تعریف نظری سواد شیمی از نگاه مدرسان شیمی دانشگاه ها و دبیران مدارس دورۀ متوسطه

نویسنده

استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران؛

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه های مدرسان شیمی دانشگاه ها و دبیران مدارس دورۀ متوسطه نسبت به مفهوم سواد شیمی انجام گرفته است. بنابراین عنصر اساسی این پژوهش تعریف سواد شیمی است. برای این منظور نمونه ای شامل 201 دبیر شیمی دورۀ متوسطه و 16 مدرس دانشگاه (شیمی دان) از 6 استان کشور به صورت تصادفی انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. فرایند تعریف سواد شیمی شامل یک چارچوب کلی از تعریف های ارائه شده و همچنین یک محتوای ویژه برای دستیابی به سطح مطلوب سواد شیمی است که انتظار می رود هر دانش آموز بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه به آن دست یابد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. نظرات تعداد زیادی از مدرسان شیمی دانشگاه ها و دبیران مدارس از طریق مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مدرسان شیمی دانشگاه ها و دبیران مدارس از یک چارچوب مشابه برای تعریف سواد شیمی استفاده می کنند. تعریف پیشنهادی این پژوهش، سواد شیمی را در چهار بُعد محتوا، زمینه، مهارت و جنبه های نگرشی مورد بررسی قرار داده است. این تعریف نوآورانه و بومی با برنامۀ درسی شیمی دورۀ متوسطه و امکانات مدارس هماهنگی دارد و در نظام آموزشی ایران قابل اجرا است و از نظر مدرسان شیمی دانشگاه ها و دبیران مدارس دورۀ متوسطه اعتبار بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical definition of chemical literacy from the viewpoint of University instructors and high school chemistry teachers

نویسنده [English]

  • Ābed Badriān
(PhD), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran
چکیده [English]

This study was undertaken to examine what university instructors and high school chemistry instructors mean when they use the term “chemical literacy”. Therefore, the main goal in this research was to define the chemical literacy. A sample including 201 high school chemistry teachers and 16 university chemistry instructors (chemists) of 6 provinces of Iran were selected and participated in the study. The process of defining it included a general framework for defining chemical literacy, as well as specific content requirements for achieving the basic level of the chemical literacy, and the level which every high school graduate should achieve. The research method has been of descriptive-survey type. The viewpoints of several chemists and teachers were collected through the use of interviews & questionnaires. In order to analyze the data, the descriptive and inferential statistics (t-test) were used. The results showed that teachers and chemists perceived the general framework for defining chemical literacy similarly. The definition of chemical literacy, suggested within this study consists of four dimensions: content, context, skills, and affective aspects. This innovative and native definition is in harmony with chemistry curriculum and high schools facilities, and could be implemented in Iranian educational system. Also, it is valid according to university chemistry instructors and high school chemistry teachers’ viewpoints.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Literacy
  • Chemistry Teachers
  • Native Definition
  • Chemistry Curriculum