تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی: رویکردی جهت بهبود نگرش دانش آموزان به مدرسه

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تأثیر تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی بر نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه بوده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعة آماری پژوهش را 1314 نفر از دانش آموزان پسر دورة متوسطه اول شهر مهاباد که در سال تحصیلی 96-95 در پایة هشتم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. از این تعداد 52 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. در مرحلة اول گردآوری داده (پیش آزمون) پرسش نامة نگرش نسبت به مدرسه در بین دانش آموزان هر دو گروه اجرا گردید. سپس گروه آزمایش به مدت 14 جلسه، با روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی، شامل (استفاده از ادراک چندحسی، استفاده از ریتم و موسیقی، زبان بدن، تحریک قوة تخیل دانش آموزان، توجه به حوزة عاطفی، استفاده از رنگ و شکل تصویر و تلفیق هنر و تدریس) آموزش دیدند ولی گروه گواه به صورت مرسوم آموزش دیدند. بعد از پایان آموزش از دو گروه پس آزمون گرفته شد. جهت اطلاع از وضعیت نگرش دانش آموزان به مدرسه از پرسش نامة نگرش به مدرسة مک کوچ و سیگل (2003) بهره گرفته شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس و کوواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد سطح نگرش به مدرسه، در دانش آموزانی که درس علوم تجربی پایة هشتم را با رویکرد تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی فراگرفته بودند، متفاوت از دانش آموزانی بود که این درس را با شیوه های تدریس مرسوم در مدارس یاد گرفته بودند. لذا می توان نتیجه گرفت که هر اندازه عناصر و مؤلفه های تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی (عناصر بصری، رنگ، موسیقی، تخیل و تصورات دانش آموزان، هنر، عواطف دانش آموزان، محیط یادگیری شاد، خلاقیت و احساس لذت از یادگیری) در فرایند تدریس تلفیق گردند و معلم تلاش نماید تا اهداف حوزة شناختی را به واسطه توجه و برجسته کردن حوزة عاطفی دانش آموزان مورد توجه قرار دهد، به همان نسبت نگرش دانش آموزان به مدرسه و مؤلفه های موجود در آن بهبود پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetic-based teaching: An approach to improve students attitude towards school

نویسندگان [English]

  • Sirous Asadiān 1
  • Ghāder Azizi 2
1 (PhD), Āzarbāijān Shahid Madani University, (corresponding autor)
2 MA in Curriculum studies, Graduated from Āzarbāijān Shahid Madani University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of aesthetic-based teaching on students attitude towards school. It was a quasi-experimental study with pretest - posttest and control group design. The research population included 1314 high-school eighth grade male students of Mahābād city in the academic year 2016-2017. The research sample consisted of 52 students who were selected using purposeful sampling method. In the first phase of data collection (pre-test), questionnaire of attitude towards school was distributed among the students of both groups. Then, the experimental group has been taught for 14 sessions, with the aesthetic-based teaching method, including the use of multi-sensory perception, the use of rhythm and music, body language, stimulating students imagination, attention to affective domain, the use of color and shape of the image and integrating art and teaching, while the control group was taught using the conventional method. Immediately after the end of the course, the test was taken from both groups. To get some information on the students attitude towards school, attitude towards school questionnaire, developed by MacCoach and Siegel (2003) was used. The data was analyzed using SPSS software through Ancova and Mancova. The results showed that the level of attitude towards school of students who were taught eighth grade science through aesthetic-based teaching method was different from those students who were taught through conventional teaching method at school. Therefore, it can be concluded to the extent that the components of aesthetic-based teaching (visual elements, colors, music, students imagination, art, students emotions, happy learning environment, creativity, and fun of learning) are integrated into the teaching process, and the teacher tries to focus on the goals of the cognitive domain through paying attention to and highlighting the students emotional domain, the students attitude towards school and school components will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic-based Teaching
  • Attitude towards School
انصاری، مریم؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی و باقری، خسرو. (1392). تجربة زیباشناختی تحولی جدید در شیوه‌های نوین تدریس و یادگیری (در راستای محور تحول در مفهوم فرایندهای تربیتی). چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم‌وتربیت ایران. مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش‌وپرورش ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پورحسینی، محمد؛ سجادی، سید مهدی و ایمانی محسن. (1393). تبیین دلالت‌های دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی‌شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری. فصل‌نامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،2(7)، 83-100 .
جلالیان راد، حمیده. (1392). بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش‌آموزان پایة پنجم دبستان‌های شهرستان بابلسر (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازندران.
صاحبدادی، خدیجه.(1391). نقش زیبایی‌شناسی در تربیت هنری دورة ابتدایی (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد).  دانشگاه خوارزمی تهران.
صافی، احمد. (1393). آموزش‌وپرورش ابتدایی، دورة اول و دوم متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
فتحی‌آذر، اسکندر. (1391). روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
فلاحی، ویدا؛ صفری، یحیی و یوسف فرحنک، ماندانا. (1390). تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر فعالیت‌های هنری و مهارت‌های فرایندی دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی. فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی،10(39)،101-118.
کریمی، یوسف. (1390). نگرش و تغییر نگرش. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
گرمابی، حسنعلی. (1394). طراحی و اعتبارسنجی الگوی بومی برنامة درسی دورة ابتدایی مبتنی بر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر (پایان‌نامة منتشر نشدة دکترا). دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
محمدی، لیلا. (1393). بررسی عناصر زیبایی‌شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
مصرآبادی، جواد. (1389). هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی  پرسش‌نامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)،3(12)، 107-120.
مهدوی، اسدالله. (1391). آسیب‌شناسی آموزش هنر در دورة ابتدایی(پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد).دانشگاه مازندران.
هاشمیه، ساناز. (1382). بررسی تأثیر شنیدن موسیقی از طریق پیانو بر یادگیری درس دستور زبان فارسی در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
Amadio, M, Truong, N & Tschurenev, J. (2006). Instructional Time and the Place of Aesthetic Education in School Curricula at the Beginning of the Twenty-First Century. UNESCO International Bureau of Education.
Benavot, A. (2004). A global study of intended instructional time and official school curricula, 1980–2000. Geneva: UNESCO-IBE.
Berdan, R. (2004). Composition and the Elements of Visual Design. Retrieved August, 2, 2017, from http://photoinf.com/General/Robert_Berdan/Composition_and_the_Elements_of_Visua_Design.html.
Palmer, J; Edward Cooper, D & Bresler, L. (2001). Harry Broudy 1905–98. In Fifty modern thinkers on education: From Piaget to the present. London: Routledge.
Broudy, H. (1972). Enlightened cherishing: An essay on aesthetic education. Urbana: University of Illinois Press.
Burton, J. M. (1994).The Arts in School Reform: Other Conversations. Teachers College Record, 95(4), 477-93.
Condliffe Lagemann, E. (1994). For the Record: The Arts and Educational Debate. Teachers College Record, 95(4), 435-441.
Deasy, R. (2003). Creating quality integrated and interdisciplinary arts programs: A report of the arts education national forum. Washington, DC: Arts Education Partnership.
Denac, O. (2014). The Significance and Role of Aesthetic Education in Schooling. Creative Education, 5(19), 1714-1719.
Dewey, J. (1943). Art as experience. New York: Putnam.
Dyganova. E.A. & Karkina. S.V. (2015). Person Oriented Aesthetic Education In The System Of Life-Long Music Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1750 – 1753.
Eisner, E.W. (1999). Does experience in the arts boost academic achievement? Clearing House, 72(3), 143–49.
Eisner, E.W. (1976). The arts, human development, and education. Berkeley, CA: McCutchan.
Eisner, E.W. (2002). Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum. New York: Teachers College Press.
Flory, A. (2008). Exploring the benefits of art in elementary education. California State University Honors Program Journal, 11(6), 56-62. Retrieved August, 11, 2017, from https://www.csustan.edu/sites/default/files/honors/documents/journals/elements/Flory.pdf
Gardner, H. (2003). Multiple intelligences after twenty years. Paper presented at the American Educational Research Association, Chicago, Illinois. Retrieved August, 3, 2017, fromhttp://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/9274/mod_resource/content/1/Gardner_multiple_intelligent.pdf
Geer, W. (1997). Art as a basic: The reformation in the art education. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
Greene, M. (1994). Carpe Diem: The Arts and School Restructuring. Teachers College Record, 95(4), 494-507.
Hanna, J. L. (1992). Connections: Arts, Academics, and Productive Citizens. Phi Delta Kappan, 73(8), 601-607.
Inocian, Reynaldo B. (2013). Transitional curriculum in aesthetic teaching: a test for self-efficacy. European Scientific Journal, 9(31), 131-144.
Joyce, H. (2002). Improving student learning Mathematics and Science through the integration of Visual Art, Master of Arts Action reserch project, (Unpublished M. A dissertation). Saint-Xavier University, Chicago, Illinois. Retrieved August, 19, 2017, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED465534.pdf
Kiyashchenko, O. A; Plakhova, E. A & Rakhimova, M. A. (2015). Aesthetic Component in the Formation of Lexical Area "Art" in English Language Classes. Journal of Sustainable Development, 8(5), 191-196.
Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London: Routledge.
Leigh, S, R & Heid, A. (2008). First graders constructing meaning through drawing and writing. Journal for Learning through the Arts, 4(1), 1–14.
Linman, L; Abbasi & Najam U.H. (2013). Aesthetic Education in China. International J. Soc. Sci. & Education, 4(1), 305-309.
McCoach, D. B, & Siegel, D. (2003). The school attitude assessment survey-revised: A new instrument to identify academically able students who underachieve. Educational and Psychological Measurement, 63(3), 414–429.
Mitchel, M.M & Bradshaw, C. P. (2013). Examining classroom influences on student perceptions of school climate: The role of classroom management and exclusionary discipline strategies. Journal of School Psychology, 51(5), 599– 610.
Parker, J. (2005). A consideration of the relationship between creativity and approaches to learning in art and design. International Journal of Art and Design Education, 24(2), 186–198.
Pentelichuk, M. W. (1989). A Study of the School Attitudes of Grades 4-6 Indian Students in the Schools Northwestern Saskatchewan (Unpublished M. A dissertation), University of Saskatchewan, Canada, Retrieved August, 28, 2017, from https://ecommons.usask.ca/bitstream/handle/10388/etd-03092007-143850/Pentelichuk_mervin_1989.pdf
Rabkin, N. (2002). Connections between Education in the art and student Achievement. GLA Reader, 13(3), 3-10.
Ruiz, J. (2004). A Literature Review of the Evidence Base for Culture, the Arts and Sport policy (Report). Edinburgh, Scotland: Scottish Executive Education Department. Retrieved July, 11, 2017, from https://www.a-n.co.uk/research/a-literature-review-of-the-evidence-base-for-culture-the-arts-and-sports-policy-3/
Smith, R. (2005). Aesthetic Education: Questions and Issues. Journal of Arts Education Policy Review, 106(3), 19-35.
Sotiropoulou­Zormpala, M. (2012, a). Aesthetic teaching: Seeking a balance between teaching arts and teaching through the arts. Arts Education Policy Review, 113(4), 123­128.
Sotiropoulou­Zormpala, M. (2012, b). Aesthetic teaching: An approach to language arts in early childhood curriculum. Aesthetic Education, 65(1), 6–10.
Steers, J. (2001). InSEA: A brief history and a vision of its future role. International Journal of Art and Design Education, 20(2), 215–29.
Teitelbaum, T. & Fuerstner Gillis, S. (2004). Arts Education: A Review of the Literature. Prepared for the Performing Arts Program of The William and Flora Hewlett Foundation. San Francisco: Blueprint Research & Design, Inc.
Walker, E; Tabone, C &Weltsek, G. (2011). When achievement data meet drama and arts integration. Language ArtS, 88(5), 365–372.
Wang, X. X. (2009). The Aesthetic education and the comprehensive development of man. Academic Journal of Henan Education College, 3(2), 24-29.