ارزشیابی ریاضی دورۀ راهنمایی تحصیلی براساس نظر معلمان

نویسنده

استاد گروه علوم پایه، پژوهشکدة برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

چکیده

به استناد تغییرات ساختاری جدید در نظام آموزشی ایران در قالب 6-3-3 که از سال تحصیلی 91-1390 به اجرا در آمده است، تألیف جدید کتاب های درسی نیز در برنامة کاری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. در راستای این تحولات، پژوهش حاضر به منظور دستیابی به نظرات معلمان ریاضی دورة راهنمایی تحصیلی، به عنوان مجریان اصلی دوره، انجام شد تا تصویری واقع بینانه و روشن از شرایط موجود، در اختیار برنامه ‍ ریزان و مؤلفان کتاب های جدید ریاضی قرار دهد. ارزشیابی در این پژوهش به معنای شناسایی وضع موجود و داوری درباره فاصلة بین وضع موجود و وضع مطلوب در نظر گرفته شده است. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارت اند از: میزان آگاهی و شناخت معلمان از اهداف، محتوا و سایر عناصر برنامة درسی ریاضی، نظر معلمان در مورد برنامه و کتاب ریاضی، روش های یاددهی- یادگیری، گردش کار و فرایند تدریس معلمان و مشکلات اجرایی برنامه و مواد آموزشی آن. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی این متغیرها از طریق پرسش نامه های نظر سنجی از معلمان، فرم های مصاحبه و جلسات هم اندیشی جمع آوری شد. برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده در این مطالعه از روش های آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی از آزمون بی پارامتری تفاوت نسبت صفت در یک جامعه با یک نسبت معین و آزمون پارامتری t و z تک نمونه ای استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده از طریق جلسات هم اندیشی و مصاحبه ها نیز پس از تحلیل، مقوله بندی و تلخیص، در راستای تکمیل، توسعه و تفسیر اطلاعات کمی گردآوری شده مورد استفاده قرار گرفت. یافته های ارزشیابی حاضر، حاکی از وجود فاصله و ناهماهنگی بین سطوح مختلف برنامة درسی ریاضی دورة راهنمایی تحصیلی است. براساس اطلاعات گردآوری شده، یکی از عمده ترین دلایل شکاف موجود ناهمخوانی رویکرد و اهداف این برنامه با واقعیت محیط های آموزشی شامل تخصّص، فرهنگ و باور آموزشی معلمان، نیاز دانش آموزان، محتوای کتاب های درسی ریاضی، روش های ارزشیابی، فضای کلاس درس و زمان آموزش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of mathematics curriculum of guidance school in Iran according to teachers perspectives

نویسنده [English]

  • Soheilā Gholāmāzad
(PhD), Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovation (Ministry of Education), Tehran, Iran
چکیده [English]

From 2011, the structure of educational system in Iran has undergone another drastic change in terms of grade levels. The previous one was in the form of 5 years primary school, 3 years guidance school (grades 6 to 8), 3 years high school and 1 year pre-university. In the new system that has been mandated in 1390 (2011) and gradually implemented since 1390- 91 (2011- 2012) school year, there are 6 years primary school, 3 years junior high school and 3 years senior high school (6-3-3). In this new system, there is a plan to re-write the national mathematics textbooks according to the new curricular aims and based on the assessment results of the current mathematics textbooks. The purpose of this paper is to illustrate the mathematics teachers’ perspectives at the guidance school to help curriculum developers and textbook authors to cultivate more clear and realistic views about the current situation at this grade level (i.e., grades 6 to 8) according to the mathematics curriculum. The variables of the study are: the level of teaches’ understanding of objectives, content and the other components of mathematics curriculum; and teachers’ perspectives about mathematics curriculum and textbooks, teaching and learning methods, and instructional materials. The data were collected using a teachers questionnaire, interview and focus group. To analyze the quantitative data, we used descriptive statistics, as well as inferential statistics, including nonparametric ratio test, parametric t-test and single sample z-test. The data that were collected through focus groups and interviews were analyzed, categorized and summarized to complete and support the quantitative part of the data. Findings showed that there is a lack of consistency between the mathematics curricula of the grades 6 to 8 (guidance school). From the teachers’ perspective, the main reason for the lack of consistency is the difference between the mathematics curriculum objectives and the reality of educational environment including teachers proficiency, cultural and educational beliefs, students’ needs, and the content of textbooks, assessment methods, classroom environment and the time of instruction.