مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت   - نوع مدرسه و جنسیت آنان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة پیشرفت تحصیلی و  ابعاد سازگاری تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه دوم شهر یزد با توجه به ملیت- نوع مدرسه (در سه گروه ایرانی در مدارس تک ملیتی، ایرانی در مدارس چندملیتی و مهاجر در مدارس چندملیتی) و جنسیت آنان در سال 1394 بود. 474 دانش آموز به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامۀ سازگاری تحصیلی را تکمیل کردند. برای سنجش عملکرد تحصیلی از معدل پایان ترم اول، نمرۀ کارپوشه های کلاسی و ارزشیابی تکوینی استفاده شد. داده ها با آزمون های MANCOVA و ANCOVA تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که اثرات اصلی ملیت- نوع مدرسه و جنسیت بر عملکرد و سازگاری تحصیلی معنادار است؛ به این شرح که عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی، بیش از دانش آموزان ایرانی و مهاجر در مدارس چندملیتی بود؛ در کل پسران عملکرد تحصیلی ضعیف تری داشتند؛ بین سازگاری تحصیلی دختران و پسران تفاوت معنادار نبود؛ بین کوشش تحصیلی و رضایت از تحصیل در هر سه گروه تفاوت معنادار، اما بین وضوح اهداف تفاوت معنادار نبود؛ اثر تعاملی ملیت- نوع مدرسه و جنسیت تنها بر بعد وضوح اهداف معنادار، اما بر رضایت از تحصیل و کوشش تحصیلی معنادار نبود؛ بین میانگین کوشش تحصیلیِ دانش آموزان ایرانی در مدارس چندملیتی و دانش آموزان مهاجر در همان مدارس تفاوت معنادار نبود، اما رضایت از تحصیل در دانش آموزان مهاجر بیشتر بود؛ کوشش و رضایت از تحصیل در دانش آموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی کمتر از دانش آموزان مهاجر بود؛ در کل، وضوحِ اهداف در دختران ایرانی در مدارس تک ملیتی بالاتر از پسران و دختران ایرانی و پسران مهاجر در مدارس چندملیتی بود. به مشاوران تحصیلی توصیه می شود که نقش ملیت و جنسیت و محیط تحصیلی را در عملکرد و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مورد توجه قرار دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of academic adjustment components and academic performance between Iranian and immigrant high school students with regard to their "nationality-school type" and gender

نویسندگان [English]

  • Reihāne Mahallāti 1
  • Khadije Abolmaāli 2
1 PhD Candidate at Educational Psychology in Islāmic Āzād University (Roudehen Branch)
2 (PhD), Islāmic Āzād University, Roudehen Branch, (corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare academic performance and academic adjustment components (clarity of purposes, academic effort, and academic satisfaction) among 2nd grade high school students in Yazd city with regard to their "nationality-school type" and gender among 3 groups: Iranian students in one-national and multinational schools and immigrant students in multi-national schools in 2015. 474 students were selected via multi-stage random sampling and completed academic adjustment questionnaire. Academic performance was assessed by grade point average, class portfolios and formative evaluation. The data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA. The results showed that the main effects of »nationality-school type« and gender and the effects of their interaction on adjustment and academic performance were significant. Academic performance of Iranian students in one-nation schools was more than the other two groups. Boys had weaker academic performance; and there was no significant difference between girls and boys in terms of academic adjustment. The difference between academic effort and satisfaction with regard to nationality/type of school in all three groups was significant, but the difference between them in terms of clarity of purposes was not significant. Interaction of nationality/type of school and gender was significant only for clarity purposes. There was no significant difference in academic satisfaction and efforts among Iranian students in one-nation and multi-national schools. But, academic satisfaction was higher in immigrant students. Academic satisfaction and effort in Iranian students in one-nation schools was lower than immigrant students. Generally, clarity of purposes in Iranian girls in one-nation school was higher than Iranian boys and girls and immigrants’ boys in multi-national schools. It was recommended that educational consultants pay attention to the role of nationality, gender differences and academic environment in academic performance and academic adjustment.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic adjustment
  • Academic performance
  • Nationality/Type of School
  • Gender
  • Immigrant Students
 آذین، احمد، و موسوی، سید احمد. (1389). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطة شهرستان فریدونشهر. جامعهشناسی کاربردی، 22(1)، 200-183.
 بیابانگرد، اسماعیل. (1384). رابطههای میان عزتنفس، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای تهران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 1(5، 4)، 18-5.
 بابایی زارچ، جعفر. (1390). بررسی تأثیر فرهنگ دانشآموزان افغانی بر دانشآموزان ایرانی در مدارس ابتدایی ناحیه 1 آموزشوپرورش یزد از دیدگاه معلمان (طرح پژوهشی). پژوهشکده تعلیموتربیت یزد.
 تمنایی فر، محمدرضا، صدیقی ارفعی، فریبرز، و سلامی محمدآبادی، فاطمه. (1389). رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزتنفس با پیشرفت تحصیلی. فصلنامة پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 16(2)، 99-113.
 حسینی، محمدعلی، دژکام، محمود، و میرلاشاری، ژیلا. (1386). همبستگی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7(1)، 142-137.
 حسینی نسب، سید داوود و وجدانپرست، حسن. (1381). بررسی رابطه عزتنفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیتمعلم. زبان و ادب فارسی، 45(183، 184)، 126-101.
 سالنامه آماری سال 1390. (1390). سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار واطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار واطلاعات جمعیتی و مهاجرت. Retrieved from://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset.
 فولادی، عزتالله. (1383). مشاوره همتایان: چشماندازها، مفاهیم بهداشت روان مهارتها. تهران: انتشارات طلوع دانش.
 Areepattamannil, S, & Freeman, J. G. (2008). Academic achievement, academic self-concept, and academic motivation of immigrant adolescents in the greater Toronto area secondary schools. Journal of Advanced Academics, 19, 700–743.  http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ822327.pdf
 Aronson, E, Wilson, T. D. & Akert, R. M. (2010). Social psychology (7th Ed.). Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.
 Baker, R. E., & Siryk, B. (1999). Student Adaptation to College Questionnaire Manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
 Banks, J. A. & Banks, C. A. M. (2010). Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed. / edited by James A. Banks, Cherry A. McGee Banks). Hoboken, N.J.: Wiley.
 Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and Youth Services Review. Special Issue: Promoting Well- Being in Children and Youth: Findings from the Chicago Longitudinal Study, 26, 39-62.
 Beyers, W,& Goossens, L. (2002).Concurrent and Predictive Validity of the Student Adaptation to Collage Questionnaire in a Sampel of European Freshman Students. Educational and Psychological Measurement, 62(3),527-538.
 Bratti, M., Benedictis, L. de, & Santoni, G. (2014). On the pro-trade effects of immigrants. Review of World Economics, 150(3), 557–594. doi:10.1007/s10290-014-0191-8
 Crosnoe, R. (2005). Double Disadvantage or Signs of Resilience?: The Elementary School Contexts of Children From Mexican Immigrant Families. American Educational Research Journal, 42(2), 269–303. doi:10.3102/00028312042002269
 Crul, M., & Vermeulen, H. (2003). The Second Generation in Europe. International Migration Review, 37(4), 965–986. doi:10.1111/j.1747-7379.2003.tb00166.x
 Feliciano, Cynthia and Rumbaut, Rubén G. (2005). Gendered paths: Educational and occupational expectations and outcomes among adult children of immigrants. Ethnic and Racial Studies, 28(6), 1087–1118. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1881913
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th rev). London: Sage.
 Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. doi:10.3102/00346543074001059
 Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148–162. doi:10.1037/0022-0663.95.1.148
 Grant, C. A., & Gomez, M. L. (2001). Journeying toward multicultural and social Reconstructionist teaching and teacher education. In Grant, C. A., & Gomez, M. L. (2001). Campus and classroom: Making schooling multicultural (2nd ed.) (pp. 3-16). Upper Saddle River, N.J.: Merrill/Prentice.
 Greenfield, R. A. &Viesca. K. M. (2014).Re-conceptualizing Quality Education for Multilingual
 Students with Disabilities. Nys tesol journal, 1(2), 4-8. doi=10.1.1.615.3311&rep=rep1&type=pdf.
 Gutierrez, K. D., & Rogoff, B. (2003). Cultural Ways of Learning: Individual Traits or Repertoires of Practice. Educational Researcher, 32(5), 19–25. doi:10.3102/0013189X032005019
 Han, W.-J. (2008). The academic trajectories of children of immigrants and their school environments. Developmental Psychology, 44(6), 1572–1590. doi:10.1037/a0013886
 Hernandez, D. J. (2004). Demographic change and the life circumstances of immigrant families. The Future of Children, 14, 17-47. https://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/14_02_2.pdf.
 Karatzias, A., Power, K. G., Flemming, J., Lennan, F., & Swanson, V. (2002). The Role of Demographics, Personality Variables and School Stress on Predicting School Satisfaction/Dissatisfaction: Review of the literature and research findings. Educational Psychology, 22(1), 33–50. doi:10.1080/01443410120101233
 Lopez, A. M. (2003). Mixed-Race School-Age Children: A Summary of Census Data. Educational Researcher, 32 (6), 25-37.  http://eric.ed.gov/?id=EJ676859
 Monroe, P. (Ed.). (1990). International Encyclopedia of Education. New Delhi: Cosmo Publications.
Moreno, R. (2010). Educational Psychology. Hoboken, NJ: Wiley.
 Ohinata, A. & van Ours, J. C. (2013). How Immigrant Children Affect the Academic Achievement of Native Dutch Children. The Economic Journal, 123(570), F308-F331. doi:10.1111/ecoj.12052
 Panchanadeswaran, S. & Dawson, B. A. (2010). How Discrimination and Stress Affects Self-Esteem Among Dominican Immigrant Women: An Exploratory Study. Social Work in Public Health, 26(1), 60–77. doi:10.1080/10911350903341069
 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation / Alejandro Portes, Rubén G. Rumbaut. Berkeley: University of California Press.
 Portes, P. R. (1999). Social and Psychological Factors in the Academic Achievement of Children of Immigrants: A Cultural History Puzzle. American Educational Research Journal, 36(3), 489–507. doi:10.3102/00028312036003489
 Raju, M.V.R & KhajaRahamlla, T. (2007). Adjustment Problems among School Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 33(1) 73-79. Retrieved from http://medind.nic.in/jak/t07/i1/jakt07i1p73.pdf.
 Samdal, O., Nutbeam, D., Wold, B., & Kannas, L. (1998). Achieving health and educational goals through schools—a study of the importance of the school climate and the students' satisfaction with school. Health Education Research, 13(3), 383–397. doi:10.1093/her/13.3.383
 Sarason, I. G., Sarason, B. R., & Pierce, G. R. (1990). Social Support: The Search for Theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 9(1), 133–147. doi:10.1521/jscp.1990.9.1.133
 Suárez-Orozco, C., Rhodes, J., & Milburn, M. (2009). Unraveling the Immigrant Paradox: Academic Engagement and Disengagement Among Recently Arrived Immigrant Youth. Youth & Society, 41(2), 151–185. doi:10.1177/0044118X09333647
 Suárez-Orozco, C., Gaytán, F. X., Bang, H. J., Pakes, J., O'Connor, E., & Rhodes, J. (2010). Academic trajectories of newcomer immigrant youth. Developmental Psychology, 46(3), 602–618. doi:10.1037/a0018201
 Suárez-Orozco, C. & Qin-Hilliard, D. B. (2004). The cultural psychology of academic engagement: Immigrant boys’ experiences in U.S. schools. In N. Way & J. Chu (Eds.), Adolescent boys: Exploring diverse cultures of boyhood. New York: New York University Press.
 Suárez-Orozco, C., & Carhill, A. (2008). Afterword: New directions in research with immigrant families and their children. In H. Yoshikawa & N. Way (Eds.), beyond the family: Contexts of immigrant children’s development. New Directions for Child and Adolescent Development, 121, 87–104.
 Suarez-Orozco, C, Pimentel, A. & Martin, A. (2009). The Significance of Relationships: Academic Engagement and Achievement among Newcomer Immigrant Youth. Teachers College Record Volume, 111(3), 712–749.
 Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M. & Todorova, T. (2008). Learning a New Land: Immigrant Children in American Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 Taylor, M. A., & Pastor, D. A. (2007). A Confirmatory Factor Analysis of the Student Adaptation to College Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 67(6), 1002–1018.
 doi:10.1177/0013164406299125.
 Valka. S. (2015).Management of International students, Academic Adjustment: Challenges and Solutions. European Scientific Journal, 3, 160-168. Retrieved from http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/5219/5017.
 Waller, O.T. (2009). A Mixed method approach for assessing the adjustment incoming first-year engineering students in a summer bridge program (Unpublished Ph.D. Thesis). Polytechnic Institute and stat university of Virginia. Retrieved from https://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-08312009-145520/
 Woolley, M. E., & Bowen, G. L. (2007). In the Context of Risk: Supportive Adults and the School Engagement of Middle School Students. Family Relations, 56(1), 92–104. doi:10.1111/j.1741-3729.2007.00442.x
 Way, N. (2004). Intimacy, Desire, and Distrust in the Friendships of Adolescent Boys. In N. Way & J.Y. Chu (Eds.) Adolescent boys: Exploring diverse cultures of boyhood. (pp. 167-196). New York, NY, US: New York University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt155jkhc