بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی (جهانی های معنایی) کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه (Prospect1)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه (Prospect 1) بوده است. این پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن تحلیل محتواست. پیکرة پژوهش، کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه است و در قالب فایل متنی از کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم تهیه شده است. با استفاده از نرم افزار NSP، نوع و فراوانی واژه های کتاب استخراج شده است. سپس، به کمک نرم افزار SPSS و انجام تحلیل معناداری آماری، نتایج تحقیق مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که توزیع فراوانی مؤلفه های معنایی (نخستی های معنایی) که اساساً صورت های پربسامد در هر زبان محسوب می شود، در مقایسه با سایر صورت های واژگانی موجود در این کتاب بسیارکم است. بر اساس پژوهش های قبلی (مولر و همکاران) در تهیه و تدوین کتاب های درسی مقدماتی زبان آموزان از کل نخستی های معنایی و یا حداقل بخش زیادی از آن ها استفاده شده است، درحالی که در این کتاب از کل واژه های استخراج شده تنها 512 مورد یعنی 7/8 درصد، به نخستی های معنایی اختصاص یافته است. در میان نخستی های معنایی، کاربرد کنشگرها (با فراوانی 244) نسبت به سایر حوزه های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اوّل متوسطه (Prospect 1) بیشتر است. این در حالی است که مکان نماها با فراوانی 7، موجودیت نماها با فراوانی 7، مالکیت نماها با فراوانی 7، مشخصه نماها با فراوانی 7، نخستی های معنایی مرگ و زندگی با فراوانی 3 و کنشگرهای رابطه ای با فراوانی 1 کمترین فراوانی را در متن داشته اند و میزان فراوانی توصیف نماها، شباهت نماها و تشدیدکننده ها در نمونة مورد مطالعه صفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the use of semantic primes (semantic universals) in the Iranian 7th grade Junior secondary school English textbook (Prospect 1)

نویسندگان [English]

  • Robābe Karimi 1
  • Shahrām Modarres Khiyābāni 2
1 MA student in Linguistics at Islāmic Āzād University (Science and Research Branch-Tehran) (Corresponding Author)
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Karaj Branch) (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the use of semantic primes (semantic universals) in the 7th grade junior secondary school English textbook (prospect1). An electronic version of the textbook was prepared and then the type and the frequency of the semantic primes were extracted by NSP software. The results were analyzed through SPSS computer program. Although the semantic primes are the most frequent words in any language, this study indicated that semantic primes (compared to other features) were less frequently used in the above-mentioned textbook. Based on the previous research (Moller et al., 2005), the language teachers and curriculum designers should use all or most semantic primes in the early syllabus, but only 512 semantic primes were presented in the whole textbook and among semantic primes, «substantives» (244 times) had the highest frequency; moreover, the following semantic primes were less frequently used in the textbook, respectively: «space» with the frequency of 7, «existence» with the frequency of 7, «possession» with the frequency of 7, «specification» with the frequency of 7, «life and death» with the frequency of 3, and «relational substantives» with the frequency of 1. «Descriptors,» «intensifiers (augmenter)» and «similarity» were not used at all in the textbook of prospect 1.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Primes
  • Semantic Universals
  • Natural Semantic Meta Language
  • 7th grade junior secondary school English textbook (Prospect1)
افراشی، آزیتا. (1385). نگاهی به نظریة فرازبان معنایی طبیعی و مسئله ترجمهپذیری. فصلنامه مطالعات ترجمه، 4(15)، 81-71.
افراشی، آزیتا و طاهری اردلی، مرتضی. (1391). نگاهی به نظریة فرازبان معنایی طبیعی. فصلنامة مطالعات ترجمه، 10(37)، 85 -73.
تجربهکار عربانی، فاطمه. (1389). ردهشناسی معنایی و مفهوم جهانیهای معنایی در زبان: بررسی موردی واژههای اعضای بدن در زبانها و گویشهای ایرانی (پایاننامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
دبیر مقدم، محمد. (1383). زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی. تهران: انتشارات سمت.
راسخ مهند، محمد. (1389). درآمدی بر زبانشناسی شناختی: نظریهها و مفاهیم. تهران: انتشارات سمت.
صفوی، کورش. (1381). نگاهی به چگونگی تعیین جهانیهای معنایی. مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، 35(34)،  428-399.
فالک، جولیا. اس. (1380). زبانشناسی و زبان (ترجمه علی بهرامی). تهران: رهنما.
گلفام، ارسلان. (1390). اصول دستور زبان (چاپ چهارم). تهران: انتشارات سمت.
مهران، زهره. (1388). اهمیت تأثیر درک معنایی واژگان و عوامل انسجامی در یادگیری زبان انگلیسی مقطع راهنمایی بر اساس زبانشناسی نقشگرا (پایاننامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Great Britain, Manchester: Edinburgh University Press.
Falk, J. S. (1978). Linguistics and Language. New York: John Wiley and Sons. 
Goddard, C. (1998). Bad Arguments against Semantic Primitives. Journal of Theoretical Linguistics, 24(2-3), 129-156.
Goddard, C. (2003). Thinking across Languages and Cultures: Six Dimensions of Variation. Cognitive Linguistics, 14(2/3), 109-140.
Goddard, C. (2008). Natural Semantic Metalanguage: The state of the Art. In C. Goddard  (Ed.), Cross – Linguistic Semantics (pp. 1-34). Amsterdam: John Benjamins.
Goddard, C. (2011). Semantic Analysis: A Practical Introduction (2nd Ed.). Oxford: Oxford University Press.
Goddard, C. & Wierzbicka, A. (1994). Semantic and Lexical Universals: Theory and Empirical Findings (Vol. 25). Amsterdam: John Benjamins.
Goddard, C. & Wierzbicka, A. (2007). Semantic Primes and Cultural Scripts in Language Teaching and Intercultural Communication. In F. Sharifian and G. Palmer (Eds.), Applied Cultural Linguistics: Implications for Second Language Learning and Intercultural Communication (pp. 105- 124). Amsterdam: John Benjamins.
Hasada, R. (2002). The "Natural Semantic Metalanguage (NSM)" Method for Explicating the Meaning of words and Expressions: A Linguistic Approach to the Study of Emotion. Tokyo University of Foreign Studies Bulletin of Japanese Language Center for International Students, 28, 69-102.
Lobner, S. (2002). Understanding Semantics. London: Oxford University Press.
Longman Online Dictionary (2016). Retrieved from http://www. ldoceonline.come.
Melčuk, I. (1989). Semantic Primitives from the View point of the Meaning– Text Linguistic Theory. Quaderni di Semantica, 10(1), 65-102
Wierzbicka,  A. (2005). Semantic primitives. In K. Brown, (Ed.), the Encyclopedia of Language and Linguistics, (pp. 134-137). Oxford: Elsevier.
Wierzbicka, A. (1992). Semantics Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford and New York: Oxford University Press.