تحلیل پدیدارشناسانۀ الگوهای تدریس و تأثیر آن بر طراحی معماری کلاس درس

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 تناسب فضای کلاس درس با الگوی تدریس نقش مهمی در موفقیت معلم در انتقال محتواهای درسی دارد. خلاقیت، اندیشیدن، کاوشگری و توانایی برقراری روابط اجتماعی از مهم ترین مفاهیمی است که از طریق الگوی تدریس می توان به دانش آموز یاد داد. این مقاله پژوهشی کیفی در زمینة طراحی فضاهای آموزشی است که با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی ارتباط بین فضای کلاس درس و تأثیر آن بر امکان اجرای الگوهای تدریس مختلف می پردازد. بررسی های اولیة این تحقیق نشان می دهد که با توجه به استفاده از انواع الگوهای تدریس در مدارس، طراحی کلاس های درس در اکثر نقاط کشور ما غیرمنعطف و ثابت بوده و پاسخگوی ماهیت متغیر الگوهای تدریس نیست. به عنوان راهکاری برای حل این معضل طراحی، باید به پدیدارشناسی فضای کلاس درس از یک سو و پدیدارشناسی الگوهای تدریس از سوی دیگر پرداخت تا بتوان الزامات طراحی را مشخص کرد. نتیجة چنین تحلیلی این نکته خواهد بود که هر الگویی الزامات خاص خود را دارد، پس بهترین راهکار برای داشتن کلاسی منعطف که قابلیت اجرای چند الگو را داشته باشد طراحی فضاهای ترکیبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of teaching methods and its impact on the designation of architectural space of classrooms

نویسنده [English]

  • Ali Ghorbāni
MA student of Philosophy of Education at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The proportion between classroom space and teaching methods plays an important role in conveying the content of courses by teacher. Creativity, thinking, exploring and the ability to conduct social relationships are of the most important concepts that can be taught to students through the teaching methods. But primary studies of this research on adopted standards of Iran for designing educational setting indicated that classrooms are designed for one method, they are non – conforming to other methods such as exploring, group methods and sporadic method. The purpose of this study was to provide an analysis of the relationship between the architectural space of the classroom and the implementation capacities of teaching methods. It was a qualitative research with phenomenology design. To do so, first, classroom space phenomenology and teaching methods phenomenology should be studied, respectively to determine design requirements. This analysis has been done using Schultz and Dehghani methods that originated from Heidegger’s phenomenology in architecture, and “having been” and “presence” are the main concepts for the analysis of methods. The results showed that each model has its own requirements for classroom space and finally mixed pattern spaces can be responsive to more teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom
  • teaching methods
  • Presence
  • Being – In
  • Space