تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعة حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو سطح دانش آموز و مدرسه بود. بدین منظور ۶۰۰ دانش آموز دورة متوسطه از ۲۰ مدرسه، پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز (۱۹۹۹)، جهت گیری اهداف پیشرفت شخصی و ساختار هدفی مدرسه میگلی و همکاران (۲۰۰۰) و دبیران این مدارس پرسشنامة کارآمدی جمعی معلم تشان-موران و بار (۲۰۰۴) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل چند سطحی نشان داد در سطح دانش آموز متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، جهت گیری هدفی تبحری، جهت گیری هدفی عملکردی-رویکردی و میزان مطالعه رابطة مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این رابطه برای جهت گیری هدفی عملکردی-اجتنابی منفی و معنادار به دست آمد. همچنین دانش آموزان دختر پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر داشتند. در سطح مدرسه، نوع مدرسه و ساختار هدفی تبحری رابطة مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت. رابطة معناداری بین ساختار هدفی عملکردی- رویکردی و عملکردی- اجتنابی و خودکارآمدی جمعی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست نیامد. پیش بین های سطح دانش آموز ۴۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح دانش آموز و پیش بین های سطح مدرسه ۷۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح مدرسه تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of student and school level factors on students’ academic achievement

نویسندگان [English]

  • Elāhe Hejāzi 1
  • Fahime Abbāsi 2
  • Hāmed Moslehi 2
1 (PhD), University of Tehrān
2 PhD Candidate in Psychology at University of Tehrān
چکیده [English]

This study aimed to investigate the factors affecting the academic achievement of students at both school and student levels. Therefore, 600 high school students from 20 schools completed student efficacy scale of Jinks and Morgan's (1999) and personal achievement goal orientation and school goal structure scales of Midgley et al. (2000). Also, the school teachers answered teacher's sense of efficacy scale developed by Tschannen- Moran and Hoy (2004). The results of multilevel analysis revealed that at the student level, there is a positive and significant relationship between academic self-efficacy, mastery goal orientation, performance-approach goal orientation, amount of study time and academic achievement. This relationship was negative and significant for the performance-avoidance goal orientation. Girls were found to have higher academic achievement as compared to boys. At the school level, school type and mastery goal structure had a positive and significant relationship with students’ academic achievement. No significant relationship was found among performance-approach, performance-avoidance goal structure, teacher’s collective self-efficacy and academic achievement of students. The level-1 predictors accounted for 49% of the student-level variance and the level-2 predictors accounted for 79% of the school-level variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic AchievementAcademic Self-efficacyPersonal Achievement GoalSchool Goal StructureTeachers’ Collective EfficacyMultilevel Analysis
امام‌جمعه، مریم. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی تحصیلی و جهت‌گیری هدفی در دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تهران (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران، تهران.
امیرزاده، نوریه؛ بقایی، رحیم و امیرزاده، جمیله. (1383). بررسی وضعیت تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی فرزندان شاهد در مقایسه با فرزندان غیر شاهد شهرستان ارومیه در سال 1379. پرستاری و مامایی ارومیه، 2(1)، 8-1.
تاباکنیک، باربارا جی و فیدل، لیندا اس. (1395). کاربرد آمار چند متغیری (ترجمة بلال ایزانلو؛ ولی‌الله فرزاد؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ خدیجه ابوالمعالی و مجتبی حبیبی عسگرآباد). تهران: انتشارات رشد. (اثر اصلی در سال 2013 چاپ شده است).
حجازی، الهه. (1396). روان‌شناسی تربیتی در هزارة سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حجازی، الهه و نقش، زهرا. (1386). رابطه خودکارامدی ریاضی، سودمندی ادراک شده و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت ریاضی: یک مقایسه جنسیتی. مطالعات زنان، 1(2)، 102-84.
حجازی، الهه و نقش، زهرا. (1387). الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارامدی و خودنظم‌بخشی در درس ریاضی. تازه‌های علوم شناختی، 10(4)، 38-27.
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و جهرمی، رضا. (1387). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. نوآوری‌های آموزشی، 28(7)، 47-29.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر. (1385). بررسی رابطة بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دورة پیش دانشگاهی شهر شیراز. مجلة علوم اجتماعی و انسانی، 25، 78-63.
خامسان، احمد و شیرزادی، ندا. (1389). رابطه تعلل‌ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. مجلة پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 1(1)، 41-56.
دولت‌آبادی، خدیجه. (1376). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدرسه‌ها دولتی با مدرسه‌ها نمونه مردمی (طرح پژوهشی، شماره 1376). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سماوی، سید عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم و جاودان، موسی. (1395). بررسی رابطه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. دو فصل‌نامة راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 92-72.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه و خضری‌آذر، هیمن. (1390). الگوی پیش‌بینی پیشرفت ریاضی: نقش اهداف پیشرفت رویکردهای یادگیری و تلاش. مجلة روان‌شناسی، 15(2)، 178-163.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ خضری‌آذر، هیمن و امانی، جواد. (1390). تفاوت‌های جنسیتی در خودکارامدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی. مطالعات اجتماعی-روان‌شناختی زنان، 27، 32-7.
غلامی، صادق؛ شبانی، رحیم و عیدی، حسین. (1395). رابطه عملکرد تحصیلی در دورة متوسطه و دوره کارشناسی در دانش‌آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان. آموزش پژوهی، 2(7)، 118-107.
قدم‌پور، عزت اله؛ متقی‌نیا، محمدرضا و گراوند، هوشنگ. (1394). بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارامدی جمعی معلم (CTEBS) در مدرسه‌ها ابتدایی شهر گناباد. نوآوری‌های آموزشی، 14(3)، 68-51.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌الله و دستا، مهدی. (1391). بررسی تفاوت های جنسیتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی. مطالعات روان‌شناختی، 8(2)، 26-9.
کیامنش، علیرضا و پوراصغر، نصیبه. (1388). بررسی تفاوت دختر و پسر در متغیرهای مرتبط به عملکرد ریاضی (خودپندارة ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی) و نقش آن بر پیشرفت ریاضی. فصل‌نامة علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 4(13)، 192-163.
محسن‌پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا. (1385). نقش خودکارامدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. نوآوری‌های آموزشی، 5(16)، 35-9.
محلاتی، ریحانه و ابوالمعالی، خدیجه. (1395). مقایسه ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان ایرانی و مهاجر دورة متوسطه با توجه به ملیت- نوع مدرسه و جنسیت آنان. نوآوری‌های آموزشی، 15(60)، 118-99.
مشتاقی، سعید. (1391). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت. فصل‌نامة راهبردهای آموزش، 5(2)، 94-89.
مللی، آزاده و کیانی، مسعود. (1394). تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و کلاس درس بر پیشرفت تحصیلی علوم دانش‌آموزان چهارم ابتدایی بر اساس داده‌های مطالعه تیمز. اولین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
میرز، لارونس‌اس؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (1391). پژوهش چند متغیری کاربردی (ترجمة حمیدرضا حسن‌آبادی؛ حسن پاشاشریفی؛ ولی‌الله فرزاد؛ سیمین‌دخت رضاخانی؛ بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی). تهران: انتشارات رشد. (اثر اصلی در سال 2006 چاپ شده است).
نقش، زهرا و رمضانی خمسی، زهرا. (1396). ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی: تحلیل چند سطحی کلاس ریاضی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 8(1)، 119-105.
ویسی، کورش و طالع‌پسند، سیاوش. (1393). جهت‌گیری هدف پیشرفت، ساختارهای ادراک شده کلاس درس، راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت ریاضی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(2)، 81-67.
Alkhadrawi, A. A. (2015). Gender differences in math and science choices and preferences (Doctoral dissertation, University of Toledo, Ohio, United States of America). Retrieved from https://utdr.utoledo.edu/theses-dissertations/1972.
Ames, C. (1990). Motivation: What teachers need to know? Teachers college record, 91(3), 409-421.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of educational psychology, 84(3), 261-271.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of educational psychology, 80(3), 260-267.
Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2013). Classroom motivation. Boston: Pearson.
Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of the research. Review of educational research, 52(3), 368-420.
Azen, R., Bronner, S., & Gafni, N. (2002). Examination of gender bias in university admissions. Applied Measurement in Education, 15(1), 75-94.
Babagana, Muhammad and Boon, Yusof and Ahmad, Jamilah and Alhaji, Mustapha Grema and Mamman, Babakura (2016) Influence of school type difference on secondary school student’s academic performance. In: 3rd International Education Postgraduate Seminar 2016, 2016, Skudai, Johor.
Bandura, A. (1997). Personal efficacy in psychobiologic functioning. In G. V. Caprara (Ed.), Bandura: A leader in psychology (pp. 43-66). Milano, Italy: Franco Angeli.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology, 52(1), 1-26.
 Barr, R. (1975). How children are taught to read: Grouping and pacing. The school review, 83(3), 479-498.
Barron, K. E., Evans, S. W., Baranik, L. E., Serpell, Z. N., & Buvinger, E. (2006). Achievement goals of students with ADHD. Learning Disability Quarterly, 29(3), 137-158.
Becker, B. J. (1989). Gender and science achievement: A reanalysis of studies from two meta‐analyses. Journal of Research in Science Teaching, 26(2), 141-169.
Bosker, R. J., & Witziers, B. (1996, April). The true size of school effects. Paper presented at the AERA, New York.
Britner, S. L. (2008). Motivation in high school science students: A comparison of gender differences in life, physics, and earth science classes. Journal of Research in Science Teaching, 45(8), 955–970.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard.
Bryk, A. S., Lee, V. E., & Holland, P. B. (1993). Catholic schools and the common good. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chemers, M. M., Hu, L. T., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational psychology, 93(1), 55-64.
Church, M. A., Elliot, A. J., & Gable, S. L. (2001). Perceptions of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of educational psychology, 93(1), 43-54.
Cubeta, J. F., Travers, N. L., & Sheckley, B. G. (2001). Predicting the academic success of adults from diverse populations. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 2(4), 295-311.
Davis, M. M. (2009). An exploration of factors affecting the academic success of students in a college quantitative business course (Doctoral dissertation, Atlantic University, Florida, United States of America). Retrieved from http://purl.flvc.org/FAU/331845
 Dickhäuser, C., Buch, S. R., & Dickhäuser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement goals and negative self-related thoughts. Learning and instruction, 21(1), 152-162.
Eccles, J. S. (2005). Subjective Task Value and the Eccles et al. Model of Achievement-Related Choices. In A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of Competence and Motivation (pp. 105-121). New York, NY: The Guilford Press.
Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of research on adolescence, 21(1), 225-241.
Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2015). School and community influences on human development. In M. H. Boorstein & M. E. Lamb (Eds.), Developmental Psychology: An Advanced Textbook (pp. 503-554), Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual review of psychology, 53(1), 109-132.
Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of personality and social psychology, 70(3), 461-475.
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3), 501-519.
Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613-628.
Elliot, A. J., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of educational psychology, 91(3), 549-563.
Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3× 2 achievement goal model. Journal of educational psychology, 103(3), 632-648.
Emery, A. A. (2015). School-Level Implementation of Mastery Goal Structures: A Case Study (Doctoral dissertation, The Ohio State University, United States of America). Retrieved from https://etd.ohiolink.edu
Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.
Fenning, B. E., & May, L. N. (2013). “Where there is a will, there is an A”: examining the roles of self-efficacy and self-concept in college students’ current educational attainment and career planning. Social Psychology of Education, 16(4), 635-650.
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
Galyon, C. E., Blondin, C. A., Yaw, J. S., Nalls, M. L., & Williams, R. L. (2012). The relationship of academic self-efficacy to class participation and exam performance. Social Psychology of Education, 15(2), 233-249.
Garson, G. D. (2013). Hierarchical linear modeling: Guide and applications. Thousand Oaks, Calif : Sage
Gbore, L. C. (2006). Measuring between free time availability and student performance perceptions. Marketing education Review, 12, 21-32.
Gershenson, S., & Holt, S. B. (2015). Gender gaps in high school students’ homework time. Educational Researcher, 44(8), 432-441.
Gherasim, L. R., Butnaru, S., & Mairean, C. (2013). Classroom environment, achievement goals and maths performance: Gender differences. Educational Studies, 39(1), 1-12.
Goddard, R. D., & Goddard, Y. L. (2001). A multilevel analysis of the relationship between teacher and collective efficacy in urban schools. Teaching and Teacher Education, 17(7), 807-818.
Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. W. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational researcher, 33(3), 3-13.
Hannon, B. (2014). Predicting college success: The relative contributions of five social/personality factors, five cognitive/learning factors, and SAT scores. Journal of education and training studies, 2(4), 46-58.
Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63-84.
Hsieh, P., Sullivan, J. R., & Guerra, N. S. (2007). A closer look at college students: Self-efficacy and goal orientation. Journal of Advanced Academics, 18(3), 454-476.
Hunt, C. A. (2012). A case study of teacher beliefs about student achievement in a suburban middle school (Doctoral dissertation, Oklahoma State University, United States of America). Retrieved from https://shareok.org
Jacobs, J. E. (2005). Twenty‐five years of research on gender and ethnic differences in math and science career choices: What have we learned? New directions for child and adolescent development, 2005(110), 85-94.
Jinks, J., & Morgan, V. (1999). Children's perceived academic self-efficacy: An inventory scale. The Clearing House, 72(4), 224-230.
Kember, D., Jamieson, Q. W., Pomfret, M., & Wong, E. T. (1995). Learning approaches, study time and academic performance. Higher Education, 29(3), 329-343.
Khan, M. (2013). Academic self-efficacy, coping, and academic performance in college. International Journal of undergraduate research and creative activities, 5(1), 19-32.
Klassen, R. M. (2010). Teacher stress: The mediating role of collective efficacy beliefs. The Journal of educational research, 103(5), 342-350.
Kunal, D. S. (2008). Cultivating competence, self-efficacy and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 4(3), 586-598.
Lau, S., & Nie, Y. (2008). Interplay between personal goals and classroom goal structures in predicting student outcomes: A multilevel analysis of person-context interactions. Journal of educational Psychology, 100(1), 15-29.
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary educational psychology, 33(4), 486-512.
Logunmakin, G. F. (2001). Predicting the academic success of students from diverse populations. Journal of College Student Retention, 2(4), 295-311.
Maas, C. J., & Hox, J. J. (2005). Sufficient sample sizes for multilevel modeling. Methodology, 1(3), 86-92.
Meece, J. L. (1991). The classroom context and students' motivational goals. Advances in motivation and achievement, 7, 261-285.
Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. Annu. Rev. Psychol., 57, 487-503.
Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121-131.
Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of educational psychology, 89(4), 710-718.
Midgley, C., Anderman, E., & Hicks, L. (1995). Differences between elementary and middle school teachers and students: A goal theory approach. The Journal of Early Adolescence, 15(1), 90-113.
Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., & Urdan, T. (2000). Manual for the patterns of adaptive learning scales. Ann Arbor: University of Michigan.
Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Harvard University Press.
 Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115-135.
Pintrich, P. R. (1999). Motivational beliefs as resources for and constraints on conceptual change. In W. Schnotz, S. Vosniadou, & M. Carretero (Eds.), New perspectives on conceptual change (pp. 33-50). Oxford, England: Elsevier.
Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of educational psychology, 92(3), 544.
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667-686.
Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin, 138(2), 353-387.
Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological bulletin, 130(2), 261-288.
Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents' psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of educational psychology, 88(3), 408-422.
Ross, J. A., & Gray, P. (2006). School leadership and student achievement: The mediating effects of teacher beliefs. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 29(3), 798-822.
Ryan, A. M., Gheen, M. H., & Midgley, C. (1998). Why do some students avoid asking for help? An examination of the interplay among students' academic efficacy, teachers' social–emotional role, and the classroom goal structure. Journal of educational psychology, 90(3), 528-535.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T., & Williams, J. H. (2004). Gender Differences in Self-Perceptions and Academic Outcomes: A Study of African American High School Students. Journal of Youth and Adolescence, 33(1), 81–90.
Scheerens, J., & Creemers, B. P. (1989). Conceptualizing school effectiveness. International Journal of Educational Research, 13(7), 691-706.
Singh, K., Granville, M., & Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement. The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
Skaalvik, E. M. (1997). Self-enhancing and self-defeating ego orientation: Relations with task and avoidance orientation, achievement, self-perceptions, and anxiety. Journal of educational psychology, 89(1), 71-81.
Skaalvik, E. M., Valåns, H., & Sletta, O. (1994). Task Involvement and Ego Involvement: relations with academic achievement, academic self‐concept and self‐esteem. Scandinavian Journal of Educational Research, 38(3-4), 231-243.
Snijders, T. A. B., & Bosker, R. J. (2012). Discrete dependent variables. In Snijdes, T.A.B., Bosker, R.J. (Eds.), Multilevel analysis: an introduction to basic and advanced multilevel modeling, (pp. 304-307). Sage, London, UK.
Snijders, T., & Bosker, R. (1999). Multilevel analysis: An introduction to basic and applied multilevel analysis. London: Sage.
Steinberg, L., Dornbusch, S. M., & Brown, B. B. (1992). Ethnic differences in adolescent achievement: An ecological perspective. American psychologist, 47(6), 723-729.
Steinkamp, M. W., & Maehr, M. L. (1983). Affect, ability, and science achievement: A quantitative synthesis of correlational research. Review of Educational Research, 53(3), 369-396.
Tschannen-Moran, M., & Barr, M. (2004). Fostering student learning: The relationship of collective teacher efficacy and student achievement. Leadership and policy in schools, 3(3), 189-209.
Ukpong, D. E., & George, I. N. (2013). Length of study-time behavior and academic achievement of social studies education students in the University of Uyo. International Education Studies, 6(3), 172-178.
Urdan, T., & Turner, J. C. (2005). Competence motivation in the classroom. In A. J. Elliot, & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence motivation (pp. 297–317). New York, NY: Guilford Press.
Wigfield, A., & Cambria, J. (2010). Students’ achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. Developmental Review, 30(1), 1-35.
Willingham, W. W., & Cole, N. S. (2013). Gender and fair assessment. Routledge.
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2), 236-250.
Zhao, N., Valcke, M., Desoete, A., Verhaeghe, J., & Xu, K. (2011). A multilevel analysis on predicting mathematics performance in Chinese primary schools: Implications for practice. Asia-Pacific Education Researcher, 20(3), 503-520.