شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایۀ هشتم در مطالعۀ تیمز 2011

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

2 عضو هیئت علمی بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده های تیمز 2011، مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایة هشتم، با توجه به متغیرهای منتخب و استفاده از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی، ساخته شد. نمونه ای که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت به ترتیب تعداد 4837 دانش آموز دختر و پسر و 277 مدرسه بود. متغیرها در دو سطح دانش آموز و معلم/ مدرسه وارد مدل شدند تا قوی ترین پیش بینی کننده های پیشرفت ریاضی مشخص شود. پس از تحلیل به روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی، خودپندارۀ ریاضی، منابع خانه، تعداد کتاب موجود در منزل و ادراک دانش آموز نسبت به محیط مدرسه، در سطح دانش آموز به طور مثبتی پیشرفت ریاضی را پیش بینی کردند. همین طور در سطح معلم/ مدرسه، میزان تجربۀ معلم و ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه، پیش بینی کنندۀ پیشرفت ریاضی بودند. در نهایت مدل نهایی پیشرفت ریاضی نشان داد که در میان تمام متغیرها، خودپندارۀ ریاضی قوی ترین پیش بینی کنندۀ ریاضی است و با یک واحد افزایش سطح خودپندارۀ ریاضی، نمرۀ پیشرفت ریاضی، 05/46 واحد افزایش پیدا می کند. همچنین این مدل به میزان 2/18 درصد واریانس درون مدرسه و به میزان 3/16 درصد واریانس بین مدرسه را نسبت به مدل اول کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying factors influential on 8th grade Iranian students mathematics achievement in TIMSS 2011

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmāili 1
  • Abolfazl Rafi’pour (PhD) 2
1 MSc student of Mathematics Education
2 Shahid Bāhonar University of Kermān & Māhāni Mathematical Research Center
چکیده [English]

Using the data of TIMSS 2011 and the statistical methods, namely hierarchical linear modeling, in this study we suggested a mathematic achievement model for Iranian students in terms of the selected variables. The data was collected from 4837 students nested in 227 schools. Variables were entered into the model at two levels , i.e., student (gender, parents’ education level, number of books available at home, student’s perception of school, mathematic values, self-concept of ability in mathematics) and teacher/school (teacher’s experience, teacher’s education level, teacher’s perception of school, teacher’s cooperation with others) to demonstrate the most important mathematical achievement predictors. The analysis of the data using the hierarchical linear model showed that among the levels of the student variable, the self-concept of ability in mathematics, numbers of books available at home, and student’s perception of school; and among the levels of the teacher/school variable, teacher’s experience and his perception of school predicted students’ mathematics achievement. Finally, the Mathematical Progress Model indicated the most important variable as “self-concept of ability in mathematics” and it showed that 1 unit increase in self-concept of ability in mathematics leads in 46.05 unit increase in the mathematics achievement level. This model also decreased the18.2 percent of “within-school” variances and 16.3 percent of “between-school” variances, in comparison with the first model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical Achievements
  • TIMSS 2011
  • Hierarchical Linear Model
  • Self-Concept of Ability in Mathematics