دستاورد تحصیلی از راه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعۀ دو سطحی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

 این مطالعه با هدفِ یافتن نقش عوامل سطح دانش آموزی و سطح کادر مدرسه بر دستاورد تحصیلی انجام گرفته است. جامعة پژوهشی شامل تمامی هنرجویان، مدیران، معاونان آموزشی و فنی، و مشاوران تحصیلی در سال تحصیلی 1392 بود. از بین نواحی پنج گانة شهر تهران 10 منطقه و از هر منطقه 2 هنرستان، و در مجموع 906 دانش آموز پایه سوم از 19 هنرستان و 39 کلاس به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین 59 نفر از کادر همان هنرستان ها در نمونه حضور داشتند. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد انگیزش تحصیلی AMS و درگیری تحصیلی MSLQ؛ و پرسش نامه های پژوهشگر ساختة یادگیری به کمک همسالان و کیفیت آموزشی هنرجویان و کادر مدرسه، همراه با مشاهده، اسناد و مدارک موجود در هنرستان ها جمع آوری شد. روایی پرسش نامه ها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی با آلفای کرانباخ به دست آمد. دستاورد تحصیلی نیز از طریق میانگین 3 نمره محاسبه شد. برای پردازش داده ها از روش های آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و تحلیل دوسطحی استفاده شد. اینک یافته ها نشان می دهد که در سطح مدرسه؛ متوسط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرستان های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و 6/31 درصد از واریانس دستاورد تحصیلی در سطح دانش آموز و 12/05 درصد از واریانس در سطح کادر مدرسه تبیین می شود. در مجموع، 18/81 درصد از واریانس دستاورد تحصیلی را عوامل مربوط به سطح مدرسه تبیین می کند. یافته های این پژوهش اهمیت سطح مدرسه را به عنوان سطح بالاتر بر اثرگذاری بر متغیرهای مورد بررسی به عنوان پیش بینی کننده دستاورد تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Student achievement through educational quality, academic engagement, peer-assisted learning and academic motivation: A two level study

نویسندگان [English]

  • Seyyede Māhrokh Mousavai 1
  • Alirezā Kiāmanesh 2
  • Mahnāz Akhavān Tafti 3
1 (PhD), Islamic Āzad University (Islāmshar Branch)
2 (PhD), Islamic Āzad University (Science and Research Branch)
3 (PhD), Alzahrā University
چکیده [English]

The main objective of this study was to find the role of the student-level and school-level on students’ academic achievement. Research population included students, principals, vice-principals, and academic counselors of Tehran’s vocational and technical schools in the academic year 1391-92. 10 regions from 5 Tehran’s educational districts and 2 schools from each region were selected, with a total of 906 third-grade students from these schools and from 39 classes using multi-stage cluster sampling. 59 school staffs from the same classes and schools were also chosen to take part in this study. Standard AMS and MSLQ questionnaires were used for academic motivation and academic engagement, respectively, as well as researcher-made questionnaires for peer-assisted learning and quality of education. Reliability of the questionnaires were assessed using Cronbachs alpha coefficient, and their content and construct validity was checked using exploratory factor analysis. Academic achievement was calculated using the average of three scores including GPA (grade point average) of the previous year, GPA of three core courses and GPA of practical courses. Data was analyzed using descriptive statistics, correlation matrix, confirmatory factor analysis, structural equation modeling, and multi-level analysis. According to the unconditional model for the school-level, the average academic achievement of students in different schools was significantly different. For the school-level model, 6.13% and 12.05% of the variance of the academic achievement were originated from the student-level and school staff, respectively. In conclusion, 18.81% of the variance for academic achievement was related to the school-level. Findings of the research showed the importance of school level factors -at higher level- influencing other variables in predicting academic achievement.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • quality of education
  • Peer-Assisted Learning
  • Academic motivation
  • academic achievement
  • Two Level Analysis