اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

نویسندگان

1 استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

چکیده

ازآنجاکه ناتوانی در مهارت حل مسئلة اجتماعی در دانش آموزان قربانی قلدری یکی از عوامل تشدید و تداوم قربانی شدن این گونه افراد است، هدف این پژوهش آموزش حل مسئلة اجتماعی و تعیین میزان اثربخشی آن بر کاهش قربانی شدن این دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعة آماری مورد مطالعه یکی از دبیرستان های دخترانه دورة اول شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 بود که به صورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنج گانة تبریز انتخاب شد و نمونة آماری نیز شامل 30 دانش آموز قربانی قلدری بود که به روش خوشه ای تصادفی در چند مرحله انتخاب و به شیوة تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا استفاده شد. داده ها به وسیلة 16 SPSS با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش رفتار قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری، تأثیر معناداری داشته است (0/73= ŋ و0/001>P و (47/32 و 1/31) =df و 93/74= f). ازآنجاکه نتایج، بیان گر اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان بود. پیشنهاد می شود که این برنامه به عنوان بخشی از دوره های آموزش ضمن خدمت متولیان درگیر با دانش آموزان، جهت ارتقای مهارت های مقابله ای دانش آموزان قربانی قلدری قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social problem solving training program on reducing the bullying victimization of students

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrāmi 1
  • Touraj Hāshemi 2
  • Mirmahmood Mirnasab 3
  • Leilā Kolyāei 4
1 (PhD), University of Tabriz
2 (PhD), University of Tabriz
3 (PhD), University of Tabriz
4 PhD Candidate in Educational Psychology at University of Tabriz (Corresponding Author)
چکیده [English]

Due to the fact that social problem solving incompetency in bullying victimization students is one of the factors that exacerbates the condition for such students, this study aimed at social problem solving training and determining its effectiveness on reducing the bullying victimization of students. It was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. The research population included all the first cycle high school female students of Tabriz in the academic year 1395-96 who were selected randomly from among the five educational districts of this city. The research sample consisted of 30 bullying victimization students. They were selected using random multi-stage cluster sampling method and they were assigned into control (15 students) and experimental (15 students) groups. The experimental group was trained in social problem-solving program for 8 sessions.‎To collect the data, The California Bullying Victimization Scale (CBVS) was used.‎ The data was analyzed using SPSS-16 software via ANCOVA method.‎ Findings demonstrated a significant positive impact of social problem solving training on reducing the victimization behavior of students (F(1/31,47/32)‎=93.‎74,P<0.‎001,ŋ=0.‎73 )). Because the results showed that this training program is an effective intervention which reduces the bullying victimization of students, the use of this program as a part of in-service training courses of teachers involved with students is suggested to promote coping skills of students who may be victimized by bullying. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem Solving Training
  • Bullying
  • Bullying Victimization Students
احدی، بتول؛ میرزایی، محمد؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس. (1388). تأثیر آموزش حل مسئلة اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان کم رو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(3)، 225-202.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ بدری، رحیم و دبیری، سولماز. (1395). اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان قربانی قلدری با توجه به اهداف اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 23(6).24-2.
سیف، علیاکبر. (1389). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
شیری، اسماعیل؛ ولی پور، مصطفی و مظاهری، محمدعلی. (1392). مقایسه مهارتهای اجتماعی و مشکلات روانشناختی در دانشآموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 10(38)، 211-201.
کاشانی وحید، لیلا؛ افروز، غلامعلی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ خرازی، کمال و غباری بناب، باقر. (1395). طراحی و تدوین برنامه حل مسئله بین فردی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارتهای اجتماعی دانشآموزان سرآمد. فصلنامه شناخت اجتماعی، 5(2)، 24-8.
مرادی، محمد راضی؛اعتمادی، احمد و نعیمآبادی، الهام. (1389). اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانشآموزان قربانی قلدری بهمنظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 6(4 24)، 11-36.
نادری، فرح؛ پاشا، غلامرضا و مکوندی، فرزانه. (1386). تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی ـ اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانشآموزان دختر قربانی در معرض خطر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 33، 37-62
Atik, G. (2013). Student and School Level Factors in Victimization of Middle School Students: AnEcological Perspective (Doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Atik, G., & Guneri, O. Y. (2012). California bullying victimization scale: validity and reliability evidence for the Turkish middle school children. Social and Behavioural Sciences, 46, 1237 – 1241.
Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G., & March, J. S. (2010). Social problem-solving among adolescents treated for depression. Behaviour Research and Therapy, 48, 11-18.
Bruyan, E. H., Cillessen, A. H. & Wissink, I. B. (2010). Associations of peer acceptance and perceived popularity with bullying and victimization in early adolescence. Journal of early adolescence, 30(4), 543-566.
Cassidy, T. (2009). Bullying and victimisation in school children: the role of social identity, problem-solving style, and family and school context. SocPsycholEduc, 12(2009), 63–76.
Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Morbidity and mortality week report- youth risk behaviour surveillance. Retrieved from http: //dx.doi.org/10.1016/j.jcbs.
Deniz, M. E., & Ersoy, E. (2016).Examining the Relationship of Social Skills, Problem Solving and Bullying in Adolescents. International online Journal of Educational Sciences, 8(1), 1-7.
D’Zurilla., T. J., & Nezu, A. (1982). Social problem-solving in adults. In P. C. Kendall (Ed), Advances in cognitive-behavioural research and therapy (pp. 201-274). New York: Academic Press.
D'Zurilla., T. J , & Sheedy., C. F. (1991).Relation between social problem-solving ability and subsequentlevel of psychological stress in college students. J Personal Soc Psychol, 61(5), 85-89.
D'zurilla., T. J, Chang., EC., & Sanna., L. J. (2003). Self-esteem and social problem solving as predictors ofaggression in college students. JSoc Clin Psychol, 22(4), 424-40.
Espelage, D., & low, S. M. (2012). Bullying among children and adolescents: Social-emotional learning approaches to prevention. In K. Nader (Ed.), School Rampage Shootings and Other Youth Disturbances: Early Prevention Interventions, (pp. 205- 219). New York: Routledge.
Espelage, D. L. & Holt, M. K. (2013). Suicidal ideation and school bullying experiences after controlling for depression and delinquency, (1), S27-S31.
Felix, E. D., Sharkey, J. D., Green, J. G., Furlong, M. J., & Tanigawa, D. (2011). Getting precise and pragmatic about the assessment of bullying: The development of the California Bullying Victimization Scale. Aggressive Behaviour, 37, 234-247.
Felix, E., Furlong, M. & Austin, G. (2009). A Cluster Analytic Investigation of School Violence Victimization among Diverse Students. Journal of interpersonal violence, (37), 3-17.
Fox, C. & Boulton. M. (2003). Evaluating the effectiveness of a social skills training (SST) programme for victims of bullying. Educational Research, 45(3), 231-247.
Heppner. P. (2004). Self-appraised problem-solving ability, affective states, and psychological distress. Journal of Counselling Psychology, 42(1), 105-115.
Hoyt, P. (2006) Problem Solving for Better Health: a working approach to the developmentand dissemination of applied research in developing countries. Appl Nurs Res, 19(2), 110-2.
Hutzell, K. L. & Payne, A. A. (2012). The Impact of Bullying Victimization on School Avoidance. Youth Violence and Juvenile Justice, 10(4), 370-385.
Hong JS, Lee CH, Lee J, Lee NY, & Garbarino J. (2014).A review of bullying prevention and intervention in South Korean schools: an application of the social-ecological framework. Child Psychiatry Hum Dev, 45(4), 433-42.
Hartley, M., Bauman, SH., Nixon, C. & Davis, S. (2015). Comparative Study of Bullying Victimization among Students in General and Special Education. Journal of Exceptional children, (45), 17-30.
Hirsch, J. K., Chang, E. C., & Jeglic, E. L. (2012). Social problem-solving and suicidal behaviour: Ethnic differences in the moderating effects of loneliness and life stress. Archives of Suicide Research, 16(4), 303–315.
Hymel, Sh, & Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying: An introduction.American Psychologist, 70(4), 293-299.
Holt, M. K. & Espelage, D. L. (2007). Perceived social support among bullies, victims and bully-victims. Journal Youth Adolescence, (36), 984-994.
Isaksen, S. G., & Treffinger, D. J. (1992). Creative problem solving: Three components and six specific stages. Instructional hand out. Buffalo, NY: Centre for Studies in Creativity.
Isaksen, S. G & Dorval, K. B. (1992). Changing views of CPS: Over 40 years of continuous improvement. International Creativity Network, 3, 1-5.
Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (1994). Creative approaches to problem solving. Dubuque, Iowa: Kendall, Hunt.
Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (1998). Toolbox for Creative problem solving: Basic tools and resources. Williamsville, NY: CPSB.
Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (2000). Creative approaches to problem solving: A framework for change. Dubuque, Iowa: Kendall. Hunt.
Ju, Ch., Zhao, A., Zhang, A, & Deng, J. (2015). Effects of fathering style on social problem-solving among Chinese teenagers: The roles of masculine gender stereotypes and identity. Personality and Individual Differences, 77(2015) 124–130.
Kokkinos, C. M. & Kipritsi, E. (2012). The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents. Social Psychology of Education, 15(1) 41-58.
Kim, Y. S., Boyce, T., Koh, Y.-J., & Leventhal, B. (2009). Time trends, trajectories, and demographic predictors of bullying: a prospective study in Korean adolescents. Journal of Adolescent Health, (45), 360-367.
Kristi. K. (2012) Social Skills Training as a mean of improving intervention for bullies and victims. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 45, 239 – 246.
Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J. & Coleman, C. C. (1997), Classroom Peer Acceptance, Friendship, and Victimization: Destinct Relation Systems That Contribute Uniquely to Children's School Adjustment? Child Development, 68, 1181–1197.
Leutner, D., Fleischer, J., Wirth, J., Greiff, S., & Funke, J. (2012). Analytical and dynamic problem-solvingcompetencefrom an international educational studies perspective. PsychologischeRundschau, 63(1), 34–42.
MacMurran, M, Nezu, A., Morgan, C., & Bhugra, D. (2012). Problem solving for personality disorder. Journal of Psychiatry, 188, 423–431.
Meiner, A., Greiff, S., Gidon, T. F., & Ricarda, S. (2016). Predicting Complex Problem Solving and school grades with working memory and ability self-concept. Learning and Individual Differences, 49(2016) 323–331.
Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, J., Simons-Morton, B., & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviours among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, (285), 2094–2100.
Narayanan, A. and Betts, L. R. (2014). Bullying Behaviors and Victimization Experiences Among Adolescent Students: The Role of Resilience. The Journal of Genetic Psychology, 175(2), 134–146.
Navarro, N., Yubero, S., Larrañaga, E., & Martínez, V. (2012). Children’s Cyberbullying Victimization: Associations with Social Anxiety and Social Competence in a Spanish Sample Child, Journal of Contemporary Research in Business, 5(2), 281- 295.
Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school: Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education, (7), 495–510.
Olweus, D. (1994). What we know and what we can do. New York: Wiley-Blackwell.
Osborn, A, F. (1963). How to become more creative: 101 rewarding ways to develop potential talent. New York: Scribners.
Osborn, A, F. (1967). Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving.NewYork: Charles Scribner.s Sons.
Parnes, S, J. (1976). Manual for institutes and programs. Buffalo, NY: Creative Education Foundation.
Parnes, S, J. (1967). Creative behaviour guidebook. New York: Scribners.
Parnes, S, J. (1977). Creative behaviour guidebook. New York: Scribners.
Papanikolaou, M. Chatzikosma, T. & Kleio, K. (2011). Bullying at school: The role of family. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 29, 433-442.
Reitz, S. (2012). Improving social competence via E-learning? The example of human rights education. Frankfurt: Lang, Peter, GmbH, InternationalerVerlag der Wissenschaften.
Rose-Krasnor, L. (1997). The Nature of Social Competence: A Theoretical Review. Journal of Social Development, 6(1), 111-135.
Sokol, N., Bussey, K., Rapee, M. R. (2015). The effect of victims' responses to overt bullying on same-sex peer bystander reactions. Journal of School Psychology, 53, 375–391.
Sokol, N., Bussey, K., Rapee, M. R. (2016). The impact of victims' responses on teacher reactions to bullying. Teaching and Teacher Education, 55(2016) 78-87.
Sanders, C.E. & Phye, G. D. (2004). Bullying Implications for the Classroom. Elsevier Academic Press, San Diego, California.
Sylvia, Y., Kwok, A., Jerf , W.K.., Yeung, T., Andrew, Y., Low, A., Herman, H.M., & Cherry, H.L. (2015). The roles of emotional competence and social problem-solving in the relationship between physical abuse and adolescent suicidal ideation in China. Child Abuse & Neglect, 44, 117–129.
Tracy, L., Desjardins., Bonnie, J., & Leadbeater (2011). Relational Victimization and Depressive Symptoms in Adolescence: Moderating Effects of Mother, Father, and Peer Emotional Support. Journal of Youth and Adolescence, 40(5), 531-544.
Visconti, K. J., B. K. Ladd & Clifford, C. A. (2013). Children's attributions for peer victimization: A social comparison approach. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(6), 277-287.
Volk, A., Camilleri, J., Dane, A., & Marini, Z. (2012). If, when, and why bullying is adaptive. In T. Shackelford & V. Shackelford (Eds.), Oxford handbook of evolutionary perspectives on violence, homicide, and war (pp. 270–288). Toronto, ON: Oxford University Press.
Wade, E. L. (2007). Resilient Victims of School Bullying: Psychological Correlates of Positive Outcomes (Doctoral dissertation). School of Health Sciences, RMIT University, Melbourne, Australia.
Whitman, C., & Gottdiener, W. H. (2015). Implicit Coping Styles as a Predictor of Aggression. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 24, 77-120.
Williford, A., Boulton, A., Noland, B., Little, T. D., Kärnä, A. & Salmivalli, C. (2012). Effects of the KiVa Anti-bullying Program on Adolescents’ Depression, Anxiety, and Perception of Peers. Journal of Abnorm Child Psychol, 40, 289–300.
Yüksel- Şahina. (2015). An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping Behaviours among Adolescents. Procedia - Social and Behavioural Sciences, (191), 214 – 221.