نشانه شناسی تصاویر موجود در کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی دورۀ ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی؛

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تصاویر ارائه شده در کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی دورۀ ابتدایی، از نظر کاربرد نشانگان جنسیتی در مورد مردان و زنان، انجام شده است و در حقیقت می خواهد بداند که این تصاویر، از نظر جنسیتی، چگونه بر ذهنیت دانش آموزان تأثیر خواهد گذاشت. در این پژوهش تصاویر کتاب های مورد بررسی براساس سه مفهوم «خانواده و نقش زن و مرد»، «همکاری» و «مادری» انتخاب شده و نتایج حاصل از بررسی نشانه شناسی آن ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق «نشانه شناسی» و جامعه آماری آن کلیۀ کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی چاپ شده در سال تحصیلی 90- 1389 در دورۀ ابتدایی است. شیوۀ نمونه گیری تحقیق، نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند است. بر این اساس کلیۀ تصاویری که در آن ها سه مفهوم «خانواده و نقش زن و مرد»، «همکاری» و «مادری» نشان داده شده، واحد تحلیل بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که «خانواده» و «انسجام خانوادگی» موضوع محوری در تصاویر ارائه شده در این کتاب هاست. مادر نیز به عنوان یکی از ارکان خانواده همواره با مفهوم آرامش و با هاله ای از رنگ آبی که تداعی کنندۀ آرامش است دیده می شود. پرداختن به موضوع خانواده به عنوان موضوعی که در جهان امروز در معرض بحران است و زیبا پرداختن به نقش مادری از نقاط قوت، و کمتر پرداختن به سایر نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان از نقاط ضعف کتاب های درسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the illustrations in primary school Farsi and Social Instructions’ textbooks

نویسندگان [English]

  • Mahdokht Boroujerdi Alavi 1
  • Fātemeh Arjmandfar 2
1 (PhD), Allāmeh Tabātabā’i University
2 MA in Women Studies at Allāmeh Tabātabā’i University
چکیده [English]

Abstract


The present research has been carried out with the aim of studying the illustrations provided in primary school Farsi and Social Instruction’s textbooks in terms of the use of gender symbols. In fact, the research aimed at finding how these pictures will influence the students’ mentality. In this research, the illustrations in the textbooks under study have been selected based on three concepts of “family, the role of men and women”, “cooperation” and “motherhood” and the results of its semiotic study was presented. This research was of descriptive nature; obviously it was not seeking to discover the cause and effect relationships. It only described and analyzed the themes related to the research topic, i.e. “gender symbols” in primary school “Farsi” and “Social Instructions” textbooks. The method used in this research was semiotics and the statistical population consisted of all primary school “Farsi” and “Social Instruction” textbooks printed and published in school year 2010-2011.
The method of sampling was purposeful non-random sampling. In the purposeful samples (also referred to as judgment samples), the researcher selects the sampling units mentally and with a predefined objective. On this basis, the unit of analysis has been all illustrations depicting the three concepts of “family, the role of woman and man”, “cooperation” and “motherhood”. The results of this research revealed that “family” and family integrity is a central motif in the illustrations presented in these textbooks. Mother as one of the pillars of family is always seen as a symbol of peace in a halo of blue color which is reminiscent of tranquility. Handling the issue of family as a topic that is subject to crisis in the modern world and gracefully dealing with the role of mothering are the advantages of these textbooks; While paying less attention to other social and economic roles of women is of disadvantages of these textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Textbooks
  • Cliché Making
  • Gender Symbols