شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در حوزة محتوایی هندسه و اندازه گیری و مقایسة عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش علوم پایه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بدفهمی ها از عواملی هستند که منجر به بروز مشکلات جدی در یادگیری ریاضیات می شوند. شناخت بدفهمی ها و ریشه های ایجاد آن ها می تواند زمینه را برای بهبود یادگیری فراهم سازد. یکی از هدف های پژوهش حاضر شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در هندسه و اندازه گیری و مقایسة عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی بوده است. بدفهمی های مورد بررسی در آزمون تیمز سال های 2003، 2007 و 2011 از طریق تحلیل محتوا به روش تفسیر متن شناسایی شدند. سپس برای درک این مطلب که آیا بدفهمی های شناسایی شده خاص دانش آموزان ایرانی است یا خیر، مشابهت ها و تفاوت های عملکرد دانش آموزان در ایران و در سطح بین المللی از طریق تحلیل ثانویه و آمار توصیفی بررسی شد. میزان شیوع هر بدفهمی با عددی از 4-0 نمایش داده شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، سؤالات مرتبط با حوزة هندسه و اندازه گیری در آزمون های تیمز 2003، 2007 و 2011 است. جامعة آماری این پژوهش، دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل در کلاس چهارم دبستان در زمان اجرای آزمون های فوق و نمونة آماری مورد استفاده شامل دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های تیمز در سال های ذکرشده است. بدفهمی های شناسایی شده در پژوهش های مختلف در جداول بدفهمی ارائه شده اند. نتایج نشانگر وجود بدفهمی های مختلف هم در بین دانش آموزان ایرانی و هم خارج از ایران بود؛ ولی میزان شیوع این بدفهمی ها در دانش آموزان ایران و دانش آموزان دیگر کشورها متفاوت بود. در متن مقاله تفاوت ها مشخص و تحلیل شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the primary school fourth grade students’ common misconceptions in content area of geometry and measurement: A comparison of their performance with the mean performance at international level

نویسندگان [English]

  • Shahrnāz Bakhshalizādeh 1
  • Nāsser broojerdiān 2
1 PhD Candidate in higher education curriculum planning at Shahid Beheshti University
2 ‌ (PhD), Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Misconceptions are among the factors which may lead to serious problems in learning mathematics. Understanding the misconceptions and their roots can enhance learning. The aim of this study was to identify the fourth grade students’ common misconceptions in geometry and measurement and to compare Iranian students’ achievement level with the international mean. Identifying Iranian students’ misconceptions has been done by secondary analysis and it was done using descriptive statistics. Misconceptions examined in TIMSS 2003, 2007 and 2011 were identified through content analysis, based on the interpretation of the text. The prevalence of any of the misconceptions was represented with number 0 - 4. The research instrument included the TIMSS 2003, 2007 and 2011 mathematics achievement tests on geometry and measurement. The research population included the Iranian students who were studying in the 4th grade at the time of running those tests and the research sample included the students who participated in the TIMSS tests of the mentioned years. Misconceptions in geometry and measurement identified from different researches were presented in tables titled as “misconceptions from international researches view”. The results of this study showed that though there are different misconceptions in both Iranian and foreign students, but the prevalence of these misconceptions in Iranian and students of other countries were different. These differences were identified and analyzed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • understanding
  • Misconception
  • Diagnostic Assessment
کبیری، مسعود. (1390). بررسی میزان هماهنگی بین برنامه های مصوب، اجراشده و کسب شده در درس علوم پایه سوم راهنمایی بر اساس تیمز 2007، (طرح پژوهشی). تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
عبدالعظیم، کریمی. (1387). مجموعه سؤال های علوم و ریاضیات تیمز، مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
Ashlock, R. (2006). Error Patterns in Computation, Using Error Patterns to improve instruction (Ninth Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson, Merrill Prentice Hall.
Ben-Hur, M. (2006). Concept- Rich MathemTics Instruction: Building strong foundation for reasoning and problem solving. Association for supervision and curriculum development. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
Clements, D. H. (1999). Teaching length measurement: Research challenges. School Science and Mathematics, 99(1), 5-11.
Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In: D. A. Grouws(Ed.), Handbook on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: Macmillan.
Graeber, A., & Johnson, M. (1991). Insights into Secondary School Students' Understanding of Mathematics. College Park, University of Maryland.
Hart, K.M. (1981). Students’ Understanding of Mathematics: 11-16. London: John Murray.
Hansen, A. (2011). Children's Errors in Mathematics: Understanding Common Misconceptions in Primary Schools (2nd Edition). Learning Matters, Exeter.
Kordaki, M., & Potari, D. (1998). Children’s approaches to area measurement through different contexts. Journal of Mathematical Behavior, 17(3), 303-316.
Kutluay, Y. (2005). Diagnosis of Eleventh Grade Students’ Misconceptions about Geometric Optic by a Tree-Tier Test (Thesis submitted). Graduate School of Natural and Applied Science of Middle East Technical university.
Lehrer, R., Jaslow, L., & Curtis, C. L. (2003). Developing an understanding of measurement in the elementary grades. In D. H. Clements & G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement (pp. 100-122). Reston: NCTM.
Marchiş, I. (2008). Geometry in primary school Mathematics, Educaţia, 6(2), 131-139.
Masters J., Chapman L. (2011). Measuring Geometric Measurement Ability and Misconception with a Single Scale, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA.
Mathematics Navigator, A Sample of Mathematics Misconceptions and Errors (Grades 2 - 8). (2006). America’s choice.
Mayberry, J. (1983). An investigation of the van Hiele levels of geometricthought in undergraduate preservice teachers (Unpublished doctoral dissertation).Universityof Georgia, Athens, GA.
National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM) . (2015). Misconceptions with key objectives. Retrieved in April 2015 from https://www.ncetm.org.uk/public/files/2042723/Misconceptions+with+the+Key+Objectives2.doc
Olivier, A. (1989). Handeling pupils’ misconceptions, Thirteenth National Convention on Mathematics, Physical Science and Biology Education. Pertoria, 3-7 July 1989.
Outhred, L., Mitchelmore, M., McPhail, D., & Gould, P. (2003). Count me into measurement: A program for the early elementary school. In D. H. Clements & G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement (pp. 81-99). Reston: NCTM.
Ryan, J. & Williams, J. (2007). Children's mathematics 4-15: learning from errors and misconceptions. Open  University Press.
Strutchens, M. E., Martin, W. G., & Kenney, P. A. (2003). What students know about measurement: Perspectives from the NAEP. In D. H. Clements & G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement (pp. 197-208). Reston: NCTM.