فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کلامی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

2 دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور شیراز

5 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

معلمان رکن اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیستة آن ها می توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کلامی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دورة ابتدایی ۱۸ نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه بندی آن ها، یافته ها در سه مقولة اصلی «تأثیر بر یادگیری»، «رفتار» و «ارتباطات دانش آموزان» و ۱۲ مقولة فرعی طبقه بندی شدند. واکاوی تجربه های زیستة معلمان دورة ابتدایی نشان داد که ارتباطات به رشد جنبه های روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی می کند. بر این اساس می توان از تجربه های معلمان برای حل مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان و ارتباط مؤثر با والدین و مربیان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of student and school level factors on students’ academic achievement

نویسندگان [English]

  • M. Mohamadi 1
  • R. Naseri Jahromi 2
  • Z. Mokhtari 3
  • Z. Hesampor 4
  • R. Naseri Jahromi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

This study aimed to investigate the factors affecting the academic achievement of students at both school and student levels. Therefore, 600 high school students from 20 schools completed student efficacy scale of Jinks and Morgan's (1999) and personal achievement goal orientation and school goal structure scales of Midgley et al. (2000). Also, the school teachers answered teacher's sense of efficacy scale developed by Tschannen- Moran and Hoy (2004). The results of multilevel analysis revealed that at the student level, there is a positive and significant relationship between academic self-efficacy, mastery goal orientation, performance-approach goal orientation, amount of study time and academic achievement. This relationship was negative and significant for the performance-avoidance goal orientation. Girls were found to have higher academic achievement as compared to boys. At the school level, school type and mastery goal structure had a positive and significant relationship with students’ academic achievement. No significant relationship was found among performance-approach, performance-avoidance goal structure, teacher’s collective self-efficacy and academic achievement of students. The level-1 predictors accounted for 49% of the student-level variance and the level-2 predictors accounted for 79% of the school-level variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic AchievementAcademic Self-efficacyPersonal Achievement GoalSchool Goal StructureTeachers’ Collective EfficacyMultilevel Analysis
آهی، محمد و سوری، زهره. (1394). بلاغت ارتباط کلامی در قرآن. سراج منیر، 6(19)، 25- 48.
احمدزاده، سیدمصطفی. (1385). اصول حاکم بر ارتباطات میان فردی از دیدگاه قرآن کریم. فصل‌نامة پژوهش‌های قرآنی، 12، 308-319.
احمدی، محمدسعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن و اسدزاده، حسن. (1391). آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصل‌نامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(16)، 105- 118.
بورقانی فراهانی، مریم. (1393). نشانه‌شناسی و روایت‌شناسی ارتباطات کلامی و غیرکلامی اخبار شبکه بی بی سی فارسی. پژوهش‌های ارتباطی، 21(80)، 105-128.
بهادری خسروشاهی، جعفر و حبیبی کلیبر، رامین. (1396). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دورة متوسطه. مجلة آموزش و ارزشیابی، 10(39)، 151- 173.
حسینی، سیدبشیر و شکری، حمید. (1393). تدوین الگوی ارتباطات کلامی انسان با انسان در نهج‌البلاغه. فصل‌نامة رادیو تلویزیون، 10(22)، 35-59.
خلیلی، سمانه و باقری، خسرو. (1395). بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 4(6)، 51- 70.
رحمانی، فریده. (۱۳۹۲). مطالعه رابطة بین مهارت‌های ارتباطی معلمان ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همان دوره در استان قزوین (پایان‌نامة منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور تهران.
علیزاده، سهیلا و جویباری، آزیتا. (1395). رابطة مهارت‌های ارتباطی معلمان باانگیزه به مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی کلاس ششم منطقه چهار تهران. تحقیقات مدیریت آموزشی، 8(29)، 31- 42.
مروتی، سهراب و شکربیگی، نرگس. (1391). نقش ارتباطات کلامی در سازندگی رفتارهای انسان از دیدگاه قرآن و روایات. بصیرت و تربیت اسلامی، 9(22)، 25- 59.
موسوی ندوشن، سیدبهروز و اسلامی، حسین. (1394). بررسی رابطة مهارت‌های ارتباط کلامی و غیرکلامی با خودپنداری و عزت‌نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی.
وردی علایی، طیبه. (1394). مدیریت دقیقه‌ها در معلمه. تهران: انتشارات پرورش ذهن فرزام.
نیکداراصل، محمدحسین و احمدیانی پی، محمدهادی. (1395). تحلیل و رمزگشایی ارتباطات غیرکلامی در بوستان سعدی. مجلة شعرپژوهی دانشگاه شیراز، 8(1)، 181-210.
Akomolafe, M. J., Ogunmakin, A. O., & Fasooto, G. M. (2013). The role of academic self- efficacy, academic motivation and academic self- concept in predicting secondary school Students academic performance. Journal of Educational and Social Research, 3(2), 335-342.
Bell, M. (2014). Face-to-Face Verbal Communication and Social Skills: The Link to Adolescent Learning (MA dissertation). University of Wyoming, Wyoming, Laramie.
Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26(4), 741–752.
Dammak, M. K., Azaiez, F., & Bahloul, M. (2015). Quantitative Study of Verbal Communication of the Teacher toward Girls and Boys. Creative Education, 6(12), 1336-1341.
Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2017). Preschool children’s Collaborative Science Learning Scaffold by Tablets. Research in Science Education, 48(5), 1007-1026
Georgakopoulos, A., & Guerrero, L. K. (2010). Student perceptions of teachers’ nonverbal and verbal communication: a comparison of best and worst professors across six cultures. International Education Studies, 3(2), 3-16.
Grebelsky-Lichtman, T. (2017). Verbal versus nonverbal primacy: Children’s response to parental incongruent communication. Journal of social and personal Relationships, 34(5), 636-661.
Gillies, R. M. (2004). The effects of communication training on teachers’ and students’ verbal behaviors during cooperative learning. International Journal of Educational Research, 41(3), 257-279.
Keyton, J., Caputo, J. M., Ford, E. A., Fu, R., Leibowitz, S. A., Liu, T. & Wu, C. (2013). Investigating verbal workplace communication behaviors. The Journal of Business Communication, 50(2), 152-169.
Khan, A., Khan, S., Zia-Ul-Islam, S., & Khan, M. (2017). Communication Skills of a Teacher and Its Role in the Development of the Students' Academic Success. Journal of Education and Practice, 8(1), 18-21.
Malandrakis, G., Karagianni, A., & Pani, D. (2016). Student-teachers’ verbal communication patterns during their teaching practice in ‘Studies for the Environment 'subject in early Greek primary classes. European Journal of Teacher Education, 39(4), 491-506.
Melser, D. (2009). Verbal communication: from pedagogy to make-believe. Language Sciences, 31(5), 555-571.
Okoli, A. C. (2017). Relating Communication Competence to Teaching Effectiveness: Implication for Teacher Education. Journal of Education and Practice, 8(3), 150-154.
Percy, R., Creswell, C., Garner, M., O’Brien, D., & Murray, L. (2016). Parents’ verbal communication and childhood anxiety: A systematic review. Clinical child and family psychology review, 19(1), 55-75.
Saleh, E. A. A., Attia, K. A. M., & Al-Jundi, A. A. H. (2017). The Effect of Using Computer Program on Developing Verbal Communication among Mentally Retarded Children in the Elementary Stage in Rafha Province. International Journal of English Linguistics, 7(3), 171-181.
Sternberg, R. J., & Zhang, L. F. (2005). Styles of Thinking as a Basis of Differentiated Instruction. Theory Into Practice (TIP), 44(3), 245-253.
Tutkun, O. F. (2015). Prospective teacher’s communication skills level: intellectual, emotional and behavioral competencies. The Anthropologist, 19(3), 665-672.
Yusof, F. M., & Halim, H. (2014). Understanding teacher communication skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 155, 471-476.