بررسی تأثیر عناصر برنامۀ درسی موجود فیزیک 1 و آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران دبیر فیزیک آموزش وپرورش؛

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دبیران فیزیک سال اول دبیرستان در مورد نقش عناصر برنامۀ درسی موجود فیزیک 1 (اهداف، محتوا، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی، فعالیت های یادگیری، زمان، فضا، گروه بندی و ارزشیابی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این پایه بود. عناصر مذکور در این پژوهش در دو بعد وضع مطلوب و وضع موجود، با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته، بر روی 150 نفر از دبیران فیزیک 1 که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های t همبسته و فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که: همۀ عناصر نه گانۀ برنامۀ درسی فیزیک 1 و خرده مؤلفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردارند؛ ولی علی رغم اهمیت بالایی که دبیران به آن ها داده اند، این عناصر و خرده مؤلفه های آن در برنامۀ درسی موجود مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت، برنامۀ درسی موجود به طور معناداری از برنامۀ درسی مطلوب فاصله گرفته است. از نظر دبیران، در برنامۀ درسی مطلوب عناصر فعالیت های یادگیری، فضا، راهبردهای تدریس و زمان به ترتیب به عنوان مؤثرترین عناصر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. درحالی که در برنامۀ درسی موجود علی رغم فاصله ای که با برنامۀ درسی مطلوب دارد عناصر محتوا، ارزشیابی، اهداف و فعالیت های یادگیری به ترتیب به عنوان مؤثرترین عناصر در نظر گرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of physics 1 and lab curriculum elements on students’ achievement from the viewpoint of physics teachers

نویسندگان [English]

  • Āzar Kerachian 1
  • Ali Asghar Khosravi Babadee 2
1 MA at Educational Planning from Islamic Azad University (Central Tehran Branch)
2 (PhD), Islamic Azad University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

The main goal of this study was examining the views of 1st grade high school physics teachers  about the role of curriculum elements of Physics 1 (objectives, content, teaching strategies, learning materials, learning activities, time, space, classification and evaluation) on students’ achievement. The questionnaire was distributed among 150 physics teachers. The participants were selected through random cluster sampling method. It was a descriptive survey research. Data was analyzed using paired samples t–test and Friedman. The results showed that all nine curriculum elements and sub-elements have been of great importance in students’ achievement; however despite their importance in the viewpoint of teachers, these elements and sub-elements have not been taken into account in the current curriculum and eventually, the present curriculum is meaningfully distant from the favorable curriculum. In teachers views, in the favorable curriculum the elements of learning activities, space, teaching strategies and time are the most effective elements in students achievements orderly. Also, they believed that despite its distance from the favorable curriculum, the elements of content, evaluation, purposes and learning activities have been taken into account in the current curriculum.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Elements
  • physics
  • academic achievement