تأثیر راهبرد کلاس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایة دهم تحصیلی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گروه زبان‌های خارجی دفتر تألیف کتاب‌های درسی

چکیده

الگوی تدریس کلاس معکوس رویکردی است نوآورانه و فراگیرمحور که در سالیان اخیر با استقبال معلمان و متخصصان آموزشی مواجه شده است. در این رویکرد، بخش ارائة تدریس در قالب فایل تصویری ضبط شده، در اختیار فراگیران قرار می گیرد؛ یعنی این مرحلة آموزشی به بیرون از کلاس درس محول می شود. بنابراین، زمان محدود کلاس درس به فعالیت های سطح بالاتر هرم یادگیری که بیشتر شامل فعالیت های مبتنی بر آفرینش و ارزیابی و تجزیه وتحلیل است اختصاص پیدا می کند و یادگیری گروهی و فعالانه مجال بروز بیشتری می یابد. پژوهش حاضر به تأثیر کاربست این الگوی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پرداخته است. روش پژوهش این گونه است که، در ماه های آبان و آدر 95، یک دبیر زبان انگلیسی باسابقه، در دو کلاس هم سطح از دانش آموزان دختر پایة دهم تحصیلی منطقة چهار شهر تهران، یک واحد درسی یکسان (بخش دستور زبان درس یک کتاب زبان پایة دهم تحصیلی) از کتاب زبان انگلیسی پایة دهم را به دو شیوة مرسوم و معکوس تدریس نمود، آنگاه داده ها در سه سطح الف. نتایج آزمون چندگزینه ای طراحی شده توسط پژوهشگر بر اساس محتوای تدریس شده، ب. بازخورد فراگیران از طریق پرسش نامة محقق ساخته و ج. نظر تخصصی معلم تدریس کننده از طریق مصاحبة نیمه ساختمند، جمع آوری گردید. بر طبق یافته های پژوهش در بخش نتایج آزمون که با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS تحلیل گردید، در عملکرد دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده نگردید. اما در دو سطح دیگر، شاهد رضایتمندی، افزایش انگیزة دانش آموزان و بهینه سازی فرایند تدریس از نظر مدیریت زمان و پرهیز از روندهای تکراری و فرساینده بودیم. البته توجیه و هم افزایی گروه های تأثیرگذار در روند تدریس، به ویژه مدیران مدارس و والدین، در تحقق این راهبرد آموزشی حائز اهمیت است. یافته های این پژوهش علاوه بر دبیران درس زبان انگلیسی و سایر دروس، در سطح سیاست گذاری آموزشی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of flipped classroom model on teaching English grammar at 10th grade of high school

نویسنده [English]

  • Rezā Kheirābādi
(PhD), Organization for Educational Research and Planning (OERP)
چکیده [English]

Flipped classroom model, as a new innovative teaching paradigm has been in the center of attention recently. In this teaching model, the presentation section of the instruction procedure is recorded by the teacher and the students have access to relevant file. Consequently, this section is transferred to the outside classroom environment, therefore the limited time of instruction is dedicated to higher stages of learning pyramid and much time could be devoted to active participation of the learners and group learning. This study scrutinizes the role of flipped learning in teaching English grammar. A highly experienced English teacher taught the same grammatical item of 10th grade English textbook in two public schools of the same English level with two different methods of traditional and filliped way and gathered data at three levels of a multiple choice post-test, students’ feedback questionnaire and teachers reflection on her teaching experience by a semi-structured interview. The post-test results showed that adopting the flipped classroom strategy appeared to play no significant role in improving the students’ grammar performance. The students’ responses to a questionnaire and semi-structured interview with the teacher performing flipped classroom method indicated that their attitudes towards using the flipped classroom strategy in the English class were positive. The findings can be useful both for policy makers and English teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped classroom
  • Inverted Learning
  • English language
  • Learner-centered Learning
برگمن، جان و سمس، آرون. (1395). یادگیری معکوس (ترجمة محمد عطاران و مریم فرحمند خانقاه). تهران:مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
 ویژه نامة شمارة 59 رشد معلم با موضوع کلاس معکوس. (1394). تهران: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.
Ahmad, S. Z. (2016). The Flipped Classroom Model to Develop Egyptian EFL Students’ Listening Comprehension. English Language Teaching, 9(9), 166.
Al-Harbi, S. S., & Alshumaimeri, Y. A. (2016). The Flipped Classroom Impact in Grammar Class on EFL Saudi Secondary School Students’ Performances and Attitudes. English Language Teaching, 9(10), 60-80.
Bergmann, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2011). The flipped class: Myths vs. reality. The Daily Riff, 1(4) 9-25.
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Flipped learning: Gateway to student engagement. Toronto: International Society for Technology in Education.
Borjian, M. (2013). English in Post-Revolutionary Iran. Clevendon: Multilingual Matters.
Bormann, J. (2014). Affordances of flipped learning and its effects on student engagement and achievement (Master’s thesis, University of Northern Iowa). Retrieved from http://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/bormann_lit_ review.pdf
Dahmardeh, M., & Hunt, M. (2012). Motivation and English language teaching in Iran. Studies in Literature and Language, 5(2), 36-43.
Flumerfelt, S., & Green, G. (2013). Using lean in the flipped classroom for at risk students. Educational Technology & Society, 16(1), 356-366.
Foroozandeh, E., (2011). History of High School English Course Books in Iran: 1318-1389 (1939-2010), Roshd Foreign Language Teaching journal, 26(1), 57-69.
Hill, P. (2012). Online educational delivery models: A descriptive view. Educause Review, 47(6), 84-97.
Huelskamp, D. (2015). Flipping the collegiate science classroom: A review of the research. Global Education Journal, 2015(1) 61-72.
Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2014.967701
Ishikawa, Y., Akahane-Yamada, R., Smith, C., Kondo, M., Tsubota, Y., & Dantsuji, M. (2015, August). An EFL flipped learning course design: utilizing students’ mobile online devices. In F. Helm, L. Bradley, M. Guarda, & S. Thou sny (Eds), Critical CALL-Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference (pp. 261-267). Padova, Italy.
Kang, N. (2015). The comparison between regular and flipped classrooms for EFL Korean adult learners. Multimedia- Assisted Language Learning, 18(3), 41-72.
Kerr, P., & Jones, C. (2007). Straightforward Upper-Intermediate Student's Book. Saint Louis: Macmillan.
Kheirabadi, R., & Alavi Moghaddam, S.B. (2014). New horizons in teaching English in Iran: A transition from reading-based methods to communicative ones by «English for School Series". International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5(4), 225-232.
Mazur, E., & Hilborn, R. C. (1997). Peer Instruction: A User's Manual. Physics Today, 50(4), 68-69.
Mazur, E. (1991). Can we teach computers to teach? Computers in Physics, 5(1), 31-38. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1063/1.4822968
Rahimi, M., & Alavi, J. (2017). The role of teaching experience in language teachers’ perceptions of a top-down curriculum change. The Curriculum Journal, 28(4), 1-25.
The National Curriculum of Islamic Republic of Iran. (2011). Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
Safari, P., & Sahragard, R. (2015). Iranian EFL Teachers' Challenges with the New ELT Program after the Reform: From Dream to Reality. Khazar Journal of Humanities & Social Sciences, 18(4), 65-88.
Strayer, J. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation, & task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4.