تبیین «افت تحصیلی» براساس مستندات و دیدگاه اعضای شوراهای دبیران شهرستان ایذه

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین «افت تحصیلی» براساس مستندات و دیدگاه اعضای شوراهای دبیران شهرستان ایذه است. با توجه به اینکه افت تحصیلی، سالانه هزینه های کلانی بر نظام آموزشی کشور تحمیل می کند، داشتن نظری جامع در این زمینه برای ارائه به کارگزاران ضروری به نظر می رسد. جامعة آماری پژوهش صورت جلسات شوراهای دبیران کلیة 56 واحد دبیرستان ها و هنرستان های دخترانه و پسرانة شهرستان ایذه است. برای گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 25 فقره از صورت جلسات به عنوان نمونة آماری انتخاب شد. هم چنین با 6 نفر دبیر، مدیر و معاون به عنوان آگاهان کلیدی مصاحبه به عمل آمد. پس از بررسی نوزده صورت جلسه از صورت جلسات مذکور اشباع نظری حاصل شد. اما به منظور حصول اطمینان، تمام صورت جلسات جامعة آماری مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از 30 مقوله بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی؛ زمینه ای؛ مداخله ای؛ راهبردی و پیامدهاست که دیدگاه شورای معلمان پیرامون پدیده افت تحصیلی را منعکس می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dropout Explanation according to the views of teacher’s council and its documents in Izeh city

نویسندگان [English]

  • Moosā Piri 1
  • Saeid Mahmoodi Bardzardi 2
1 (PhD), Āzarbāijān Shahid Madani University
2 PhD Candidate in Curriculum Studies at Āzarbāijān Shahid Madani University
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the dropout according to the views of teachers’ council members and its documents in Izeh city. Given that dropout imposes huge costs on educational system every year, it seems necessary to give a comprehensive idea about this topic for those involved in education. Statistical population consisted of minutes of teachers’ councils of all girls and boys’ highschools and conservatories of Izeh city in 56 educational unit. The research sample consisted of 25 minutes of teachers’ councils which were selected through purposeful sampling method. Also, 6 teachers, administrators and assistants were interviewed as key informants. After studying 19 minutes, we got a theoretical saturation. We checked all minutes for sure. Results of data analysis, in three stages of open coding, axial coding and selective coding consisted of 30 categores in paradigm model which included: causal conditions, field conditions, intermediatory conditions, steratagic conditions and consequences reflects teachers’ council view about dropout.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Council
  • dropout
  • Secondary School Education
  • Grounded theory