تأملی بر مشکلات مدیران تازه کار در مدارس ابتدایی: یافته های یک پژوهش ترکیبی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛

2  دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی؛

چکیده

پژوهش حاضر، با رویکردی ترکیبی مشکلات مدیران تازه کار مدارس ابتدایی شهر کرج را مورد بررسی قرار داده است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلولۀ برفی، 42 نفر خبره انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، 66 مشکل کیفی شناسایی و در 5 بعد شامل «مشکلات روان شناختی»، «مشکلات بین فردی»، «مشکلات ناشی از کمبود مهارت و تخصص در مدیریت مدرسه به طورکلی»، «مشکلات ناشی از کمبود مهارت و تخصص در امور مرتبط به تدریس» و «مشکلات ناشی از کمبود حمایت» تقسیم بندی شد. در بخش کمّی نیز پرسش نامه ای بر اساس یافته های بخش کیفی، تهیه و توسط 163 مدیر تازه کار تکمیل شد. از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون خی دو و فریدمن برای تحلیل داده ها در این بخش استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، برازش مناسب الگوی اندازه گیری متغیر مشکلات مدیران تازه کار با داده ها را نشان داد. نتایج آزمون خی دو نشان داد که در هر یک از مشکلات، تفاوت معناداری بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار وجود دارد. همچنین آزمون فریدمن مشکلات هر بعد را به طور معناداری، به لحاظ اهمیت، رتبه بندی کرده است. نگرانی از تفویض اختیار به معلمان، توانایی کم در برقراری تعامل اثربخش، نداشتن تخصص و تجربۀ ناکافی در مدیریت مالی، اطلاع کم در مورد روش های جدید ارزشیابی، همکاری و حمایت کم از جانب والدین و نهادهای بیرونی، به ترتیب، از جمله، مهم ترین مشکلات در هر بعد است. نتایج این بخش به طور کامل یافته های بخش کیفی را در مقیاسی وسیع تر تأیید می کند. به طورکلی نتایجِ پژوهشِ حاضر اهمیت شناسایی مشکلات و همچنین لزوم راهنمایی مدیران تازه کار را مورد تأکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on the problems of primary schools’ novice Findings of a mixed-methods study principals

نویسندگان [English]

  • Hassanrezā Zeinābadi 1
  • Soheylā Ahmadiānfar 2
1 (PhD), Khārazmi University
2 MA in Educational Administration at Kharazmi University
چکیده [English]

The current mixed-methods study has investigated the problems of primary schools’ novice principals in the city of Karaj. In the qualitative section of this study, using purposeful and snow-ball sampling method, 42 experts were selected and interviewed. Following content analysis of the interviews, 66 problems in terms of 5 dimensions including “psychological problems”, “interpersonal problems”, “problems due to lack of skills and expertise in school management in general,” “problems due to lack of skills and expertise in teaching” and “Problems due to lack of support “ were identified.
In the quantitative section of this study, a questionnaire was developed on the basis of the results of the qualitative section. This questionnaire was completed by 163 novice principals. The data was analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA), Chi-square and Friedman tests. The result of CFA showed that the measurement model of latent variable has good fit with observed data.  The results of Chi-square test showed that in each of problems, there is a significant difference between observed and expected frequencies. Also, the Friedman test significantly ranked the problems of each dimension. Some problems including concerns with authority delegation, low ability in effective interaction, low experience in financial management, low information about new methods in educational evaluation, and little support from parents and external society are highly ranked in each dimension. The results of quantitative section of this study confirmed the results of qualitative section. In general, the results of this study emphasize the importance of identifying the problems and coaching the novice principals.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novice Principals
  • problems