تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان بود. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه نابرابر استفاده شد. آزمودنی های پژوهش شامل 60 نفر دانش آموز سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بودند. این دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نفرات گروه آزمایش به مدت 8 جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی افسانه های علمی مربوط به انسان و حرکت؛ هماهنگی و ارتباط و بلوغ و نوجوانی پرداختند و نفرات گروه کنترل نیز همزمان برنامه آموزشی جاری مدرسه را دریافت نمودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد روش آموزشی افسانه زدایی علمی باعث افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش شده است. یافته های دیگر این پژوهش نیز بیانگر آن است 70 درصد رشد تفکر انتقادی دانش آموزان ناشی از آموزش به شیوة افسانه زدایی علمی است. بنابراین می توان گفت که روش آموزشی افسانه زدایی علمی می تواند به عنوان یک فعالیت یادگیری در تألیف کتب درسی و همچنین به عنوان یک روش در آموزش مفاهیم علوم در کلاس های درس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of science myth buster teaching method on critical thinking of students

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gargari 1
  • Etratolzahra Ganaatpishe 2
1 (PhD), University of Tabriz
2 PhD Candidate on Educational Psychology at University of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of science myth buster teaching method on critical thinking of students. In this study, quasi-experimental design and unequal control group was used. Participants were consisted of 60 middle school third grade students in Tehran (1392-93 academic year). The students were selected by convenience sampling method and they were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group examined scientific myths related to human and movement, adjustment and communication and puberty and adolescence with group discussion for 8 sessions. However, the control group received the current academic curriculum. The results of analysis of covariance showed that science myth buster teaching method increased the critical thinking of students in the experimental group. Other findings of the study indicated that % 70 of the development of critical thinking of students comes from science myth buster method. The results confirmed that science myth buster teaching method can be used as learning activity in textbook development and also it could be used as a method in teaching science concepts in classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Myth Buster
  • critical thinking
  • science education
  • learning activities