تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی، انجام شد . روش پژوهش حاضر از نوع علّی-مقایسه ای بود. جامعة آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهر در سال تحصیلی 1396-1395 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 332 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از  پرسش نامه های اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989)، مقیاس احساس تنهایی (1980) و سیاهة فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون آماری تجزیة تابع تشخیص مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تجزیة تابع تشخیص، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق آن مؤلفة آماده کردن مقاله ها دارای بالاترین توان تمایز بین گروه ها بود. مؤلفه های بعدی متمایزکنندة گروه ها به ترتیب آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکلیف و متغیر احساس تنهایی بود. همچنین نتایج تجزیة تابع تشخیص نشان داد که اکثر دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی پایین با بالاترین درصد تشخیص (3/84 درصد) به درستی از دیگر دانش آموزان متمایز شده بودند و 2/80 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شده بودند. نتایج این طبقه بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز نهادن میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود. بنابراین، در برنامه های آموزشی برای پیشگیری و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، باید به اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminating between students with high and low academic burnout based on their academic procrastination and loneliness

نویسندگان [English]

  • Ārash Shahbāziān Khonig 1
  • Javād Mesrābādi 2
  • Abolfazl Farid 3
1 MA in educational Psychology, Graduated from Āzarbāijān Shahid Madani University
2 ‌‌ (PhD), Āzarbāijān Shahid Madani University, (Corresponding Author)
3 ‌‌‌ (PhD), Āzarbāijān Shahid Madani
چکیده [English]

The aim of this study was to discriminate between students with high and low academic burnout based on their academic procrastination and loneliness. It was a causal-comparative research. The research population consisted of all students studying in Ahar public and private schools in the 2015-2016 academic years. The research sample consisted of 332 students who were selected based on Krejcie and Morgan table, and using cluster sampling method. Data were collected using procrastination assessment scale (Solomon & Rothblum, 1989), University of California Los Angeles loneliness scale (1980) and the Maslach burnout inventory-student survey (2002) and they were analyzed using software 16 SPSS and the statistical tool of discriminant analysis. The results of the discriminant analysis, led to a significant recognition function. According to this function, the component of preparing articles had the highest ability in discriminating between the groups.  Subsequent discriminative components included preparation for the exam, preparation for homework and the variable loneliness, respectively. Also, the results of the discriminant analysis showed that most students with low academic burnout were correctly discriminated from the other students with the highest percentage of detection (84/3%) and 80/2% of the two groups students were properly reclassified according to the obtained function. The results of this reclassification indicated the ability of these variables in discriminating between students with different academic burnout levels. Therefore, in educational programs for the prevention and reduction of academic burnout among students, academic procrastination and loneliness needs special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • academic procrastination
  • Loneliness
آق‌آتابای، آمنه. (1393). بررسی رابطة هوش اجتماعی و تنظیم هیجان با تعلل‌ورزی تحصیلی با توجه به میانجی‌گری برون‌گرایی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر گنبدکاووس در سال 92-93 (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
احقر، قدسی و سرابی، فرزانه. (1394). رابطه اهمال‌کاری با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان. فصل‌نامة روان‌شناسی تحلیلی-شناختی، 6(23)، 48-43.
پاشا، غلامرضا و اسماعیلی، سمیّه. (1386). مقایسه اضطراب، ابراز وجود، احساس تنهایی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شبه‌خانواده و بی‌سرپرست و دانش‌آموزان عادی استان خوزستان. فصل‌نامة یافته‌های نو در روان‌شناسی، 1(4)، 35-22.
تجویدی، منصوره و ضیغمی محمدی، شراره. (1391). میزان احساس تنهایی، ناامیدی و عزت‌نفس در نوجوانان مبتلابه تالاسمی ماژور. فصل‌نامة پژوهشی خون، 9(1)، 43-36.
ترخان، مرتضی. (1395). تأثیر مداخله‌های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی و کم‌رویی دانشجویان. دوفصل‌نامة شناخت اجتماعی، 5(2)، 104-92.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا. (1386). رابطة تعلل‌ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. مجلة اندیشه‌های نوین تربیتی، 3(3 و 4)، 80-61.
دادور، سمانه. (1393). رابطة بین اهمال‌کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با دستاورد آموزشی در میان دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهراء، تهران.
دشت‌بزرگی، زهرا. (1395). رابطة تعلل‌ورزی و کمال‌گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی. نشریة راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 41-34.
صیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد؛ ارشادی، راحله و مظلومیان، سعید. (1395). مدل علّی روابط جهت‌گیری هدف و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی. مجلة گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 4(13)، 374-361.
عزیزی ابرقویی، محسن. (1389). رابطة بین خود کارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
عظیمی، محمد؛ پیری، موسی و زوّار، تقی. (1393). رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دورة متوسطه. مجلة آموزش و ارزشیابی، 7(27)، 102-87.
علاقه بند، علی. (1395). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش. تهران: نشر ویرایش (روان/ ارسباران).
گل محمدیان، محسن و سعیدیان، جلیل. (1393). رابطة باورهای غیرمنطقی، خودتنظیمی و تعلل‌ورزی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
مقدسی، ثریا. (1391). رابطة جهت‌گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
نادری، فرح و حق‌شناس، فریبا. (1388). رابطة تکانش گری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. مجلة یافته‌های نو درروان شناسی، 4(12)، 121-111.
نجفی، محمود؛ دهشیری، غلامرضا؛ شیخی، منصوره و دبیری، سولماز. (1390). نقش حرمت خود و مؤلفه‌های تنهایی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی. فصل‌نامة روان‌شناسی تربیتی، 22(7)، 171-155.
نیکبخت، الهام؛ عبدخدایی، محمد سعید و حسن‌آبادی، حسین. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان. مجلة پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 3(2)، 94-81.
Bakkaloğlu, H. (2010). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 330-336.
Balkis, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57-74.
Bossaert, G., Colpin, H., Pijl, S. J., & Petry, K. (2012). Loneliness among students with special educational needs in mainstream seventh grade. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 1888-1897.
Brown, P. C., May, R. W., Sanchez-Gonzalez, M. A., Koutnik, A. P., & Fincham, F. D. (2013). The relationship of school burnout, anxiety, and depressive symptoms with academic performance. Poster session presented at the 25th Annual Convention of the Association for Psychological Science; 2013 May; Washington, DC.
Buelga, S., Musitu, G., Murgui, S., & Pons, J. (2008). Reputation, loneliness, satisfaction with life and aggressive behavior in adolescence. The Spanish journal of psychology, 11(1), 192-200.
De Jong Gierveld, J., Van Tilburg, T., & Dykstra, P. (2006). Loneliness and Social Isolation. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds.), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 485-500). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511606632.027
Dunn, J. C., Dunn, J. G., & Bayduza, A. (2007). Perceived athletic competence, sociometric status, and loneliness in elementary school children. Journal of Sport Behavior, 30(3), 249-269.
Duru, E., Duru, S., & Balkis, M. (2014). Analysis of relationships among burnout, academic achievement, and self-regulation. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(4), 1274-1284.
Erdinç, D. U. R. U. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.
Hen, M., & Goroshit, M. (2014). Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: A comparison between students with and without learning disabilities. Journal of learning disabilities, 47(2), 116-124.
Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.
Howell, A. J., Watson, D. C., Powell, R. A., & Buro, K. (2006). Academic procrastination: The pattern and correlates of behavioral postponement. Personality and Individual Differences, 40(8), 1519-1530.
Junttila, N., & Vauras, M. (2009). Loneliness among school‐aged children and their parents. Scandinavian Journal of Psychology, 50(3), 211-219.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82(3), 26-33.
Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination, When Good Things Don’t Come to Those Who Wait. European Psychologist, 18(1), 24-34.
Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of research in personality, 20(4), 474-495.
Lin, S. H., & Huang, Y. C. (2012). Investigating the relationships between loneliness and learning burnout. Active Learning in Higher Education, 13(3), 231-243.
Mullen, A. (2014). The Role of Psychological Flexibility in Procrastination (Master’s Thesis). The university of Louisiana, Lafayette.
Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
Rakes, G. C., & Dunn, K. E. (2010). The Impact of Online Graduate Students' Motivation and Self-Regulation on Academic Procrastination. Journal of Interactive Online Learning, 9(1), 78-93.
Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of personality assessment, 66(1), 20-40.
Russel, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of personality and social psychology, 39(3), 472-480.
Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students a cross-national study. Journal of cross-cultural psychology, 33(5), 464-481.
Schinka, K. C., VanDulmen, M. H., Bossarte, R., & Swahn, M. (2012). Association between loneliness and suicidality during middle childhood and adolescence: longitudinal effects and the role of demographic characteristics.  Journal of psychology, 146(1-2), 105-118.
Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational psychology, 99(1), 12-24.
Sirois, F. M. (2014). Procrastination and stress: Exploring the role of self-compassion. Self and Identity, 13(2), 128-145.
Sirois, F. M., & Tosti, N. (2012). Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 237-248.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503-509.
Steel, P., & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36-46.
Stoliker, B. E., & Lafreniere, K. D. (2015). The influence of perceived stress, loneliness, and learning burnout on university students' educational experience. College Student Journal, 49(1), 146-160.
Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA, US: The MIT Press.
Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical–vocational colleges. International Journal of Educational Development, 24(3), 283-301.
Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.
Zhu, Y., Zhu, H., Liu, Q., Chen, E., Li, H., & Zhao, H. (2016). Exploring the Procrastination of College Students: A Data-Driven Behavioral Perspective. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications (pp. 258-273). Cham, Switzerland: Springer.