عجین شدن با شغل معلمی: نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر خرم آباد

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش آمیخته حاضر باهدف شناسایی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان و ارزیابی وضع موجود آن در میان معلمان مدارس شهر خرم آباد انجام شده است. در بخش کیفی با کاربست روش های نمونه گیری هدفمند، معلمان باتجربه، نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران می توان آن ها را عجین شده با شغل تلقی نمود، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه ها، 32 نشانگر در 5 بعد شناسایی شد. در بخش کمی این پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناسایی شده پرسش نامه ای با روایی محتوایی تأییدشده و پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 0/8) تدوین شد و توسط 325 معلم تکمیل گردید. از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 25 نشانگر شناسایی شده در 5 بعد (عجین شدن فعالیت تدریس و آموزش، دانش افزایی، ویژگی های شخصیتی، همکاران و دانش آموزان) طبقه بندی شد. در مرحله بعد همان طور که نتایج آزمون (T تک نمونه ای) نشان داد معلمان عجین شدن با شغل معناداری را تجربه کرده اند و هر پنج عامل عجین شدن با شغل آن ها بالاتر از متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of current status of Khoramābād school teachers in terms of their work engagement

نویسندگان [English]

  • Sakine Ashrafi 1
  • Hassanrezā Zeinābadi 2
1 (MA), Payāme Noor
2 (PhD), Khārazmi
چکیده [English]

The present mixed methods research has been done with the aim of identifying the indicators of work engagement and evaluating the current status of khoramābād school teachers in terms of these indicators. In the qualitative section of the study, using purposeful and snow-ball sampling methods, some famous, experienced and distinguished teachers, who could be considered as enjoying work engagement, were selected and interviewed. 32 indicators and 5 dimensions were recognized using content analysis and coding of interviews. In the quantitative section of the study, based on the identified indicators and dimensions, a valid and reliable questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.8) was developed and completed by325 teachers. Using exploratory factor analysis, 25 indicators were identified and classified into 5 dimensions (training and instruction activities engagement, enhancing knowledge, personality traits, colleagues and students). In the next phase, as the results of one-sample t-test indicated teachers had experienced significant work engagement and the five factors of work engagement were evaluated at moderate to high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work engagement
  • Activities Engagement
  • Enhancing Knowledge
  • personality traits
  • mixed methods research
آخوندی، فاطمه و صفایی موحد، سعید. (1394). بررسی نقش ادراک از توسعة حرفه ای بر روی دل بستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. فصلنامة مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 8(15)،104-83.
بازرگان، عباس (1393). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری (چاپ چهارم). تهران: دیدار.
عظیم پور، احسان و علیلو، اکبر. (1396). رابطه ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی معلمان. فصلنامة نوآوری های آموزشی،16(61)، 20-7.
قنبری، سیروس و پاکیزه، الهام. (1395). در مقاله نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دل بستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان. فصلنامة نوآوری های مدیریت آموزشی، 11(2)،23-7.
کردی، الهه؛ ناستی زایی، ناصر. (1394). رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی. فصلنامة مشاورة شغلی و سازمانی، 7(23)، 91-68.
کرسول، جان و پلانو کلارک، ویکی. (1394). روش های پژوهش ترکیبی (ترجمة علیرضا کیامنش و جاوید سرایی). تهران: آییژ.
یاسمی نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن؛ بشلیده، کیومرث و مؤمنی، خدامراد. (1390). رابطه تیپ های شخصیتی A و B با میزان درگیری شغلی در اعضای هیئت علمی. فصلنامة مشاورة شغلی و سازمانی، 5(17)،137-122.
Arifin, F., Troena, E. A., & Djumahir, M. R. (2014). Organizational Culture, Transformational Leadership, Work Engagement and Teacher’s Performance: Test of a Model. International Journal of Education and Research, 2(1), 1-14.
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of managerial psychology, 22(3), 309-328.
Bakker, A. B., & Bal, M. P. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 189-206.
Bakker, A. B., Demerouti, E., De Boer, E., &Schaufeli, W. B. (2003).Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency.Journal of vocational behavior, 62(2), 341-356.
Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., &Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal of educational psychology, 99(2), 274-284.
Bakker, A. B., Rodríguez-Muñoz, A., & Derks, D. (2012). La emergencia de la psicología de la saludocupacionalpositiva. Psicothema, 24(1), 66-72.
Barkhuizen, N., Rothmann, S., &Vijver, F. J. (2014). Burnout and work engagement of academics in higher education institutions: Effects of dispositional optimism. Stress and Health, 30(4), 322-332.
Bay, A. B., An, I. L., & Laguador, J. M. (2014). Organizational Satisfaction and Work Engagement of Filipino Teachers in an Asian University. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 2(4), 32-41.
Bird, J. J., Chuang, W., Watson, J., & Murray, L. (2012). Teacher and principal perceptions of authentic leadership: Implications for trust, engagement, and intention to return. Journal of School Leadership, 22(3), 425-461.
Borup, J., Stevens, M. A., & Waters, L. H. (2015).Parent and Student Perceptions of Parent Engagement at a Cyber Charter High School.Online Learning, 19(5), 69-91.
Datta, B. (2015). Assessing the effectiveness of authentic leadership. International Journal of Leadership Studies, 9(1), 62-75.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., &Schaufeli, W. B. (2006).Burnout and work engagement among teachers.Journal of school psychology, 43(6), 495-513.
Henkel, T. G. (2016). The Relationship between Transformational Leadership Styles and University Adjunct Faculty Work Engagement. Paper presented at the Teaching & Learning Effectiveness Symposium, Daytona Beach, Florida.
Herbert, M. (2011).An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement (Doctoral dissertation). Stellenbosch University, Stellenbosch
Høigaard, R., Giske, R., &Sundsli, K. (2012).Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit.European Journal of Teacher Education, 35(3), 347-357.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.
Louis, K. S. (2006). Organizing for school change. NewYork: Routledge.
Keengwe, J. (Ed.). (2015). Handbook of research on educational technology integration and active learning.USA: IGI Global.
Klassen, R. M., Yerdelen, S., & Durksen, T. L. (2013). Measuring teacher engagement: development of the engaged teachers scale (ETS). Frontline Learning Research, 1(2), 33-52.
Konermann, J. (2012). Teachers' work engagement. A deeper understanding of the role of job and personal resources in relationship to work engagement, its antecedents, and its outcomes. Netherlands:Universiteit Twente.
Kulophas, D., Ruengtrakul, A., &Wongwanich, S. (2015). The Relationships among Authentic Leadership, Teachers’ Work Engagement, Academic Optimism and School Size as Moderator: A Conceptual Model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2554-2558.
Macey, W. H., & Schneider, B. (2008).The meaning of work engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1, 3-30.
Rothmann, S., &Hamukang'andu, L. (2013). Callings, work role fit, psychological meaningfulness and work engagement among teachers in Zambia. South African Journal of Education, 33(2), 1-16.
Runhaar, P., Sanders, K., &Konermann, J. (2013). Teachers' work engagement: Considering interaction with pupils and human resources practices as job resources. Journal of Applied Social Psychology, 43(10), 2017-2030.
Sahin, D. R., Çubuk, D., &Uslu, T. (2014).The effect of organizational support, transformational leadership, personnel empowerment, work engagement, performance and demographical variables on the factors of psychological capital.Emerging Markets Journal, 3(3), 1-17.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. In A. B. Bakker (Ed.) & M. P. Leiter, Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 10-24). New York: Psychology Press.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.
Simons, J. C., &Buitendach, J. H. (2013). Psychological capital, work engagement and organisational commitment amongst call centre employees in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-12.
Vincent-Höper, S., Muser, C., &Janneck, M. (2012). Transformational leadership, work engagement, and occupational success. Career Development International, 17(7), 663-682.
Welch, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328-346.
West, C. (2013). The 6 Keys to Teacher Engagement: Unlocking the Doors to Top Teacher Performance. NewYork: Routledge.
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., &Schaufeli, W. B. (2007).The role of personal resources in the job demands-resources model.International journal of stress management, 14(2), 121-141.
Yakın, M., &Erdil, O. (2012). Relationships Between Self-Efficacy and Work Engagement and the Effects on Job Satisfaction: A Survey on Certified Public Accountants. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 370-378.
Yener, M., Yaldıran, M., & Ergun, S. (2012).The effect of ethical climate on work engagement.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 724-733.
Yu, S., Xu, H., & You, Y. (2015). Research on the Relation Between the Self-Leadership and Work Engagement of the Primary and Junior School Headmaster. Studies in Sociology of Science, 6(2), 17-21.