مؤلفه های مؤثر بر ارتقای محرمیّت در فضاهای آموزشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛

2 دکترای مهندسی معماری، دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛

3 دکترای مهندسی معماری، مهندسی و معماری وشهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران؛

چکیده

ایجاد محرمیت فضایی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دختران فراهم می کند و در نتیجه منجر به شکل گیری نظامی کارامد و پویا می گردد. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و درک صحیح و آگاهانه از عوامل تأثیرگذار بر موضوع حریم و با تکیه بر تأمین نیازهای فضاهای آموزشی، آسایش و آرامش در محیط آموزشی برای دختران فراهم آید. متناسب با پژوهش، با روش تحلیل محتوا به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد، سپس برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعۀ منابع موجود، 20 مؤلفه مؤثر بر محرمیّت استخراج گردید. با فرض وجود رابطۀ مثبت بین متغیرهای مستقل و وابسته، با طرح، توزیع و جمع آوری پرسش نامه، آرا و عقاید جامعۀ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 40 پرسش نامه در میان جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تأثیر و اولویت مؤلفه های روانی و کالبدی به دست آمده، با طیف لیکرتی سنجیده شد. با حذف پرسش نامه های ناقص، در نهایت 17 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تعدیل مؤلفه ها، با استفاده از تکنیک دلفی و شانون مؤلفه های کم اهمیت از نظر متخصصان حذف شد. نتایج نشان می دهد میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته متفاوت است. در میان مؤلفه های روانی، مؤلفه های امنیت و حس تعلق و در میان مؤلفه های کالبدی، مؤلفه های سلسله مراتب، مرز، رابطۀ درون و بیرون و درون گرایی به عنوان مهم ترین مؤلفه های کالبدی مؤثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors to promote privacy in educational environments

نویسندگان [English]

  • Hamideh Eftekhāri 1
  • Hamidrezā Azemati 2
  • Saeeid Nowrooziān Maleki 3
1 MA in Architecture at Shahid Rajāee Teacher Training University
2 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
3 (PhD), Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Abstract
 
Creation of environmental privacy can prepare the grounds for physical, social and ethical development of girls and leads to an efficient and dynamic system. This research seeks to get a clear understanding of the factors that affect the issue of privacy and emphasizes the fulfillment of educational needs that provide girls with calm and tranquil educational environments. The data were analyzed through content analysis. Then, in order to measure the factors, a survey was used to collect the information needed for answering the research question. For this purpose, after studying the available sources, 25 factors contributing to privacy were extracted. Hypothesizing a positive relation between the dependent and independent variables, the opinion of the research population were studied using a questionnaire. The questionnaire was distributed among 40 experts at Tarbiat Modares, Science and industry, Shahid Beheshti and Tehran universities. The effect and priority of extracted mental and physical components were measured by a Likert Scale. After omitting the half-completed questionnaires, the data collected from 17 experts were analyzed. Using Delphi and Shannon Entropy approach, the less important factors in the experts’ viewes were deleted for component moderation. Findings showed different effects of the independent variables on the dependent variable. Among the mental components, security and sense of belonging and among the physical components, hierarchy, boundary, inner and outer relations and introversion were the most important factors affecting the improvement of privacy in educational environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Educational environment
  • Delphi Technique
  • Shannon Entropy