میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان

نویسندگان

1 استاد گروه علوم‌تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

تدریس خصوصی و به کارگیری دبیران خبره و باتجربه برای فرزندان، توسط والدین، جهت ارتقای سطح کیفی یادگیری دانش آموزان، رشد روزافزونی داشته است به گونه ای که گاهی، به طور غیرمستقیم، منجر به پایین آمدن تعهد حرفه ای دبیران و کاهش کیفیت تدریس آن ها در مدارس شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در درس ریاضی دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی دورة دبیرستان بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مدارس دخترانه و پسرانة شاخص از بین نواحی اصفهان برگزیده شده و از آن ها تعداد 180 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها یک پرسش نامة 9 مؤلفه ای و 49 گویه ای (پرسش نامة ارزیابی درس، 2008) و دو پرسش بازپاسخ بود. نتایج نشان داد که دانش آموزان مدارس تیزهوشان و دولتی میزان به کارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی خود را در حد کمتر از متوسط برآورد نموده اند. برای همة دانش آموزان صرف نظر از جنسیت و نوع مدرسه اعم از تیزهوشان و دولتی بهترین ویژگی تدریس اثربخش ریاضی، مؤلفة «تضارب افکار» بوده است. در پایان، جهت بهبود کیفیت آموزش ریاضی، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی به مسئولان ارائه شده است؛ از جمله گسترش علوم بین رشته ای جدید «آموزش ریاضی»  با پژوهش های مورد نیاز آن در زمینه های تربیتی و تلفیق متناسب علوم تربیتی با دانش ریاضی ست. در این رابطه ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری میان دانشکده های علوم تربیتی و ریاضی می تواند مفید باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The amount of implementation of the effective math teaching indicators in talented student and public high schools of Isfahān from the viewpoint of students

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavād Liāghatdār 1
  • Mostafā Mahdiān 2
  • Narjes Amini 3
1 (PhD), University of Isfahān, javad@ eduuiacir
2 ‌ PhD Candidate in Curriculum Development at University of Isfahān
3 ‌‌ PhD Candidate in Curriculum Development at University of Isfahān (corresponding autor)
چکیده [English]

Private teaching and applying expert and experienced teachers by parents in order to enhance the learning quality of students has had a developing growth to the extent that sometimes it led in reducing the teachers professional commitment and decreasing their teaching quality at schools. The aim of this study was to evaluate the implementation of effective math teaching indicators in talented students and public high schools of Isfahān from the viewpoint of students. It was a descriptive-survey research. The statistical population consisted of pre- university students from different educational districts of Isfahān and the research sample consisted of 180 male and female students who were selected using purposeful sampling method. The main research tool was a questionnaire containing 9 components and 49 items (CEQ,2008) and two open-ended questions. The results showed that the talented student and public high school students have estimated the amount of implementation of effective teaching indicators fewer than the medium. All students, regardless of their gender and the type of their schools considered the conflict of thoughts as the best effective teaching indicator. At last, to improve the math teaching quality, there have been some suggestions for the educational authorities; such as developing the interdisciplinary science of math education with its required research on training and the relevant integration of educational sciences with mathematic knowledge. For this purpose, establishing the close relation and collaboration between educational sciences and math faculties could be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Education
  • Professional skills
  • effective teaching
  • Talented Students School
  • Public Schools
    بیرمی‌پور، علی و لیاقتدار، محمدجواد. (1388). بررسی کیفیت تدریس درس ریاضی پایة چهارم دبستان شهر اصفهان به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز. فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 25(4)، 49-86.
    خوشبخت، فرزانه. (1387). بررسی اثرات مدرسه، کلاس و ویژگی‌های دانش‌آموزان در تبیین عملکرد ریاضی و نگرش نسبت به تحصیل در مدارس ابتدایی: شواهد تجربی برای مدل اثربخشی آموزشی (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز، شیراز.
    دانش‌پژوه، زهرا. (1382)‌. ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم و ریاضی دورة راهنمایی. فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی، 2(6)، 94-69.
    رفیع‌پور گتابی، ابوالفضل و گویا، زهرا. (1389). ضرورت و جهت تغییرات در برنامة درسی ریاضی مدرسه‌ای در ایران از دیدگاه معلمان. فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی، 3(9)، 91-120.
   سلیمانی نسب، فاطمه. (1383). بررسی نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت به ریاضیات و پاره‌ای از عوامل و پاره‌ای از عوامل شکل‌دهنده به آن (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناس ارشد). دانشگاه الزهرا، تهران.
    شعبانی، حسن. (1381). مهارت‌های آموزش‌وپرورش (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
    شکوهیان، حسن. (1374). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر کارایی تدریس و پایداری آموخته‌های معلمان نیشابور. نیشابور: شورای تحقیقات اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان.
    شیراوند، یونس؛ معدن دار آرانی، عباس و نیک‌پی، ایرج. (1396). شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 33(2)، 101-115.
    ظفربخش، مریم. (1383). بررسی و مقایسه روش‌های تدریس فعال و سنتی در یادگیری دانش‌آموزان در درس آمار و مدل‌سازی در سال تحصیلی 83-82: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان.
    عبدالهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی. (1392). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان اثربخش. فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی، 13(49)، 48-25.
    علاقه‌مندان، جعفر. (1378) آموزش ریاضی در آستانة قرن بیست و یکم. فصل‌نامة آموزشی، پژوهشی و تربیتی آموزه، 1(2)، 9-12.
    کریمی، عبدالعظیم. (1384). بررسی نتایج مطالعة بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز 2001. فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 21(1)، 30-29.
   کیامنش، علیرضا. (1377). مقایسة عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعة بین‌المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه‌های درسی. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، کرمان. قابل بازیابی در https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/300298
   محمدی خانقاهی، محمد و حسین‌زاده، امیرعلی. (1394). تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی، 8(31)،71-91.
    معدن‌دارآرانی، عباس. (1392). بررسی عوامل مؤثر در توقف مدارس غیردولتی و ارائه راهکار برای آن. فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 29(3) 126-109.
    موسوی، فاطمه. (1390). بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش توسط دبیران سال سوم مقطع متوسطه شهر ملایر (پایان‌نامه منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه بو علی همدان.
   Anderson, L. W. (2004). Increasing teacher effectiveness (2nd ed). Paris: UNESCO.
   Anthony, G., & Walshaw, M. (2007). Characteristics of effective teaching of Mathematics: An evidential synthesis. Paper presented at the American Educational Research Association, Chicago. Retrieved from http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College of Education/Documents/C&P/Anthony/AERA-Characteristics of Effective Teaching.pdf
  Askew, M., Brown, M., Rhodes, V., Wiliam D., & Johnson, D. (1997). Effective teachers of numeracy in UK primary schools: Teachers' beliefs, practices and pupils' learning. In E. Pehkonen (Ed.), Proceedings of the 21st conference of the international group for the Psychology of Mathematics Education (Vol 2, pp.25-32). Lahti, Finland: PME.
   Australian Association of Mathematics Teachers (AAMT). (2006). Standards for excellence in teaching Mathematics in Australian schools. Retrieved from http://www.aamt.edu.au/standards/content/download/499/2265/file/standxtm.pdf
   Carroll, J. (2011). Developing Effective Teachers of Mathematics: Factors Contributing to Development in Mathematics Education for Primary School Teachers. In P. Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough. R. Pierce& A. Roche (Eds.), Builiding connections: theory, research, and practice Proceeding of the 28th conference of the Mathematics education Researvh Group of Astralasia Mellboune (pp. 421-429). Sydney: MERGA.
   Danielson, C. (2007). Enhacing Professional Practice: A framework for teaching. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum Development.
  Elliott, B. L. S. (2010). Effective teacher characteristics: A two nation causal comparative study (Doctoral dissertation), Walden University.
   ESRC. (2010). The most effective teachers are in a class of their own.Teaching Business & Economics, 14(1), 27-28.
   Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R. & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children’s thinking in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 403-434.
  Foondun A. R. (2002). The issue of private tuition: an analysis of the practice in Mauritius and selected Southeast Asian countries. International Review of Education, 48(6), 485–515.
   Gravemeijer, K (1997). Instructional design for reform in mathematics education. In: M. Beishuizen, K.P.E. Gravemeijer, & E.C.D.M. Van Lieshout (Eds.), the role of contexts and models in the development of mathematical strategies and procedures (pp.13-34). Utrecht, The Netherlands: CD-β Press.
   Husen, T. (1967). International study of achievement: A comparison of 12 countries. New York: John Wiley & Sons.
   Haji Ismail, S.F. Z., Shahrill, M. & Mundia, L. (2015). Factors Contributing to Effective Mathematics Teaching in Secondary Schools in Brunei Darussalam. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 474 – 481
  Ingvarson, L., Beavis, A., Bishop, A., Peck, R., & Elsworth, G. (2004). Investigation of effective Mathematics teaching and learning in Australian secondary schools. Retrieved from http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/EA543951-4D16-4E9A-A92D- 6F98A49C7879/1629/report_web.pdf
   Khalid, M. (2009). Mathematical thinking in Brunei curriculum: implementation issues and challenges. Retrieved from http://earchives. criced.tsukuba.ac.jp/data/doc/pdf/2009/02/Madihah_Khalid.pdf
  Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2014). Effective classroom management strategies and classroom management programs for educational practice: A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioural, emotional, and motivational outcomes. Groningen: RUG/GION.
   Krainer, K., Kieran, C., & Shaughnessy, J. M. (2013). Linking Research to Practice: Teachers Education Research. In M. A. (Ken) Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. Leung. (Eds.) Third International Handbook of Mathematics Education (pp. 361-392). New York: Springer.
  Larson, M. (2002). Essential characteristics of effective Mathematics instruction. Houghton Mufflin Company, USA.
   Lowery, N. V. (2002). Construction of teacher knowledge in context: Preparing elementary teachers to teach mathematics and science. School Science & Mathematics, 102(2), 68-83.
   Marimuthu, T., Singh, J. S., Ahmad, K., Lim, H. K., Mukherjee, H., Oman, S., & Leong, L. T. (1991). Extra-school instruction, social equity and educational quality. Report prepared for the International Development Research Centre, Kuala Lampur, Faculty of education, University of Malaya.
  McDonough, A., & Clarke, D. (2003). Describing the practice of effective teachers of mathematics in the early years. In N. A. Pateman, B. J. Dougherty, & J. Zilliox (Eds.), Proc. 27th Conf. of the Int. Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 261-268). Honolulu, USA: PME.
    McDonough, A., Cheeseman, J., Ferguson, S. (2012). Striving to maximize children's learning of mass measurement. 12th International Congress on Mathematical Education, 8 July – 15 July, 2012, COEX, Seoul, Korea.
  Muijs, D., & Reynolds, D. (2000). School effectiveness and teacher effectiveness in mathematics: Some preliminary findings from the evaluation of the Mathematics Enhancement Programme (Primary). School Effectiveness and School Improvement, 11(3), 273 - 303.
  Muir, T. (2007). Setting a good example: Teachers’ choice of examples and their contribution to effective teaching of numeracy. In J. Watson & K. Beswick (Eds.), Mathematics: Essential research, essential practice. Proceedings of the 30th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (pp. 513–522). Hobart: MERGA.
    Murugan, R. (2009). Studens’ Perceptions of mathematics classroom envirment and mathematics achivment: Aa study in sipitang, sabah, Malaysia. Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-967- 11768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net
  National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Virginia; NCTM.
   Posamentier, A. S., & Stepelman, J. (1999). Teaching secondary mathematics: Techniques and enrichment units (5th ed). New Jersey: Prentice–Hall, Inc.
   Reynolds, D., & Muijs, D. (1999). The effective teaching of mathematics: A review of research. School Leadership & Management, 6(3), 273-288.
   Resnick, L. B. (Ed.). (2005). Teaching teachers: Professional development to improve student achievement. Research Points, 3(1), 1–4.
   Runnels, J.R., & Rooze, G.E. (1996). Effect of Cooperative Learning Among Spanich Students in Dementry Social Studies. Journal of Educational Research, 3(3), 187-191.
   Salam, N. H. A., & Shahrill, M. (2014). Examining classroom interactions in secondary mathematics classrooms in Brunei Darussalam. Asian Social Science, 10(11), 92-103.
   Shahrill, M., & Clarke, D. J. (2014). Brunei teachers’ perspectives on questioning: Investigating the opportunities to ‘talk’ in mathematics lessons. International Education Studies, 7(7), 1-18.
   Shahrill, M., & Mundia, L. (2014). The use of low-order and higher-order questions in mathematics teaching: Video analyses case study. Journal of Studies in Education, 4(2), 15-34.
   Stanford, B. H. (2001). Reflections of resilient: Persevering urban teachers. Teacher Education Quarterly, 28(3), 75-87.
   Stronge, J. H. (2010). Teacher effectiveness = student achievement: What the research says. Larchmont, NY: Eye on Education.
   Siemon, D., Virgona, J., & Corneille, K. (2001). The Middle Years Numeracy Research Project, 5-9. Bundoora, VA: RMIT University.
  Slavin, R.E. (1991). Synthesis of Research of Cooperative Learning. Educational Leadership, 48(1), 71-77.
   Stronge, J. H. (2002). Qualities of effective teachers. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum Development.
   Sullivan, P., & McDonough, A. (2002). Teachers differ in their effectiveness. In A. D. Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proc. 26th Conf. of the Int. Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 249-256). Norwich, United Kingdom: School of Education and Professional Development, University of East Anglia.
  Suffolk, J. (2007). Making the teaching of Mathematics more effective. Paper presented at the Proceedings of the Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore. Retrieved from http://conference.nie.edu.sg /2007/paper/papers/MAT685.pdf
  Tanner, K. and Allen, D. (2005). Approaches to Biology Teaching and Learning: Understanding the wrong answers – Teaching towards Conceptual Change. Cell Biology Education, 4(2), 112-117.
   Tsang, H. M. V., Mohammad Malik Finti, H. N. F., & Shahrill, M. (2014). The leadership styles of secondary mathematics teachers in Brunei Darussalam. In F. Uslu (Ed.), Abstracts and Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Humanities (pp. 923-931). Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, OCERINT.
   Taylor, V., Middleton IJIR & Napier, L. (1990). A comparison of Perceptions of theImportance of MTA: Competencies between in-service and pre-service teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Education ResearchAssociation 19th, New Orleans, LA November, 14-16 1990, (ERIC Document Reproductionservice No. ED 327554).
  Topping, K. J. (2000). Tutoring. Geneva, Switzerland, International Bureau of Education and the International Academy of Education. [Educational practices series, booklet no. 5, see:www.ibe.unesco.org]
   Unal, H. (2005). The influence of curiosity and spatial ability on preservice middle and secondary mathematics teachers' understanding of geometry. Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 1461. Retrieved October 06, 2016 from http://diginole.lib.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4967&context=etd
  Wong, N. Y. (2007). Hong Kong teachers’ views of effective Mathematics teaching and learning. ZDM The International Journal of Mathematics Education, 39(4), 301–314.
   Zaslavsky, O., Chapman, O., & Leikin, R. (2003). Professional development of mathematics educators: Trends and Tasks. In A. J. Bishop, M. A. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. K. S. Leung (Eds.), Second international handbook of mathematics education (Part 2. pp. 877-917). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.