تأثیرکارکردهای رهبری مدیران بر توانمندسازی معلمان

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛

2   کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

 معلمان سرمایه های اجتماعی نظام آموزشی در هر کشوری محسوب می شوند، از این رو توانمندسازی آنان زمینۀ شکوفایی نسل آتی کشور را تضمین می نماید. این امری است که با کارکردهای مدبّرانۀ مدیران آموزشی در مدارس امکان پذیر می شود. هدف پژوهش حاضر تجزیه وتحلیل همبستگی کانونی کارکردهای رهبری مدیران و توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماری شامل کلیۀ آموزگاران دورۀ ابتدایی دخترانۀ شهر تهران می شد که در سال تحصیلی 92- 91 مشغول انجام وظیفه بودند. نمونۀ آماری نیز 366 نفر بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با تکمیل مقیاس کارکردهای رهبری و مقیاس توانمندسازی در این پژوهش شرکت کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی کانونی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین کارکردهای رهبری مدیران و توانمندسازی معلمان به مقدار 53/0 همبستگی کانونی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که 28 درصد از واریانس توانمندسازی معلمان به وسیلۀ کارکردهای رهبری مدیران تبیین می شود. با توجه به این یافته ها می توان گفت که کارکردهای رهبری مدیران می تواند توانمندی معلمان را افزایش  دهد.، 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between principals’ leadership functions and empowerment of primary school teachers

نویسندگان [English]

  • Farideh Hamidi 1
  • Robābe Saādati 2
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
2 MA in Educational Administration at Shahid Rajāee Teacher Training University
چکیده [English]

Abstract


Teachers are important social investment in every educational system and their empowerment guarantees the blossoming of that country’s future generation. This phenomenon would be possible through school principals leadership function. 
The purpose of present research was to investigate the relationship between principals leadership functions and the empowerment of primary school teachers. Primary school Female Teachers in Tehran in 1391-92 academic year were considered as statistical population from whom 366 teachers were chosen as the research sample by Random Cluster Sampling Method. In order to determine the leadership style of principals, The Teachers Empowerment Questionnaire and Principals Leadership Functions Questionnaire were used. Data was analyzed through descriptive and canonical correlation methods. The results showed that there was a correlation between leadership style and empowerment (0.53) which indicates that %28 of teachers’ empowerment variance could be justified by leadership style of principals. So, based on these findings, we could conclude that principal leadership functions could increase teachers’ empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Function؛Teachers’ Empowerment
  • Efficiency of Principals