بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، واحد مشهد

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر اجتماعی

چکیده

نظام دوری طرحی آموزشی است که در آن دانش آموزان با یک معلم ثابت برای دو سال یا بیشتر به پایة تحصیلی بعدی می روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی شهرستان مشهد انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی داده بنیاد و استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعة آماری شامل معلمان مجری نظام دوری است. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوة گلوله برفی صورت گرفت. مدل پارادایمی نشان می دهد، درحالی که مصوبة اجرای نظام دوری در سند تحول آموزش وپرورش، عامل زمینه ساز اجرای نظام دوری است، شرط علّی اجرای آن وجود معلمان داوطلب و دارای انگیزه است. عوامل مداخله گر، اعم از عوامل سازمانی و عوامل انسانی می توانند موافقت با درخواست معلم برای مشارکت در نظام دوری را تحت تأثیر قرار دهند. بهره بردن از شناخت حاصله از دانش آموز و خانوادة وی در راستای رفع مشکلات آموزشی و غیرآموزشی دانش آموز، تأثیرات مثبت آموزشی، افزایش مهارت های معلمان، تأثیرات مثبت روحی برای دانش آموز و معلم، صرفه جویی در زمان آموزش و شناخت، بهبود تعاملات افراد ذی مدخل و وابستگی دانش آموز به معلم پیامدهای اجرای نظام دوری در صورت اجرای آن توسط معلم مناسب هستند. پیامدهای اجرای نظام دوری در صورت اجرای آن توسط معلم فاقد صلاحیت عبارت اند: از برچسب خوردن دانش آموز و خانوادة وی در اثر شناخت حاصله، شکل گیری آسیب های آموزشی و عاطفی در دانش آموز، تثبیت الگوهای رفتاری- شخصیتی نامناسب اخذشده از معلم. یافته های این پژوهش اطلاعات روشمندی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی و نیز محدودیت های اجرای نظام دوری در اختیار مسئولین آموزش وپرورش قرار می دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation process of looping system at primary schools: Evidence from the city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Ādele Gheys 1
  • Ātefe Mohammadzāde Yazd 2
1 کارشناس (MA), Payāme Noor University (Mashhad Branch), (corresponding autor)
2 MA in Sociology, graduated from University of Isfahān
چکیده [English]

Looping is an educational practice that a group of students stays with a teacher for two or more years. The purpose of this study was to examine the process of looping system implementation at primary schools in Mashhad. We used Grounded Theory and semi-structured in-depth interview. Data were collected through interview with teachers of looping system. Sampling was done using purposeful and Snowball sampling. Paradigmatic model demonstrates that while approval of looping system implementation in the Education Transformation Document is a facilitating factor in the implementation of such system at schools, the presence of motivated volunteer teachers is also a necessary condition for its implementation. Organizational and human factors can intervene with  decision making on teachers request to participate in the looping system. Consequences of looping system implementation by a qualified teacher are: In depth familiarity with students and their families which might help teacher to solve students educational and non-educational problems, positive educational effects, enhancement of teachers skills, positive psychological effects on students and teachers, reduction of the training and recognition time, improvement of interactions between involved people, enhancement of the positive modeling in the students, and the students dependence on the teacher. The consequences of a looping system implementation by an unqualified teacher are: Labeling students and their families by teacher due to the teachers obtained knowledge, educational and emotional traumas of students, and stabilization of the inappropriate behavioral-personality patterns taken from teacher. The research findings provide useful information about the positive and negative consequences, and the limitations of looping system implementation for the education authorities.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Looping System
  • Grounded theory
  • teacher
  • Student
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1387). اصول روش تحقیق کیفی (ترجمة بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (اثر اصلی در سال 1990 چاپ شده است).
استربرگ، کریستین جی. (1384). روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی (ترجمة احمد محمدپور و علی شماعی). یزد: دانشگاه یزد. (اثر اصلی در سال 2002 چاپ شده است).
انتشاری نجف‌آبادی، فهیمه، چشمه سهرابی، مظفر و افشار، ابراهیم. (1390). بررسی کاربرد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های شهر اصفهان. پژوهش‌نامة کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 88-67.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش‌وپرورش، شورای عالی آموزش‌وپرورش. (1390). سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش.
ذکایی، سعید. (1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصل‌نامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 9(17)، 69 – 42.
سیلورمن، دیوید. (1381). روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی (ترجمة محسن ثلاثی). تهران: انتشارات تبیان. (اثر اصلی در سال 1985 چاپ شده است).
شیخ بگلو، لیلا و کرد، بهمن. (1394). بررسی تأثیر نظام آموزش دوری از بعد عاطفی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان ارومیه. کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روان‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران.
مارشال، کاترین و راس‌من، گرچن. (1377). روش تحقیق کیفی (ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. (اثر اصلی در سال 1989 چاپ شده است).
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش (جلد اول). تهران: جامعه‌شناسان.
هویدا، رضا؛ دولتی، علی‌اکبر و امین بیدختی، علی‌اکبر. (1396). جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی. فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی، 16(63)، 46-25.
Barger. T. M. (2013). Impact of looping on middle school science standardized achievement tests (Doctoral dissertation). Liberty University: Lynchburg, Virginia.
Caauwe, C. M. (2009). The Impact of Looping Practices on Student Achievement at a Minnesota Inner City Elementary School: A Comparison Study (Doctor of Education in Leadership). Minneapolis, Minnesota.
Hightower, D. G. (2009). Can Looping Kindergarten And First Grade Classroom Assignment Affect Academic Performance In The Third Grade? (Master of Arts in Child Development at California State University). Sacramento, California.
Gregory, B. (2009). The Impact of Looping on Academic and Social Experiences of Middle School Students (Doctoral dissertation). Walden University: Minnesota.
Kenney, M. K. (2007). Social And Academic Benefits Of Looping Primary Grade Students (Master of Science In Education). School Of Education, Dominican University of California, San Rafael, Ca.
Kerr, D. L. (2002). In The Loop" Responses About Looping At The Middle School Level As Seen Through Different Lenses (Doctor Of Education). National-Louis University: Chicago, Illinois.
Krogmann, J. & Van Sant, R. (2000). Enhancing Relationships and Improving Academics in the Elementary School Setting By Implementing Looping (Master's Action Research Project). Saint Xavier, University and Skylight Field-Based Masters Program, Dissertations, Chicago, Illinois.
Langmuir, L. (2014). An exploratory investigation of looping high school math and English and student achievement (Master’s thesis). Rowan University: New Jersey.
Liu, J. Q. (1997). The Emotional Bond between Teachers and Students: Multi- Year Relationships. Phi Delta Kappan, 78(2), 156-157.
 Marzano, R. J. & Marzano J. S. (2003). The Keys to Classroom Management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
New, R. (1990). Excellent Early Education: A City in Italy Has It. Young Children, 45(6), 4-10.
Ogletree, E. J. (1996). The Comparative Status of the Creative Thinking Ability of Waldorf Education Students. ERIC, 1-15.
Oxley, D. (1994). Organizing schools into small units: Alternatives to homogeneous grouping. Phi Delta Kappan, 75(7), 521-526.
Pecanic, M. L. (2003). The Experience and Effects of Looping In the Elementary Classroom (Master’s thesis). Biola University, La Mirada, California.
Orazi, G. (2012). The effectiveness of looping in self-contained special education classrooms (Master’s thesis). Rowan University, New Jersey.
Thomas, M. (2005). The Effects Of Looping On Student Achievement And Self-Efficacy Of Exceptional Education Students (Doctoral dissertation). University Of Central Florida. Orlando, Florida.
Van Maele, D. & Van Houtte, M. (2011). The quality of school life: Teacher-student trust relationships and the organizational school context. Social indicators research, 100(1), 85-100.
Wang, L., Wu, M. Y., Shi, Y. J., Cheng, Y. Z., Loyalka, P., Chu, J., Kenny, K., & Rozelle, S. (2017). The Effect of Teacher Looping on Student Achievement: Evidence from Rural China. Stanford University.
Wynne, E. & Walberg. H. (1994). Persisting Groups: An Overlooked Force for Learning. Phi Delta Kappan, 75(7) 527 -528.