شطرنج ابزاری برای ارتقای توانایی حل مسئلۀ ریاضی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشجوی دکتری ریاضی با گرایش آموزش ریاضی

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان و استاد راهنما

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، ابتدا پیشینة پژوهشی در زمینة حل مسئلة ریاضی مرور می شود. سپس به پژوهش های انجام شده برای مقایسة شطرنج بازان «خبره» و «تازه کار» و وجه تمایز آن ها پرداخته می شود. بعد، نقش شطرنج در ارتقای تفکر و استدلال منطقی و سپس، تأثیر آن بر افزایش توانایی های حل مسئلة ریاضی، مورد بحث قرار می گیرد. آن گاه، پژوهش انجام شده که هدف اصلی آن، بررسی نقش آموزش شطرنج بر توسعة توانایی های حل مسئلة ریاضی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی بود، معرفی می شود. این مطالعه از نوع تجربی بود و به صورت یک گروهیِ پیش آزمون- پس آزمون طراحی شد. در این مطالعه، 25 نفر به طور تصادفیِ خوشه ای، از بین دانش آموزان پایة پنجم یکی از استان های جنوب شرقی ایران، برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق برگزاری پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد و آزمون ها براساس محتوای کتاب درسی پایة پنجم ابتدایی و استراتژی های مورد استفاده در حل مسئلة ریاضی توسط گروه معلمان پایة پنجم مدرسه انتخاب شده، تهیه شد. برای مشخص کردن پایایی ابزار، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تعیین روایی ابزار، میانگین نظرِ صاحب نظران، ملاک قرار گرفت. در این پژوهش، 52 جلسة آموزش شطرنج به عنوان مداخلة آموزشی ارائه شد و در پایان دوره، پس آزمون برگزار شد. این مطالعه نشان داد که نقش آموزش شطرنج، بر توسعة توانایی های حل مسئلة ریاضی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی، مثبت و معنادار است. بدین سبب، پیشنهاد می شود که از ظرفیت های مختلف برنامة درسی رسمی و مدرسه ای ازجمله فعالیت های فوق برنامه، برای استفاده از شطرنج، به عنوان ابزاری برای ارتقای توانایی های حل مسئلة ریاضی دانش آموزان دورة ابتدایی، بهره گیری شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using chess as a tool for promoting 5th grade students’ mathematics problem solving abilities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rezvāni 1
  • Mohammad Rezā Fadāee 2
  • Zahrā Gooyā 3
1 PhD Candidate of Mathematics Education at Shahid Bāhonar University of Kerman, Iran
2 (PhD),Shahid Bāhonar University of Kerman, Iran
3 (PhD), Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of chess training on 5thgrade students’ problem solving abilities. The review of literature started with the research on novice and expert problem solvers. We then found a number of studies regarding the mathematics’ problem solving and chess training. The findings paved the way to conduct the present study. The study was experimental and we used one-group pretest-posttest design. A cluster random sampling method was used to choose 25 fifth graders from the population of all 5th grade students in the center of one of the south-eastern provinces of Iran. Cronbach Alpha coefficient was used to insure the reliability of the tests. In addition, 52 sessions of chess training was offered by one of the authors as “treatment”. The research showed that chess training had a positive and meaningful effect on the 5th grade students’ mathematical problem solving abilities. This finding could help the mathematics curriculum developers and textbook writers to use chess as an effective tool to promote students’ problem solving abilities either as extra-curricular activity or integrated with the formal school mathematics curriculum.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving
  • Chess Training
  • 5th Grade Students
  • Problem Solving Strategies
  • Problem Solving Ability