فراتحلیل بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، ایران ،

2 دانشیار، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج کمّی حاصل از پژوهش های انجام گرفته در زمینة تأثیر رایانه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی، با بهره گیری از روش فراتحلیل است. جامعة آماری تحقیق را کلیه پژوهش های انجام گرفته در چند دهه اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی نظام آموزش وپرورش ایران تشکیل می دهد. در مجموع 4104 زبان آموز در 57 مطالعة منتخب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، و طی آن، به منظور بررسی شاخص های آماری پژوهش های منتخب از نرم افزار جامع فراتحلیل ویرایش 2 استفاده شد. مقادیر اندازه های اثر ترکیبی برای مدل های ثابت و تصادفی به ترتیب برابر با 0/7 و 0/82 بود. اما بعد از تحلیل حساسیت و حذف 45 اندازه اثر غیرمعنادار از بین 96 اندازه اثر محاسبه شده، میانگین اندازه اثر ترکیبی مدل های ثابت و تصادفی به ترتیب 62/0 و 69/0 محاسبه گردید. سپس بر اساس دو شاخص ناهمگنی مجذور Q کوکران و مجذور I مشخص شد که متغیرهای تعدیل کننده در روابط بین دو متغیر مورد مطالعه نقش معناداری دارند و بنابراین مدل تصادفی به عنوان مدل فراتحلیل انتخاب شد و اندازه اثر ترکیبی 0/69 در نظر گرفته شد؛ به این معنی که آموزش به کمک رایانه تأثیر متوسطی بر رشد دایرة واژگان زبان آموزان داشته است. همچنین چهار عامل مهم تعدیل کننده یادگیری واژگان به کمک رایانه شناسایی شد که عبارت اند از: طول دورة آموزش، سطح شرکت کنندگان، یادگیری مشارکتی و شیوة آموزش مربیان. درمجموع، زبان آموزانی که به مدت یک ماه تحت آموزش بودند (0/97=d) نسبت به زبان آموزانی که بیش از یک ماه آموزش دیده بودند (0/46=d) نتایج بهتری کسب کردند. همچنین زبان آموزان مقطع دبیرستان پیشرفت بیشتری (0/81=d) نسبت به زبان آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی (0/38=d) داشتند. در مطالعات صورت گرفته، گروه هایی که به طور مشارکتی به یادگیری واژگان پرداخته بودند (0/89=d) نسبت به گروه هایی که به طور انفرادی به یادگیری واژگان پرداخته بودند (0/57=d) عملکرد بهتری داشتند. در نهایت، نتایج حاکی از برتری روش زبان آموز- محور (0/78=d) بر روش مربی- محور (0/57=d) در یادگیری واژگان بود. با تفکیک نتایج حاصل بر اساس آموزش هم زمان (0/62=d) و غیرهم زمان (0/71=d) واژگان، تفاوت معناداری مشاهده نشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of the studies on the effect of computer-assisted instruction on learning English vocabulary

نویسندگان [English]

  • Maryam Sharifi 1
  • Manoochehr Ja’farigohar 2
1 PhD Candidate at TEFL and English Literature in Payāme Noor University Iran, (corresponding Author)
2 (PhD), Payāme Noor University, Iran
چکیده [English]

A meta-analysis of the computer-assisted instruction and English language vocabulary learning literature until 2015 was conducted. The present study brings together evidence from a diverse field of methods for comparing computer-assisted and traditional vocabulary learning. In total, 57 studies containing 96 independent learning outcomes were analyzed. The Comprehensive Meta-Analysis (version 2.0) software was used to perform the statistical analysis. After sensitivity analysis, 45 effect sizes were omitted, and the remaining 51 effect sizes were analyzed. Overall, the results indicated a moderate positive effect of computer-assisted instruction on English language vocabulary development (d=.69) under the random-effects model since significant heterogeneity was observed in the obtained effect sizes. The findings also indicated that the duration of instruction, proficiency level of the participants, learning style, and the instructional method moderated the results, meaning that students who received computer-assisted language instruction for a month learned vocabulary (d=.97) better than those who received the instruction for more than a month (d=.46), high school students (d=.81) learned better than elementary and guidance school students (d=.38), cooperative vocabulary learning groups (d=.89) did better than non-cooperative vocabulary learning groups (d=.57), and that student-centered vocabulary learning (d=.78) was better than teacher-centered vocabulary learning (d=.59). Finally, dividing achievement outcomes into synchronous (d=.62) and asynchronous (d=.71) forms of instruction yielded no significant difference. Implications of the findings for the current educational system were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocabulary Instruction
  • Learning English Language
  • computer
  • Meta-analysis
برزگر، راضیه؛ دهقانزاده، حسین و مقدم زاده، اصغر. (1391). از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری. مجلة دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 3(9)، 35-41.
 جعفریگهر، منوچهر و شریفی، مریم. (1394). تأثیر آموزش تلفیقی در مقایسه با روش آموزش سنّتی بر یادگیری زبان انگلیسی. آموزش عالی ایران، 3)7)، 119-148.
خزایی، سعید؛ وحیددستجردی، حسین و طالبی‌نژاد، محمدرضا. (1390). نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی. فناوری و آموزش، 6(2)، 135-142.
شریفی‌آشتیانی، ناهید. (1389). تأثیر تست سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان زبان انگلیسی و برداشت و تلقی آن‌ها از این نوع امتحان. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 9(34)، 25-44.
صبوری‌خسروشاهی، حبیب. (1389). آموزش‌وپرورش در عصر جهانی‌شدن: چالش‌ها و راهبردهای مواجهه با آن. مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 1(1)، 153-196.
قربان دردی نژاد، فرهاد. (1393). بررسی نقش استفاده از راهبرد آگاهی ساخت-واژه در یادگیری واژگان انگلیسی. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 13(3)، 7-22.
مرآتی، علیرضا. (1387). بررسی تأثیر اینترنت بر رشد مهارت‌های حرفه‌ای معلمان (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
معینی‌کیا، مهدی و به‌بویی، ساناز. (1391). فراتحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش زبان انگلیسی. اولین همایش میان‌رشته‌ای آموزش و یادگیری زبان.
ملکی، صفی‌الله. (1388). فناوری اطلاعات در آموزش‌وپرورش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
نجفی‌علمی، محمود. (1390). نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت. فصلنامة ره‌آورد نو، 10(54)، 2-9.
Abraham, L. (2008). Computer-mediated glosses in second language reading comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning, 21(3), 199–226.
AbuSeileek, A. F. (2012). The effect of computer-assisted cooperative learning methods and group size on the EFL learners’ achievement in communication skills. Computers & Education, 58(1), 231-239.
Anderson, T. A. F. (2009). Design of an English vocabulary acquisition system with mini-games for elementary school students in Taiwan (Unpublished MA thesis). National Central University.
Barani, G. (2012). The impact of computer assisted language learning (CALL) on vocabulary achievement of Iranian university students EFL learners. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 2(5), 531-537.
Bekleyen, N. (2012). The impact of computer-assisted language learning on vocabulary teaching: JING⢠and instant messaging. NWSA: Education Sciences, 7(1), 419-425.
 Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., … & Huang, B. (2004). How does distance education compare with classroom instruction? A meta- analysis of the empirical literature. Review of Educational Research, 74(3), 379–439.
Borenstein, M., Hedges, L, V., Higgins, J, P, T., Rothstein, H, R. (2009). Introduction to Meta-Analysis. John Wiley & Sons, Ltd, UK.
Challis, D. (2005). Towards the mature e-Portfolio: Some implications for higher education. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3), 17-32.
Coady, J. & Huckin, T. (1997). Second-language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159.
Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1709-1716.
Felix, U. (2005). Analyzing recent CALL effectiveness research: towards a common agenda. Computer Assisted Language Learning, 18(4), 1–32.
Gannon, L. (2002). A critique of evolutionary psychology. Psychology, Evolution, & Gender, 4(2), 173–218.
Glass, G. V., McGaw, B., & Smith, M. L. (1981). Meta-analysis in social research. Beverly Hills, CA: Sage.
Groot, P. J. (2000). Computer assisted second language vocabulary acquisition. Language Learning & Technology, 4(1), 60-81.
Hedges, L. V. & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Orlando, FL: Academic Press.
Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 327(7414), 557-560.
Hunter, J. E., Schmidt, F. L., & Jackson, G. B. (1982). Meta-analysis: Cumulating research findings across studies. Beverly Hills: Sage.
Jalali, S., & Dousti, M. (2014). Attitudes of Iranian EFL learners towards CALL: The effect of treatment length investigated. Malaysian Journal of ELT Research, 10(1), 46-62.
Jones, L. C. (2009). Supporting student differences in listening comprehension and vocabulary learning with multimedia annotations. CALICO Journal, 26(2), 267–289.
Krashen, S. D. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. The Modern Language Journal, 73(4), 440–464.
Lin, C. C., Chan, H. J., & Hsiao, H. S. (2011). EFL students’ perceptions of learning vocabulary in a computer-supported collaborative environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 91–99.
Ma, Q. & Kelly, P. (2006). Computer assisted vocabulary learning: Design and evaluation. Computer Assisted Language Learning, 19(1), 15–45.
Mobarania, M. & Tahriri, A. (2014). The impact of CALL-based collaborative learning approach on Iranian EFL learners’ writing proficiency. IJLLALW, 5(2), 2289-3245.
Oberg, A. (2011). Comparison of the effectiveness of a CALL-based approach and a card-based approach to vocabulary acquisition and retention. CALICO Journal, 29(1), 118–144.
Sakar, A. & Ercetin, G. (2005). Effectiveness of hypermedia annotations for foreign language reading. Journal of Computer Assisted Learning, 21(1), 28–38.
Sharifi, M., Soleimani, H., & Jafarigohar, M. (2016). E-portfolio evaluation and vocabulary learning: Moving from pedagogy to andragogy. British Journal of Educational Technology. doi:10.1111/bjet.12479
Simpson, J. (2002). Computer-mediated communication. ELT Journal, 56(4), 414-415.
Stockwell, G. (2007). Vocabulary on the move: Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor. Computer Assisted Language Learning, 20(4), 365-383.
Tokaç, A. (2005). A comparison of computer-assisted vocabulary instruction and teacher-led vocabulary instruction (Unpublished MA thesis). The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University.
Warburton, S. (2009). Second Life in higher education: Assessing the potential for and the barriers to deploying virtual worlds in learning and teaching. British Journal of Educational Technology, 40(3), 414-426.
Warschauer, M. & Liaw, M. (2011). Emerging technologies for autonomous language learning. Studies in Self-Access Learning Journal, 2(3), 107-118.
Wilson, R. (2008). E-education in the UK. Journal of Digital Information, 3(4), 107-115.
Yang, J. C., Lin, Y. L., Wu, J. J., & Chien, K. H. (2008). Design and evaluation of a physical interactive learning environment for English learning. Second IEEE International Conference on Digital Games and Intelligent Toys Based Education, 36–43.
Yang, J. C., Chen, C. H., & Jeng, M. C. (2010). Integrating video-capture virtual reality technology into a physically interactive learning environment for English learning. Computers & Education, 55(3), 1346–1356.
Yun, J-H. (2011). The effects of hypertext glosses on L2 vocabulary acquisition: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning, 24(1), 39–58.
Zapata, G. & Sagarra, N. (2007). CALL on hold: The delayed benefits of an online workbook on L2 vocabulary learning. Computer Assisted Language Learning, 20(2), 153–171.
Żygadlo, P. (2007). Computer-Assisted Language Learning: Effectiveness of vocabulary learning with the help of the authorial on-line application of the Catch'n'Practise v 1.0. (Unpublished MA thesis). University of Warsaw.