مقایسۀ راهبردهای انگیزشی، راهبرد مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای یادگیری در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز ،

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکردها و راهبردهای یادگیری روش هایی هستند که بر کیفیت یادگیری تأثیر می گذارند و دانش آموزان در حین یادگیری از این راهبردها برای رسیدن به اهداف آموزشی موردنظر استفاده می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ راهبردهای انگیزشی، راهبرد مدیریت منابع یادگیری و رویکردهای یادگیری در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی بود. در این پژوهش از روش علّی مقایسه ای استفاده شد و جامعة آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه های هفتم و هشتم دبیرستان های هوشمند و عادی شهر یزد تشکیل می دادند. نمونة آماری شامل 339 دانش آموز دختر (172 دانش آموز مدرسه هوشمند و 167 دانش آموز مدرسه عادی) بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامة راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دگروت،1990) و رویکردهای یادگیری (انتویسل و تیت،2000) استفاده گردید. نتایج تحقیق آشکار کرد که بین مؤلفه های راهبردهای انگیزشی در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و مؤلفه های آن تفاوت معنادار بود. علاوه بر این، بین نمرات رویکردهای یادگیری در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنادار گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of motivational strategies, learning resource management strategies and learning approaches in students of smart and normal schools

نویسندگان [English]

  • Nedā Esnāashari 1
  • Mahboobe Foolād Chang 2
  • Elāhe Daryā Pour 3
1 PhD Candidate in Educational Psychology at Shirāz University (corresponding Author)
2 (PhD), Shirāz University
3 PhD Candidate in Educational Psychology at Allāmeh Tabātabāi University
چکیده [English]

Learning strategies and approaches are those which affect the quality of learning and the students use these strategies during learning to achieve their goals. The aim of this study was comparing the motivational strategies, learning resource management strategies and learning approaches in students of smart and normal schools. It was a causal-comparative study. The research population included all 7th and 8th grade female students of smart and normal high school of Yazd city in the academic year of 2015-2016. The sample consisted of 339 students (172 smart school students and 167 students of normal schools) that were selected using cluster sampling method. In order to measure the variables, Questionnaires of motivational strategies for learning (Pintrich and DeGroot, 1990) and learning approaches (Entwistle and Tait, 2000) were used. The results revealed that there were significant differences among the components of motivational strategies in students of smart and normal schools. Also, there were significant differences in learning resource management strategies and its components among the smart and normal school students. In addition, there were significant differences in learning approaches between normal and smart school students.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational strategies
  • Learning Approaches
  • Learning Resource Management Strategies
  • Smart Schools
 ابراهیمآبادی، حسین. (1388). الگوی استفاده از اینترنت، محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی. مجلة تحقیقات فرهنگی، (7)، 118-97.
 افضل خانی، مریم و قدس، سولماز. (1390). ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان. فصلنامة فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(1)، 39-23.
 البرزی، شهلا و سیف، دیبا. (1381). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(1)، 82-73.
 حیدری، مریم؛ وزیری، مژده و عدلی، فریبا. (1392). بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(2)، 173-149.
 راستجو، سعیده. (1390). بررسی رابطه رویکردهای یادگیری، گرایش به تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدههای علوم انسانی، زبان و ادبیات و فنی-مهندسی دانشگاه یزد (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد.
 زارع اسدآبادی، مرضیه؛ کاظمی، سلطانعلی و رضایی، آذرمیدخت. (1390). نقش واسطهگری خودکارآمدی برای سبکهای یادگیری و انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر دبیرستانی شهرستان ابرکوه. روشها و مدلهای روانشناختی، 2، 96-83.
 زارعی زوارکی، اسماعیل و ملازادگان، علی. (1393). مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی. فناوری آموزش، 8(3)، 214-205.
 غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه و خضری آذر، هیمن. (1391). نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علّی. نوآوریهای آموزشی، 41(11)، 28-7.
 فاضلیان، پوراندخت و نظری، معصومه. (1393). تأثیر مدارس هوشمند بر فرایند یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی. رشد آموزش زبان، 28(4)، 17-12.
 فتحآبادی، جلیل و سیف، علیاکبر. (1386). بررسی تأثیر روشهای مختلف سنجش (تشریحی یا چندگزینهای بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مجلة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 14(4)، 46-21.
 فرجاللهی، مهران. (1394). نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(10)، 64-59.
 فرهوش، معصومه و احمدی، مهرناز. (1392). رابطه سبکهای تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(35)، 306-297.
 کجباف، محمدباقر؛ عاشوری، جمال و عاشوری، محمد. (1392). بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان تیزهوش اصفهان. مطالعات آموزش و یادگیری، 5(1)، 85-65.
 Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: students` learning strategies and motivation process. Educational psychology, 80(3), 260-267.
 Braten, I., & Olaussen, B.S. (1998). The relationship between motivational beliefs and learning strategy use among Norvegian College students. Contemporary educational psychology, 23, 182-194.
 Campbell, M.M. (2007). Motivational systems theory and the academic performance of college students. Journal of College Teaching & Learning, 4(7), 78- 85.
 Deryakulu, D. (2004). The relationships between university students' learning and study strategies and their epistemological beliefs. Educational Administration: Theory and Practice, 38, 230-249.
 Diseth, A. (2001). Validation of Norwegian version of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST): Application of structural equation modeling. Scandinavian Journal of Educational Research, 45, 381-394.
 Elliot, A., McGregor, H., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies and exam performance: A mediational analysis. Educational psychology, 91(3), 549- 563.
 Entwistle, J., & Tait, H. (2000). Approaches to learning, evaluations of teaching, and preferences for contrasting academic environments. Higher Education, 19(2), 169-194.
 Entwistle, J., Tait, H., & McCune, V. (2000). Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. European Journal of Psychology of Education, 15(1), 33-48.
 Fadlelmula, F.K., Cakiroglu, E., & Sungur, S. (2014). Developing a structural model on the relationship among motivational beliefs, self-regulated learning strategies and achievement in mathematics. International Journal of Science and mathematics education, 13(6), 1355-1375.
 Green, S.K. (2002). Using an expectancy-value approach to examine teachers` motivational strategies. Teaching and teacher education, 18, 989-1005.
 Jena, p.c. (2013). Effect of smart classroom learning environment on academic achievement of rural high achievers and low achievers in science. Social and humanities sciences, 3, 1-9.
 Jovanovic, D., & Matejevic, M. (2014). Relationship between rewards and intrinsic motivation for learning. Social and behavioral sciences, 149, 456- 460.
 Karen, C., Fran, B., & Daniel, A. (2010). The relationship between motivation, learning strategies and choice of environment whether traditional or including an online component. Educational technology, 41(3), 349-364.
 Kauffman, D.F. (2001). Self-Regulated learning in Web-Based environments: Instructional tools designed to facilitate cognitive strategy use, metacognitive processing, and motivational beliefs (Dissertation of Doctor of Philosophy). University of Nebraska.
 Liem, A.D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship and achievement outcomes. Contemporary educational psychology, 33(4), 486-512.
 Liu, E.Z., Lin, C., Jtan, P., & Liou, P. (2012). The dynamics of motivation and learning strategy in a creativity- supporting learning environment in higher education. Educational technology, 11(1), 172-180.
 Lynch, D.J., & Trujillo, H. (2011) Motivational beliefs and learning strategies in organic Chemistry. International journal of science and mathematics education, 9(6), 1351-1365.
 Onyeizugbo, E. (2010). Self-efficacy and test anxiety as correlates of academic performance. Educational research, 1(10), 477- 480.
 Pintrich, P., & Degroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.
 Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T., & McKeachie, W.J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801-813.
 Schunk, D.H. (1995). Self-efficacy, motivation and performance. Applied sport psychology, 7(2), 112-137.
 Sen, S., Yilmaz, A., & Yurdugul, H. (2014). An evaluation of the pattern between students` motivation, learning strategies and their epistemological beliefs: The mediator role of motivation. Science education international, 24(3), 312-331.
 Sengodan, V., & Iksan, Z.H. (2012). Students` learning styles and intrinsic motivation in learning mathematics. Asian Social Science, 8(16), 17-23.
 Sungur, S. (2007). Modeling the relationships among students` motivational beliefs, metacognitive strategy use and effort regulation. Educational research, 51(3), 315-326.
 Taleb, Z., & Hassanzadeh, F. (2015). Toward smart school: A comparison between smart school and traditional school for mathematics learning. Social and behavioral sciences, 171, 90-95.
 Utsey, C.J. (2006). Differences in motivational beliefs and learning strategies of physical therapist students in classroom and clinical settings (Dissertation of Doctor of Philosophy). Houston University. Retrieved from http:// www.elibrary.ru.