فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش که با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته به ترکیب عددی نتایج پژوهش های انجام شده در کشور، در زمینة رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی فراگیران پرداخته شده است. جامعة آماری فراتحلیل پژوهش های در دسترس مرتبط با رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی در داخل کشور است که در بین سال های 1369 تا 1389 منتشر شده اند. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج پژوهش های اولیه و نیز تحلیل حساسیت، 59 اندازه اثر از 25 مطالعة اولیه مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج، یافته های کمّی پژوهش های منتخب با نرم افزار CMA ویرایش 2، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری بر عملکرد حل مسئلة ریاضی فراگیران تأثیر معناداری داشته است و طبق ملاک کوهن میزان اندازه اثر ترکیبی رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی در حد متوسط به بالا (44/0= ES) است. براساس نتایج تحلیل های ناهمگنی، جنسیت و روش پژوهش به عنوان متغیرهای تعدیل کننده بررسی شدند. نتایج دو آزمون t مستقل نشان داد که اندازه اثر رابطة راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی بین دختران و پسران تفاوت معناداری با هم ندارد، ولی اندازه های اثر های پژوهش های آزمایشی به طور معناداری بیشتر از پژوهش های همبستگی است. به طور خلاصه براساس نتایج این فراتحلیل می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای یادگیری و تشویق فراگیران به استفاده از این راهبردها می تواند بر پیشرفت تحصیلی آن ها در حل مسئلة درس ریاضی تأثیر چشمگیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the relation between learning strategies and problem solving math performance

نویسندگان [English]

  • Javād Mesrābādi (PhD) 1
  • Elhām Erfāniābād phD candidate 2
1 Shahid Madani University of Azarbāijān
2 PhD Candidate of Educational Research
چکیده [English]

This study utilizes a meta-analysis for combining the numerical results of studies on the relation between learning strategies and math problem solving performance. The population of this meta-analysis was the available published researches relating to learning strategies and math problem solving performance in Iran from 1369 up to 1389. Based on the defined inclusion and exclusion criteria as well as sensitivity analysis, 59 effect sizes on 25 primary researches were investigated. After checking the inclusion and exclusion criteria, the findings of selected primary studies were analyzed using the CMA2 and SPSS18.The results showed that the learning strategies have had significant effect on problem solving math performance and according to Cohens criteria the combined effect size of learning strategies and math problem solving performance was moderate to high (ES =0/44). Based on the heterogeneity analysis, gender and research methods were used as moderators’ variables. The results of t-test showed that the combined effect size of the learning strategies and mathematics problem-solving performance differences between male and female learners were not insignificant, but the combined effect sizes significantly were different between experimental and correlation research. In summary, it can be concluded that teaching the learning strategies and encouraging learners to use them can have a significant impact on their math problem solving performance. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • learning strategies
  • Cognitive and Meta-cognitive Strategies
  • Math Problem Solving Performance