ساخت شکنی رابطۀ سلسله مراتبی معلم و دانش آموز با توجه به اندیشه های ژاک دریدا

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

ساخت شکنی رویکردی است که ژاک دریدا آن را به صورت نظام مندی درآورده و در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، هر «متن» دارای قطب های متضادی است که یکی از آن ها دیگری را در زیر سلطة خویش قرار می دهد و بدین ترتیب، روابط سلسله مراتبی یا مرکز/ پیرامون بین قطب ها شکل می گیرد. این رویکرد در تعلیم و تربیت هم مورد استفاده قرار گرفته و می توان آن را در مورد رابطه معلم و دانش آموز که ارتباطی سلسله مراتبی دارند، به کار برد و این رابطه را ساخت شکنی کرد تا ارتباطی متعادل میان معلم و دانش آموز برقرار شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هم اکنون رابطة مرکز/ پیرامون بین معلم و دانش آموز در جریان است، طوری که معلم در قطب غالب و دانش آموز در قطب مغلوب قرار می گیرد. لذا باید با ساخت شکنی، آلایش میان آن ها را نشان داد و دانش آموز را از قطب مغلوب خارج ساخت و به باز تعریف نقش معلم و دانش آموز با توجه به این جابه جایی اقدام کرد تا راه برای ارتباط عادلانه و موازنه ای میان این دو فراهم شود. توجه به مباحثی همچون راهنمایی و همیاری معلم در فرایند یادگیری و آسان سازی این فرایند توسط وی، یاددهی روش یادگیری چیزها به جای یاددهی خود آن ها، یادگیری معلم از دانش آموز و نقش آفرینی پررنگ تر دانش آموزان در سر کلاس های درس بیانگر رابطه متعادل معلم و دانش آموز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstructing the hierarchical relation between teacher and student based on Derrida’s ideas

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yousefi 1
  • Saeed Zarghami 2
  • Yahyā Ghāedi 2
  • Alirezā Mahmud Niā 2
1 PhD Candidate in Philosophy of Education at Kharazmi University
2 (PhD), Khārazmi University
چکیده [English]

Deconstruction is an approach which has been systematized by Derrida and has been used in different areas. Based on this approach, each text has different opposite poles, each one of these poles dominates the other poles and in this manner the hierarchical relationship crystallizes. This approach has been used in education and deconstruction can be used in the teacher-student relationship to deconstruct it to make a balanced relation between them. The results showed that the teacher is in the dominant and the student in the passive pole. This relation can be redefined and the student can be transferred to the dominant pole so that the way for fair and balanced relation could be opened. Paying attention to concepts such as helper, guide, simplifying learning by teacher, teaching the way of learning things instead of teaching them, the learning of teacher from the student and playing a more active role by the student in the educational process indicate a balanced relation between teacher and student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derrida
  • deconstruction
  • Education
  • teacher
  • Student