سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش آموزش، دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

5 استاد دانشگاه تهران

چکیده

در دهة اخیر، رویکرد سنجشِ شناختی تشخیصی، به منظور تلفیق نظریه های شناختی با نظریه های یادگیری و ارائة نیمرخی از صلاحیت های شناختی دانش آموزان، برخلاف روش های مرسوم اندازه گیری آموزشی، مانند نظریة کلاسیک و نظریة سؤال پاسخ، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. با عنایت به چنین دیدگاهی، پژوهشی با عنوان «آزمون تشخیصی صلاحیت های شناختی سواد ریاضی» حاوی بیست سؤال، بر مبنای مدل شناختی مطالعه پیزا (2012) و متشکل از صلاحیت های شناختی ارتباطات و استفاده از زبان و عملیات نمادین، رسمی و فنی؛ ریاضی وار کردن و بازنمایی؛ استدلال و بحث و طراحی راهبرد برای حل مسائل، طراحی گردید. مقالة حاضر نتایج اجرای این آزمون را تبیین می کند. جامعة آماری این پژوهش، دانش آموزان پایة دهم (دوم دبیرستان) شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 در سه رشتة ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی بود. با استفاده از رویکرد نمونه گیری احتمال متناسب با حجم، نمونه ای 688 نفری انتخاب شد و آزمون برای این نمونه اجرا گردید. پاسخ های سؤال ها با استفاده از مدل دینا و به کارگیری نرم افزار آر تحلیل شده و ظرفیت تشخیصی آزمون در سطح هر سؤال و نحوة ایجاد نیمرخ صلاحیت شناختی دانش آموزان ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که با طراحی یک آزمون تشخیصی بر مبنای صلاحیت های شناختی می توان نیمرخ صلاحیتی دانش آموزان را با استفاده از مدل دینا شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A diagnostic test for math literacy cognitive competencies

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohsen Pour, PhD Candidate 1
  • Zarā Gooyā (PhD) 2
  • Mohsen ShokuhiYektā (PhD) 3
  • Alirezā Kiāmanesh (PhD) 4
  • Abbās Bāzargān (PhD) 5
1 PhD Candidate of Educational Assessment at University of Tehran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 University of Tehran
4 Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
5 University of Tehran
چکیده [English]

Over the recent decade cognitive diagnostic measurement approach in spite of the prevalent (common) educational measurement approaches such as classic theory and item-response theory has attained a special status, because this approach integrates cognition theories with learning so as to provide a profile of students’ cognitive competencies. With regard to such approach, a diagnostic test concerning students’ math literacy cognitive competencies consisting of 20 questions based on cognitive model of PISA (2012) was devised. The test included Communication & Using symbolic, formal and technical language and operations; Mathematising & Representation; Reasoning & Argument and Devising strategies for solving problems.
The statistical population of the present research consisted of 10th grade students in the field of mathematics, science and literature, during the academic year of 1392-1393. Through Probability Proportional to Size approach, a sample of 688 students was selected and the test was administered. Students’ responses were analyzed by using DINA model and R software. Diagnostic capacity of test at the item level and producing students’ competency profiles were reported. The research findings indicated that through a diagnostic test based on cognitive competencies and by using DINA model, students’ competency profile could be identified. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic Cognitive Measurement
  • DINA Model
  • PISA
  • Math Literacy
  • Modeling