و کلاس سوم نمونه‎ای بود که علاوه بر تغییرات محیطی، دانش‎آموزان با آموزش‎ها و مفاهیم هنری نیز آشنا شدند. مدت انجام آزمون دو ماه بوده. برای سنجش خلاقیت از آزمون استاندارد تورنس، قبل و بعد از مدت مقرر استفاده شد. دستاوردهای پژوهش مبین آن است که محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان تاثیرگذار است، هرچند این تأثیر خطی نیست و در برخی موارد ناسازگاری‎هایی را نیز نشان می‎دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the artistic space on students creativity

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavinejād 1
  • Mohammadjavād Mahdavinejād 2
  • Sonyā Silvāyeh 3
1 Head of Maaref Department, Semnan University, Semnan1
2 (PhD), Tarbiat Modares University, Tehran
3 MA at Architecture at Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

School is a context for learning and training the future generation. So, if the school context encourages creativity, the next generation will be creative people. One of the most important features of context that enriches creativity is architectural feature of the building. The architectural features, along with management features, educational programming and curriculum can make a school so that it improves creativity. The purpose of this research was analyzing various theories of teaching creativity and surveying the effect of art on peoples creativity in order to understand to what extent and how artistic space affects students creativity. The most important research questions included: 1. does the use of art at school affect students creativity? And 2. How can we interpret the effect of use of art on students creativity? To answer these questions, a school was selected randomly among guidance schools of 11th educational district of city of Tehran. And then, three classrooms were selected randomly among the second grade classrooms. The relationship between artistic space and students creativity was measured through the use of empirical and semi-empirical research methods. The first classroom was the control one, the second classroom was the one in which the space changes was imposed upon, and the third classroom was the one in which the students have been familiar with artistic concepts, in addition to having space changes. The period of instruction was two months and Torrance Test of Creative Thinking has been used before and after the two months period to measure the students’ creativity. Findings indicated that artistic space affects students creativity. However, this effect is not linear, and has incompatibilities in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Space
  • art
  • creativity
  • Creative school