درک و اشتباهات مفهومی دانش آموزان از مفهوم متغیر در جبر مقدماتی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

درک مفهوم متغیر، در جبر پایه ای برای درک بسیاری دیگر از مفاهیم جبری است. مفهوم متغیر می تواند در موقعیت های مختلف، به صورت های گوناگون مانند مجهول خاص، عدد عمومی و در رابطة تابعی به کار رود. ماهیت انتزاعی و کاربردهای چندگانة متغیر، درک آن را برای دانش آموزان دشوار ساخته است. هدف پژوهش حاضر که توصیفی و از نوع زمینه یابی است، شناسایی علل درک اشتباه دانش آموزان از مفهوم متغیر در جبر مقدماتی است. در این مطالعه 185 نفر از دانش آموزان دختر پایة اول دورة دوم متوسطة دو ناحیة آموزشی در تهران بزرگ، به روش نمونه گیریِ در دسترس، انتخاب شدند. داده ها از طریق یک آزمون کتبی و مصاحبه های نیمه ساختاری جمع آوری شد. طبق برآورد ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آزمون 811/0 است. نتایج به دست آمده نشان داد که اغلب دانش آموزان، درک ناقصی از مفهوم متغیر دارند و در درک متغیر به عنوان عدد عمومی نیز، عملکرد ضعیف تری نسبت به کاربرد متغیر به عنوان مجهول خاص و در رابطة تابعی دارند. همچنین، آن ها دارای اشتباهات مفهومی متعددی هستند که شامل در نظر گرفتن متغیر به عنوان برچسب یا مخفف نام اشیا، در نظر گرفتن متغیر به عنوان یک عدد خاص، چگونگی تعیین مقدار متغیر با توجه به علامت آن، در نظر گرفتن جملات نامتشابه به عنوان جملات متشابه و نیز مثبت در نظر گرفتن متغیر است. علاوه بر این، بسیاری از دانش آموزان باور دارند که متغیرهای ناهمنام هیچ گاه مقادیر یکسان نمی پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ understanding and misconception of the concept of variable in preliminary algebra

نویسندگان [English]

  • Elāhe Aminifar 1
  • Shimā Zohrevand 2
  • Ali Zaeembāshi 1
1 PhD, Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 MSc student, Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding the concept of variable is a foundation for comprehension of many concepts of algebra. Abstract nature and multiple applications of variables are perceived as difficult by students. The goal of current research - which was a descriptive survey - was to identify misconceptions about the concept of variable in preliminary algebra. In this study, 185 female 10 years old students in two educational districts of Tehran were selected based on convenience sampling method. Measurement tools for this study were a written exam and a semi-structured interview. The reliability of the test was calculated using Cronbach’s Alpha (α = 0.811).The results showed that many students have a limited understanding of the concept of variable. Students’ performance in understanding the variable as a general number was weaker than the other application of variable as a specific unknown and its application in functional relationship. Moreover, they had various misconceptions such as considering variable as a label or abbreviation of the name of objects, considering a variable as a specific number, determining the amount of variable according to its sign, processing the non-homonymous units as homonymous ones, and supposing variable as positive number. They also believed that different variables cannot hold the same value.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Concept of Variable
  • Misconception
  • Preliminary Algebra