بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم (CTEBS) در مدارس ابتدایی شهر گناباد

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ثبات درونی و روایی عاملی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم شان- موران وبار (2004) در بین معلمان گناباد انجام شد. در این پژوهش، 290 معلم از مدارس ابتدایی شهر گناباد و حومه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ثبات درونی مقیاس به کمک آلفای کرونباخ و ساختار عاملی آن با تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آلفای کرونباخ برای مقیاس مذکور، 0/92 است و گویه ها همبستگی بالایی با کل مقیاس دارند. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی، یک عامل را نمایان ساخت که 54/95 درصد واریانس را تبیین می کند. نتایج گویای آن است که مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم در کشورمان، مشابه با کشورهای توسعه یافته، از ثبات بالایی برخوردار است، لیکن برخلاف ساختار دو عاملی مشخص شده در این کشورها، در ایران احتمالاً ساختاری تک عاملی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مقیاس مذکور ابزاری مناسب جهت اندازه گیری خودکارآمدی جمعی معلمان ایرانی در پژوهش های مختلف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and validity of Collective Teacher Efficacy Belief Scale (CTEBS) in Gonabad primary schools

نویسندگان [English]

  • Ezzatollāh Ghadampour 1
  • Mohammadrezā Mottaghi Niā 2
  • Hoshang Garāvand 2
1 (PhD), Lorestan University
2 PhD Candiadate in Educational Psychology at Lorestan University
چکیده [English]

This study carried out to investigate internal consistency and factor validity of Collective Teacher Efficacy Belief Scale developed by Tschannen-moran & Barr (2004) among Gonabads teachers. In this study, 290 primary school teachers at Gonabad and its country were selected using stratified sampling method. The scales internal consistency was checked by Cronbach’s alpha method and factor structure of the scale was investigated using exploratory principal axis factor analysis. The results indicated that Cronbach’s alpha for scale is 0/92 and all of items have high correlation with total items. Also, exploratory factor analysis with principal axis indicated one component that explained 54/95% of the variance. Findings emphasized that Collective Teacher Efficacy Belief Scale has high internal consistency in Iran, similar to the developed countries, but likely it has one-factor structure in Iran unlike two-factor structure obtained in these countries. Findings indicated that Collective Teacher Efficacy Belief Scale is a suitable instrument to assess collective self-efficacy of Iranian teachers in various researches.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Teacher Efficacy Belief Scale
  • Reliability
  • Validity
  • Factor Structure