موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش

نویسندگان

1 دانشیار مبانی برنامة درسی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

2 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت آموزش عالی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و توسعة دانشگاه فرهنگیان

3 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، معاون طرح و برنامه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمّی) بوده و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعة آماری پژوهش را صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان موضوعی؛ نوآوران آموزشی شرکت کننده در اولین همایش ملی نوآوری های آموزشی (منتخب)؛ مدیران و معاونان حوزة ستادی وزارت آموزش وپرورش؛ تحقیقات و پژوهش های انجام شده و اسناد مرتبط با موضوع تشکیل داده اند. روش های نمونه گیری، هدفمند، تصادفی طبقه ای، گلوله برفی و سندکاوی بوده و برای تجزیه وتحلیل، از تحلیل های آماری و منطقی استفاده شده است. یافتة اصلی پژوهش، شناسایی موانع اصلی فراروی نوآوری ها در سه زمینة ساختاری، قانونی و نگرشی و نیز راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوری ها همراه با ارائة «مدل حمایت از نوآوری های آموزشی در آموزش وپرورش»، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The obstacles to innovation support and presenting a proper model in order to establish the innovation system in Education

نویسندگان [English]

  • Heidar Toorāni 1
  • Amir Aghāyi 2
  • A’zam Mollāyineghād 3
1 (PhD), Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education) (Corresponding Author)
2 PhD Candidate in Higher Education Management, Expert in Department of Planning and Development at Farhangian University
3 PhD Candidate in Educational Management at Khārazmi University, Expert in Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education)
چکیده [English]

The purpose of this study was identifying the obstacles to innovation support and presenting a proper model in order to establish the innovation system in education. It was a mixed methods research and based on the research objective, it was applied. The research population included specialists, managers and vice-presidents of Iran’s ministry of education, educational innovators, education experts, library documents, hegemony documentary and researches. Sampling methods have been purposeful, random stratified, snowball and document mining. Data was analyzed using statistical and logical analysis according to a mixed model of Clark and Cresol. The main result of this research was identifying the structural, legal and attitude obstacles to innovation support and also strategies and approaches of supporting innovations by presenting the supportive model of educational innovations in the education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational innovation
  • Structural Obstacles
  • Legal Obstacles
  • Attitude Obstacles
  • Conceptual Model of Supporting Educational Innovations
 آقازاده، احمد. (1393). آموزشوپرورش تطبیقی(چاپ چهاردهم). تهران: انتشارات سمت.
 امامجمعه، طیبه و ملایینژاد اعظم. (1386). بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران. فصلنامه نوآوریهای آموزشی 6(19)، 31-72.
بیـدمـشکیپـور، مـریـم. (18 فروردین 1392). مـدیـریـت اســتراتـژیـک دانــش نــوآوری و عـملـکرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ص. 30.
حسنی، محمد. (1385). مدلی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزشوپرورش ایران. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 5(15)، 151-176.
رودی، کمیل. (1394). نیاز به راهبرد نوآوری. ماهنامه گزیده مدیریت، (169)، 22-34.
رئوف، علی. (1379). نوآوری کوچک، تغییر بزرگ. در رضا ساکی (گردآورنده)، چکیده مقالات همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزش (صص .61 تا 62). تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سلطانی تیرانی، ملورا. (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
عبداللهی، ابوطالب. (1391). نقش مدیران و سازمانها در خلاقیت و نوآوری. نشریه مدیریت آموزشی، (15)، 151-172.
گلستان هاشمی، سید مهدی. (1378). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی. چکیده مقالات همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی معاونت برنامهریزی و نیروی انسانی. مرکز آموزشی و بهبود مدیریت. آذرماه.
گنجی، حمزه. (1381). نوآوری چیست؟ فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 1(1)، 7-10.
ملایینژاد، اعظم و لیلی محمدحسین. (1388). بررسی وضعیت طرحهای نوآورانه آموزشی از منظر شیوههای اشاعه، کاربرد، آموزش و تعمیمپذیری (طرح پژوهشی). تهران: مؤسسة پژوهشی برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
ملایینژاد، اعظم. (1385). کاربست یافتههای پژوهشی در سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی و ارائة مدلی برای آن (طرح پژوهشی). تهران: مؤسسة پژوهشی برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی.
منطقی، مرتضی. (1384). بررسی نوآوریهای آموزشی در مدارس. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 4(12)، 35-57.
منطقی، مرتضی. (1385). بررسی چالش های فراوری نوآوریهای آموزشی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 6(15)، 11-46.
هومن، حیدرعلی. (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت
Kakadelis, Lindalyn. (2004). Innovation in Education,Charter Schools in North Carolina, North Carolina Education Alliance,United States.
Kashyap, M & Mishook, J. (2008). Transatlantic School Innovation Alliance,Annenberg Institute for School Reform at Brown Universit. New York, NY: Brown University.
Lefkowits, L.& Conrad, J. (2007). Ready for Any Future:How One District Used Scenario Planning to Mobilize Support for Change, USA.
Lubineski, C. (2001). The relationship of competition and choice to innovation in education markets: A review of research on four cases. Paper presented at the annual meeting of the American educational research association (Seattle, WA, April 10-14, 2001). Retrieved from http://www.eduref.org.
Lundvall, B. ed. (1992). National Systems of Innovation; Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
Lourmpas, S., Dakopoulou, A. (2014). Educational leaders and teacher motivation for engagement in innovative programs.The case of Greece. 5thWorld Conference on Educational Sciences. Procedia in-Social and Behavioral Science, 116, 3359-3364.
Nelson, R., and S. Winter, An Evolutionary. (1982). Theory of Economic Change. The Belknap Press of Harvard University Press.
U. S. Department of Education,Ofiice of Special Education and Rehabilitative Services. (2008). Education and Inclusion in The United States: A brief Overview. Washington, DC: Author.
Stonehill, R. M., Little, P. M., Ross, S. M., Neergaard, L., Harrison, L., Ford, J. … & Donner, Jessica. (2009). Enhancing School Reform Through Expanded Learning. Naperville, IL: Learning Point Associates.