ارزیابی اثربخشی گرافیک محیطی در یادگیری فعال مطالعة موردی: افزایش دانش عمومی دانش آموزان دبستانی راجع به محیط زیست

نویسنده

مربی، رشته ارتباط تصویری، گروه نقاشی و گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

چکیده

ارائه پیام های آگاهی بخش در قالب هنر و رسانه گرافیک محیطی می تواند یکی از روش های مؤثر و متفاوت افزایش آگاهی در زندگی انسان امروزی باشد. در این پژوهش با استفاده از روش های میدانی به بررسی میزان اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی در یادگیری فعال با مطالعة موردی افزایش دانش عمومی دانش آموزان دبستانی راجع به محیط زیست پرداخته شده است. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسش نامه است و جامعة آماری موردنظر را کلیة دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان در سه پایة چهارم، پنجم و ششم دبستان تشکیل می دادند. همچنین برای انتخاب نمونة آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و یکی از این مدارس به طور تصادفی به عنوان گروه هدف انتخاب شد. در این پژوهش بعد از بررسی روایی پرسش نامه ها، توسط کارشناسان علوم تربیتی و نیز اساتید دانشگاه، پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی سازه گرافیکی همراه با پیام های آگاهی بخش طراحی و در محیط مورد مطالعه نصب شد و جهت ارزیابی اثربخشی آن ها، پرسش نامه هایی توسط 230 نفر دانش آموز، قبل و بعد از نصب آن، تکمیل گردید. با مقایسة نتایج به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون در قالب شکل، علاوه بر اثبات اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی تغییرات معنا داری مشاهده شد؛ به این معنا که سطح اطلاعات دانش آموزان، با ارتقای حدود چهل درصدی مواجه گردید. همچنین آنان این رسانه را در افزایش آگاهی خود نسبت به موضوع، مؤثرتر از سایر عوامل اثرگذار همچون کتاب ها و معلمان دانستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of environmental graphic media on active learning: Evidence from increasing the general knowledge of the primary school students about the environment

نویسنده [English]

  • Safieh Hātami
(MA), Yazd University,Yazd, Irān
چکیده [English]

Presenting the informative messages through the art and environmental graphic media may serve as a novel and effective method in increasing knowledge of the modern life. But the real amount of the efficacy is unknown among other factors due to various reasons. Using the field research approaches, the present study tried to find the rate of efficacy of this media on transferring the pedagogic messages through a case study on the knowledge acquisition of primary school students about environment. To achieve this goal, the other intervening factors which may affect the transfer of information to the students were controlled.The research population included female students studying at 4th, 5th and 6th grade primary schools of Isfahān. One of these schools was randomly selected as the target group. Then, an environmental stand was designed and installed within the school. To evaluate the efficacy of the designs, a series of questionnaire was administered. After investigating the validity of the questionnaires by experts, the reliability of them was measured via Cronbach’s Alpha method and then they were filled by 244 students and staff at school prior to and following the installation of the stands. Comparing the results of pre and post-tests supports the educational efficacy of the environmental graphic media and a significant change was observed in the information of the students, meaning that the information and knowledge of the students has increased up to 40%. The students considered the environmental graphic media to have more effect on increasing their knowledge about the subject compared to other effective factors like books and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Graphic Media
  • رEnvironmental Media
  • knowledge acquisition
  • active learning
حسینی لاهیجی، سیدرضا. (1390). آشنایی با تبلیغات شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
اگوستین، ژیرار. (1372). توسعة فرهنگی (ترجمة عبدالمجید زرین‌قلم؛ پروانه سپرده؛ علی هاشمی‌گیلانی). تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
افلاطون. (1385). دورة آثار افلاطون (ترجمة محمدحسن لطفی). تهران: انتشارات خوارزمی.
احمدی، بابک. (1395). حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفة هنر. تهران: نشر مرکز.
شریعتمداری، علی. (1395). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مشاوران یونسکو. (1393). فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، (ترجمة فریده مشایخ). تهران: انتشارات مدرسه.
میرزابیگی، علی. (1389). برنامه‌ریزی درسی و طرح درس. تهران: نشر یسطرون.
میرزابیگی، علی. (1390). نقش هنر در آموزش‌وپرورش و بهداشت روانی کودکان. تهران: انتشارات مدرسه.
کالاهان، جوزف اف و کلارک، لئونارد اچ. (1393). آموزش در دورة متوسطه، (ترجمة جواد طهوریان). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حاجی‌زاده، ابراهیم و اصغری، محمد. (1390). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی (چاپ اول). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
حجت، عیسی. (1383). آموزش خلاق- تجربه 1381. نشریه هنرهای زیبا، (18)، 25-36.
مهدوی نژاد، غلامحسین؛ مهدوی نژاد، محمدجواد و سیلوایه، سونیا. (1392). تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی، (48)، 127-140.
حسینی، افضل السادات. (1383). پرورش خلاقیت از طریق هنر. فصلنامة خلاقیت و نوآوری، (9)، 50-54.
مهدوی نژاد، محمدجواد. (1384). آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری. هنرهای زیبا، (21)، 57-66.
کاظمی، یحیی؛ جعفری، نرگس. (1387). بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان فعالیت‌ها و ویژگی‌های معلم. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(1 و 2)، 177-192.
Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching (3rd ed). New York: Dryden Press.
Nietzsche, F. (1967). The Birth of Tragedy and the Case of Wagner. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
Arends, R. I. (1994). Learning to teach(3rd ed). New York: Mc Graw - Hill.
Kemp, J. E. (1977). Instructional Design; A plan for unit and caurse development (2nd ed). Californa: Fearon Publishers.
Ornstein, A. C. and Hankins, F. (1993). Curriculum; Foundations, Principles and lssues (2nd ed). Boston: Allyn and Bacon.
McBeath, R. (1992). Instructing and evaluating in the higher education. New Jersey: Educational Technology publication.
Tyler, R. W. (2013). Principles of curriculum and instruction (2nd ed). Chicago: University of Chicago press.
Posner, J. and Rudnitsky, A. N. (2005). Course Design; A Guide to curriculum development for teachers (7th ed). Boston: Pearson Education.
Goffin, S. G., and Tull, C. Q. (1985). Problem solving: Encouraging active learning. Young Children, 40(3), 28-32.