فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشتة تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شده است. بدین منظور، تعداد 34 پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسش نامه هاست، برای فراتحلیل انتخاب شدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیلِ جامع صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش «اشمیت وهانتز» نشان داد که متغیر خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ِمعنادار دارد بدین معنی که خودکارآمدی بالا، پیشرفت تحصیلی بیشتری را موجب می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the factors influential on the role of self-efficacy in academic achievement

نویسندگان [English]

  • Masoome ghāedrahmati 1
  • Leilā Bakhtiāri 2
  • Vali-o-llāh Farzād 3
1 MA in Educational Research at Khārazmi University
2 MA in Educational Technology at Khārazmi University (Corresponding Author)
3 (PhD), Khārazmi University
چکیده [English]

In this research, using one of the new research methods, namely, meta-analysis, the results of the Iranian studies on the role of self-efficacy in academic achievement was analyzed. To do so, 34, accomplished researches on the role of self-efficacy in academic achievement were gathered from Iran’s research centers and were chosen for meta-analysis. These researches were chosen for meta-analysis on the basis of research methodology parameters including questions, theories, statistical population, sampling, research method, and validity and reliability of the questionnaires. Statistical analysis was done using comprehensive meta-analysis software. Findings indicated that there is a positive meaningful correlation between the variables of self-efficacy and academic achievement.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • self-efficacy
  • academic achievement
اصغر نژاد، طاهره. (1382). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
امینی، شهریار. (1386). بررسی نقش خودکارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.
بهراد، بهنام. (1384). فرا تحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 18(5)، 436-417.
پیرحسینلو، سعیده. (1382). بررسی رابطه بین خود کارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی، انتظار عملکرد ریاضی در پیشرفت ریاضی (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم، تهران.
تکلی، همیلا. (1377). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و مسند علیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
حمیدی پور، رحیم. (1377). رابطه جو مدرسه با کارآمدی شخصی مشاوران مدرسه (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.
رضایی، اکبر، سیف، علی اکبر. (1381). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی. سازمان آموزش وپرورش آذربایجان غربی.
سهرابی فرد، نسرین. (1385). مروری بر مبانی فراتحلیل. روانشـناسان ایرانی، 3(10)، 171-169.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و شواخی، علیرضا. (1384). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش وپرورش. نوآوری های آموزشی، 12(4)، 132-109.
عریضی، حمیدرضا. فراهانی، حجت اله. (1388). روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) برای دانشجویان رشته های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، مدیریت و علوم سیاسی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
غلامی، یونس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ رحیمی نžاد، عباس و حیدری، محمود. (1385). رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج «تیمز-آر». روان شناسان ایرانی، 2(7)، 207-218.
کدیور، پروین. (1382). نقش باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان دبیرستانی. علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 10(1 و 2)، 58 -45.
نصراصفهانی، زهرا. (1382). نقش خودکارآمدی ریاضی، خود پنداره ریاضی، اضطراب ریاضی و سودمندی ادراک شده ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم، تهران.
وارتانیان، لیدا. (1380). بررسی رابطه یادگیری خودتنظیم، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تهران (پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران.
هومن، حیدرعلی. (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: انتشارات سمت.
Anderman, E. M. & youngt, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual Differences and classroom effects. Journal of Research in science teaching, 31, 811-831
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Worth Publishers.
Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-regulatory mechanisms. In R. A. Dienstbier (Ed.), Perspectives on motivation: Nebraska symposium on motivation (pp. 69-164). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Bandura, A. (2001). Guide For constructing Self – efficacy. Retrieved from http://www.emory. edu/Educagon /mfp / bguide. html.
Bandura. A., & Locke. E. A. (2003). Negative self- efficacy and goal revisited. Journal of Applied psychology, 88(1), 87-89.
Cohen, J. (1997). Statistical power analysis for the behavioral sciences (second ed). Hillsdale,N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M., & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the School, 40(4), 417-427.
Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B.L., & A key, K. L. (2004). Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 462-482.
Kaplan, A. & Maehr, M. L. (1999). Achievement goals and student well-being. Contemporary Educational psychology, 24, 330-358.
Kemmelmeier, M., Danielson, C., & Bastten. J. (2005). What in a grad? Academic success and political orientation. Personality and social psychology Bulletin, 31, 1386-1399.
Lane, J., & Lane, A. M. (2001). Self-efficacy and academic performance. Social Behavioral and Personality. An International Journal, 29(7), 687-693.
Lee, L., Arthur, A., & Avis, M. (2008). Using self-efficacy theory to develop interventions that help older people overcome psychological barriers to physical activity: A discussion paper. International Journal of Nursing Studies, 45(11). 1690-1699.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19(2), 119-137.
Lounsbury, J. W., Steel, R. P., Loveland, J. M., & Gibson, L. W. (2004). An investigation of personality traits in relation to adolescent school absenteeism. Journal of Youth and Adolescence, 33, 457-466.
Middleton, M. J & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory-Journal of Educational psychology, 89(4), 710-718.
Mimi, B. (1996). Perceived similarity among tasks and generalizability of academic, self-efficacy. Retrieved from http://ericae.net/ericdb / ED411 2580htm
Moulton, Karen, D., Brown, S, D., & Robert, W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic out comes: a meta-analytic investigation. Journal of counseling psychology, 38, 30-38.
Pajares., F. & Kranzler, J.  (1995). Role of self-efficacy and General Mental Ability in Mathematical problem-solving: A path analysis. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Francisco, CA, April 18-22, 1995).
Pajares, F. & Miller., D. (1994). Role of self-efficacy and self-Concept Beliefs in Mathematical problem solving: A path Analysis. Journal of educational psychology, 86, 193-203.
Pajares, F. (1997). Self-efficacy in academic setting. American Research Association, 96, 1-22.
Premuzic, T. & Frunham. A. (2003). Personality traits and academic examination performance. European Journal of personality, 17, 237-250.
Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective. Englewood Cliffs, NJ: Merrill.
Steyn, R., & Mynhardt, J. (2008). Factors that influence the forming of self-efficacy perceptions. South African Journal of Psychology, 38(3), 563-573.
Schunk, Dale. H. (1996). Attributions and the Development of Self-Regulatory Competence. Paper presented at the Annual Conference of the American Educational. Research Association, 8–12 April 1996, New York, NY, USA.
Thabane, Lehana. (2004). An Overview of meta–analysis: Statistical and methodological issues in randomized Clinical trials. Mc Master University.
Walker, C. O., Greene, B. A., & Mansell, R. A. (2006). Identification with academics, intrinsic/extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive engagement. Learning and Individual Differences, 16(1), 1-12.
Wilkins, j. M. (2004). Mathematics and science self-concept: An International Investigation. Journal of Experimental Education, 72, 331- 346.
Wolf, F. M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis (Vol. 59). Beverly Hills, California: Sage Publications.
Zimmerman, B., Kistantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: the mediating role of self-efficacy and perceived respoliefs. Contemporary education psychology, 30, 379-417.