مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه و تعیین الزامات ایجاد آن انجام شد. رویکرد پژوهش، رویکرد کیفی است که با استفاده از راهبرد پدیدارنگاری تنظیم شده است. مشارکت کنندگان در این مطالعه 25 نفر از افراد صاحب نظر بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده گردید. برای تعیین پایایی، روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای در قالب پنج بعد ارزش ها و باورهای مشترک، معلم یادگیرندة حرفه ای، گفت وگوها و همکاری های حرفه ای، یادگیری جمعی و بالأخره ارتباطات و تعاملات و نشانگرهای مربوط به هر بعد تعیین گردید. همچنین استلزامات ایجاد جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه نیز بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها تبیین شد که برخی از آن ها عبارت اند از باور داشتن به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری، تمرکز بر یادگیری جمعی، تقویت گفت وگوهای حرفه ای بین معلمان و کارکنان، تعامل حمایتی مدیر مدرسه، ، ارتباط مستمر با مراکز علمی و سایر مواردی که به تفصیل در ادامه آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School as a research-based professional learning community: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Shohreh Hosseinpour Toolāzdehi 1
  • Hassan Zeinābadi 2
  • Bijan Abdollahi 2
  • Hossein Abbāsiān 3
1 PhD Candidate in Educational Administration at Khārazmi University
2 (PhD), Khārazmi University, (Corresponding Author)
3 (PhD), Khārazmi University
چکیده [English]

This study aimed at identifying the aspects of research-based professional learning community at school and to determine the requirements and parameters of its development. The research approach was qualitative with phenomenological design. The participants were 25 professionals who were selected through purposeful and snowball sampling methods to the point of theoretical saturation. Data were collected using in-depth and semi-structured interviews. The reliability of the findings was checked by inter-rater reliability method. Data was analyzed through the inductive content analysis method and using the three levels of open, axial and selective coding. Based on the results, professional learning community indicators in five dimensions, including «shared values and beliefs», «professional teacher learning», «professional dialogues and cooperation», «collective learning», «communication and interaction» and their indicators were determined. Some of the requirements for creating such community was justified based on the results. Some of these requirements included «belief in the role of the research and its importance in the process of teaching and learning», «focus on collective learning», «strengthening the professional dialogue between teachers and staff», «supportive interaction of the school principal», «ongoing relationship with research centers» and other factors that are described in detail in the paper.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research-based School
  • professional learning community
  • Dimensions of Research-based Learning Community
بحرینی بروجنی، مجید. (1393). تحلیل درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی بر مبنای اصول علمی عناصر برنامة درسی (پایاننامه دکترا). دانشگاه اصفهان.
پهلوان، اعظم. (1394). طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پسایندهای هشیاری سازمانی (پایاننامه دکترا). دانشگاه خوارزمی، تهران.
دانشپژوه، زهرا و فرزاد، ولیالله. (1385). ارزشیابی مهارتهای حرفهای معلمان دوره ابتدایی. نوآوریهای آموزشی، 5(18)، 135-170.
عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده و قربانی، طلعت. (1391). بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(4)، 205-189.
قاسمی پور، مرضیه. (1388). بررسی شیوههای گسترش و تقویت روحیه پژوهشگری در بین دانشآموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطة شهرستان نورآباد ممسنی در سال 89- 88 (پایاننامه منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کرسول، جان دبلیو. (2009). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی (ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
Bell, M., Cordingley, P & Mitchell, H. (2006). The Impact of Networks on Pupils, Practitioners, Organizations and the Communities they serve. Nottingham: NCSL: Coventry: CUREE
Biesta, G. (2007). Why what works won’t work: Evidence based practice and the democratic deficit in educational research. Educational Theory, 57(1), 1–22.
Blacklock, P. J. (2009). The Five Dimensions of Professional Learning Communities in Improving Exemplary Texas Elementary Schools: A Descriptive Study (Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Education). University Of North Texas.
Borg, S. (2010). Language teacher research engagement. Language Teaching, 43(04), 391–429.
Dimmock CAJ. (2012). Leadership, Capacity Building, and School Improvement: Concepts, Themes, and Impact. Florence, KY: Routledge.
Earl L, Katz S, Elgie S, Ben Jaafar, S., & Foster, L. (2006). How networked learning communities work (Vol. 1–The report). National College of School Leadership Networked Learning Communities Programmed
Frost, D., Roberts, A., Lightfoot, S., & McCrorie, M. (2006). Teacher leadership and knowledge building: the experience of the HertsCam Network. a paper presented within the symposium: ‘Leadership for Learning’ at ICSEI 2006, the 19th International Congress for School Effectiveness and Improvement. Fort Lauderdale, Florida, 3rd–6th January.
Godfrey, D. (2014). Leadership of schools as research-led organizations in the English educational environment cultivating a research-engaged school culture. Educational Management Administration & Leadership, 44(2), 301-321. Retrieved from http://ema.sagepub.com/
Hargreaves, DH. (1999). the knowledge-creating school. British Journal of Educational Study, 47(2), 122–144.
Hargreaves, DH. (2003). Education Epidemic: Transforming Secondary Schools through Innovation Networks. London: Demos.
Hattie, J. and Marsh, H. W. (1996). The Relationship between Research and Teaching: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507-542. Retrieved from http://www.jstor.org/action/showPublisher.
Hord, S. M & Sommers, W. A. (2008). Leading professional learning communities: Voices from research and practice. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Kuhlthau, C., Maniotes, L. & Caspari, A. (2007). Guided inquiry: Learning in the 21st century. Westport, CT: Libraries Unlimited.
Jackson, D. (2006). The creation of knowledge networks: Improving Schools and Educational Systems: International Perspectives. In Hanna Järvinen & Nils Berkemeyer (Eds), knowledge creation in school networks (pp. 274–291). Abingdon, Oxon: Routledge.
McLaughlin C., Black, HK. McIntyre, D & Townsend, A. (2007). Networking Practitioner Research. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis
Montiel-Overall, P. (2008). Teacher and librarian collaboration: a qualitative study. Library and Information Science Research, 30, 145-155.
Musanti, S & Pence, L. (2010). Collaboration and teacher development: Unpacking resistance, constructing knowledge, and navigating identities. Teacher Education Quarterly, 37(1), 73-89.
NFER. (2006). The research-engaged school/college award. Retrieved from http://www.nfer.ac.uk/schools/ Research-engaged-award.
NTRP. (2011). Habitats for teacher research: teacher perspectives on research as a sustainable environment for CPD. National Teacher Research Panel. England. West Midlands. http://www.ntrp.org.uk/
Sachs, J. (2011). Skilling or emancipating? Metaphors for continuing teacher professional development. In  N. Mockler & J. Sachs, Rethinking Educational Practice through Reflexive Inquiry (pp. 153-167). Netherlands Springer.
Snow-Gerono, J. L. (2005). Professional development in a culture of inquiry: PDS teachers identify the benefits of professional learning communities. Teaching and Teacher Education, 21(3) 241–256
Wahlstrom, K.L & Seashore Louis, K. (2008). How Teachers Experience Principal Leadership: The Roles of Professional Community, Trust, Efficacy, and Shared Responsibility. Educational Administration Quarterly. 44(4) 458-495.
Wilkins, R. (2011). Research Engagement for School Development. London: Institute of Education.