بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول قصدشده در ارزشیابی از برنامة درسی درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی (ترکیبی از مشاهده، پرسش نامه و مصاحبه) و جامعة آماری بخش پرسش نامه ای آن مدرسان، کارشناسان و معلمان استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده اند. با توجه به کم بودن تعداد متخصصان (40 نفر)، تمامی آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و از معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد (286 نفر). در بخش مشاهده ای، 95 کلاس مورد مشاهده قرار گرفت و با 180 کارشناس، مدرس و معلم نیز مصاحبة هدفمند صورت به عمل آمد. داده ها از طریق پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده گردآوری شد. برای تعیین روایی، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ، پایایی مشاهده ها از روش پایایی مشاهده گر مربوط به ملاک و برای پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه شوندگان عمل شد. طبق نظر معلمان و کارشناسان تا حدودی (34/3= X، طبق نتایج مشاهده گران در حد کم (58/2=X)، اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی، در درس تفکر و پژوهش به کارگیری شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به اصول علمی قصدشده ارزشیابی، مانند استفاده از روش های ارزشیابی فرایندمحور، مشارکتی و گروهی به جای ارزشیابی هدف محور، تا حدودی رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the amount of observance of the intended scientific principles of evaluation in Thought and Research Course at the primary school 6h grade

نویسندگان [English]

  • Majid Bahreini Boroujeni 1
  • Ahmad Rezā Nasr Isfahāni 2
  • Seyyed Ebrāhim Mir Shāhjafari 2
  • Mohammad Javad Liaghatdar 2
  • Kobrā Sepehri Boroujeni 3
  • Fātemeh Moghaddasi Borojeni 4
1 (PhD), Islāmic Āzad University (Shahrekord Branch)
2 (PhD), The University of Isfahān
3 (PhD), Islāmic Āzad University (Shahrekord Branch)
4 (PhD), Islāmic Āzad University (Shahrekord Branch)
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the amount of observance of the intended principles of evaluation in Thought and Research (TAR) Course curriculum at primary school sixth grade. It was an applied research with survey and analytical-descriptive design. The research population of the questionnaire section included instructors, experts and teachers in Isfahan and Chaharmahal and Bakhtiari provinces. Due to the shortage of instructors (40), all of them were selected as research sample. To select the teachers and experts, random stratified sampling method was used and 286 teachers and experts were chosen as research sample. In observational section of the study, 95 classes were observed and 180 instructors, experts and teachers were purposefully interviewed using a semi-structured method. The data was collected using questionnaire, interview, and observation. Both content and construct validity of the research instruments were checked. Reliability of questionnaire was checked using Cronbach’s alpha, reliability of observer was checked using observer reliability relating to criteria, and the reliability of the interview was checked using the transcription of interviewee speech. Findings showed that based on the viewpoint of teachers and experts, the intended principles related to evaluation of Thought and Research (TAR) Course curriculum at primary school sixth grade were applied at moderate level  , and from the viewpoint of observers it was applied at a low level . Results show that attention to intended evaluating scientific principles like using purpose-oriented,cooperative,and collective evaluation has been moderatly observed instead of goal-oriented evaluation

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Elements of Curriculum
  • Thinking and Research Course
  • Evaluation of Curriculum