اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعة پنل ناهم زمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

«اشتیاق تحصیلی» عامل مهم پیش بینی کنندة پیامدهای تحصیلی محسوب می شود. بنابراین، توجه به عوامل اثرگذار بر آن ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی طولی برخی عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی انجام شد. بدین منظور ۳۹۱ دانش آموز (۴/ ۴۹درصد دختر و ۶/ ۵۰ درصد پسر) دورة متوسطة دوم شهر تهران به شیوة تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانش آموزان در دو مقطع زمانی به فاصلة چهار هفته به ابزارهای «خودشفقت ورزی» نف (۲۰۰۳)، «نیازهای بنیادی روان شناختی مربوط به تحصیل» تیان و همکارانش (۲۰۱۳)، «اشتیاق تحصیلی» ویگا (۲۰۱۶) و «امنیت و لذت اجتماعی» گیلبرت و همکارانش (۲۰۰۹)، پاسخ دادند. داده ها با شیوة معادلة ساختاری از «نوع پنل ناهم زمان» تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: خودشفقت ورزی، علاوه بر اثر مستقیم ناهم زمان بر اشتیاق تحصیلی، از طریق ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی مرتبط با مدرسه و احساس امنیت اجتماعی، در طول زمان بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت واسطه ای دارد. این نتایج، شواهدی تجربی برای درک بهتر سازوکارهای میانجی ارتباط خودشفقت ورزی و اشتیاق تحصیلی فراهم آورد. کاربردهای آموزشی و یادگیری این موضوع در دورة متوسطه و جهت گیری های تحقیقی آتی مورد بحث قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adolscents' academic engagement based on self-compassion, satisfaction of basic psychological needs and social safeness: A cross-lagged panel model

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yaghoobkhāni Ghiāsvand 1
  • Hasan Asadzāde 2
  • Ismā'il Sa'dipour 2
  • Ali delavar 3
  • Fariborz Dortāj 4
1 PhD Candidate in Educational Psychology at Allāme Tabātabā'i University
2 (PhD), Allāme Tabātabā'i University
3 (PhD), Allāme Tabātabā'i University
4 (PhD), Allāme Tabātabā'i University
چکیده [English]

Students' academic engagement is considered as an important predictor of academic outcomes. Hence, it is necessary to pay attention to the factors influential on it. The present study was carried out to longitudinally investigate some variables, effective on students' academic engagement. So, 391 students (49. 4% females and 50. 6% males) were selected from high schools in the city of Tehrān, based on the random cluster sampling method. The participants completed measures of self-compassion (Neff, 2003), adolescents' basic psychological needs (Tian et.al, 2013), social safeness (Gilbert et.al, 2009), and student engagement (Viega, 2016) at two time points, with 4 weeks interval. Cross-lagged panel structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that self-compassion has direct and positive effect on student engagement over time. Furthermore, self-compassion via basic psychological needs and social safeness indirectly and positively affected the students' academic engagement. These findings provided empirical support for better understanding of mediating mechanisms of the relationship between self-compassion and the students' academic engagement. Implications and future research directions would be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassionPsychological NeedsSocial SafenessCross-Lagged ModelAdolescents' Academic Engagement
    ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا. (1382). روش‌های کاربردی تحقیق (جلد اول). تهران: انتشارات کیهان.
    حکمی، سارا و شکری، امید. (1394). رابطة بین جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی. فصل‌نامة مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(11)، 31-65.
    داورپناه، ابوسعید و فلاح، نصرت علی. (1395). تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر. دوفصل‌نامة مشاورة کاربردی، 6(2)، 41-52.
    رستگار، احمد. (1391). الگوی ساختاری روابط ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، هیجانات پیشرفت و درگیری تحصیلی: مطالعه تطبیقی نظام آموزشی سنتی و مجازی (پایان نامة منتشر نشدة‌‌ دکترا). دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
    رستمی، شهلا. (1394). روابط ساختاری صفات شخصیتی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان.
    سعدی‌پور اسماعیل. (1393). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات دوران.
   قاسمی وحید. (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics (چاپ دوم). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
    موسوی، ماهرخ؛ کیامنش، علیرضا و اخوان تفتی، مهناز . (1394). دستاورد تحصیلی از راه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی و یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه دوسطحی). فصل‌نامة نوآوری‌های آموزشی،14(55)، 69-86.
   Akin, A. (2008). Self-compassion and achievement goals: A structural equation modeling approach. Eurasian Journal of Educational Research, 8(31), 1-15.
   Akin, A., & Akin, U. (2015). Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(1), 43-49.
   Alvarez-Bell, R. M., Wirtz, D., & Bian, H. (2017). Identifying Keys to Success in Innovative Teaching: Student Engagement and Instructional Practices as Predictors of Student Learning in a Course Using a Team-Based Learning Approach. Teaching and Learning Inquiry, 5(2), 128-146.
   Bluth, K., Gaylord, S. A., Campo, R. A., Mullarkey, M. C., & Hobbs, L. (2016). Making friends with yourself: A mixed methods pilot study of a mindful self-compassion program for adolescents. Mindfulness, 7(2), 479-492. Doi: 10.1007/s12671-015-0476-6.
  Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John Wiley.
   Busch, T. (2014). Does self-compassion buffer the impact of poor basic need satisfaction on organismic well-being? A cross-sectional study on the relation between self-compassion and vitality (Unpublished master’ s thesis). University of Twente. Netherlands.
   Cangur, S., & Ercan, I. (2015). Comparison of model fit indices used in structural equation modeling under multivariate normality. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 14(1), 152-167.
  Chang, J.-H., Huang, C.-L., & Lin, Y.-C. (2015). Mindfulness, basic psychological needs fulfillment, and well-being. Journal of Happiness Studies, 16(5), 1149-1162.
  Cheraghian, H., Faskhodi, B. Z., Heidari, N., & Sharifi, P. Y.(2016). Self-Compassion as a Relationship Moderator between Academic Burnout and Mental Health in Students. Int. J. Academic Research in Progressive Education and Development, 5(2), 128-138. Doi: 10.1007/s10902-014-9551-2
  Cohen, J., & Geier, V. (2010). School climate research summary. School Climate Brief, 1(1), 1-6. Retrieved from http://www.schoolclimate.org/climate/documents/policy/sc-brief-v1.pdf.
 Cole, D. A., & Maxwell, S. E. (2003). Testing mediational models with longitudinal data: questions and tips in the use of structural equation modeling. Journal of abnormal psychology, 112(4), 558.
  Conway, D. G. (2007). The role of internal resources in academic achievement: Exploring the meaning of self-compassion in the adaptive functioning of low-income college students. (Unpublished doctoral thesis).University of Pittsburgh,Pittsburgh.
  Daniels, K., & Guppy, A. (1994). Occupational stress, social support, job control, and psychological well-being. Human Relations, 47(12), 1523-1544.
  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182.
  Doménech-Betoret, F., Abellán-Roselló, L., & Gómez-Artiga, A. (2017). Self-Efficacy, Satisfaction, and Academic Achievement: The Mediator Role of Students' Expectancy-Value Beliefs. Frontiers in psychology, 8, 1193. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01193
 Fielding-Wells, J., O’Brien, M., & Makar, K. (2017). Using expectancy-value theory to explore aspects of motivation and engagement in inquiry-based learning in primary mathematics. Mathematics Education Research Journal, 29(2), 237-254. Doi: 10.1007/s13394-017-0201y
 Finlay-Jones, A. L., Rees, C. S., & Kane, R. T. (2015). Self-compassion, emotion regulation and stress among Australian psychologists: Testing an emotion regulation model of self-compassion using structural equation modeling. PLoS ONE, 10(7), e0133481.
  Fong, M., & Loi, N. M. (2016). The Mediating Role of Self‐compassion in Student Psychological Health. Australian Psychologist, 51(6), 431-441. Doi: 10.1111/ap.12185.
  Frank, E., & Rosen, M. (2011). On the Importance of a Safe School and Classroom Climate for Student Achievement in Reading Literacy. Paper presented at the The 4rd IEA Int. Research Conference, Göteborg.
  Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.
  Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic motivation, learning goals, engagement, and achievement in a diverse high school. Psychology in the Schools, 53(3), 321-336.
  Gbollie, C., & Keamu, H. P. (2017). Student academic performance: The role of motivation, strategies, and perceived factors hindering Liberian junior and senior high school students learning. Education Research International, 2017, 1-11. Doi: 10.1155/2017/1789084.
 Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Richter, A., Franks, L., Mills, A.,... Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry, 6(4), 135-143.
  Gunnell, K. E., Mosewich, A. D., McEwen, C. E., Eklund, R. C., & Crocker, P. R. (2017). Don't be so hard on yourself! Personality and Individual Differences, 107 , 43-48.
  Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2009). Multivariate Data Analysis (7th ed). New Jersy: Pearson Prentice Hall.
  Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 Hu, L. t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55. Doi: 10.1080/10705519909540118.
 Hughes, K. (2012). Impact of student engagement on achievement and well-being. Literature review prepared for the Ottawa-Carleton District School Board, Ottawa. Retrived from: https://www.researchgate.net/publication/281292824
 Iskender, M. (2009). The relationship between self-compassion, self-efficacy, and control belief about learning in Turkish university students. Social Behavior and Personality: an international journal, 37(5), 711-720.
 Kiefer, S. M., Alley, K. M., & Ellerbrock, C. R. (2015). Teacher and peer support for young adolescents’ motivation, engagement, and school belonging. Rmle Online, 38(8), 1-18.
  Kline, R. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
  Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2014). Helping the self help others: self-affirmation increases self-compassion and pro-social behaviors. Frontiers in psychology, 5(2014), 1-9.
  Little, T. D., Rhemtulla, M., Gibson, K., & Schoemann, A. M. (2013). Why the items versus parcels controversy needn’t be one. Psychological Methods, 18(3), 285-300. Doi: 10.1037/a0033266.
 Magnus, C. M., Kowalski, K. C., & McHugh, T.-L. F. (2010). The role of self-compassion in women's self-determined motives to exercise and exercise-related outcomes. Self and Identity, 9(4), 363-382. Doi/abs/10.1080/15298860903135073.
 Maniaci, R.M., & Dogge, D.R. (2014). Caring about carelessness: Participant inattention and its effects on research. Journal of Research in Personality, 48(2014), 61-83. Doi:10.1016/j.jrp.2013.09.008.
  Maralani, F. M., Lavasani, M. G., & Hejazi, E. (2016). Structural modeling on the relationship between basic psychological needs, academic engagement, and test anxiety. Journal of Education and Learning, 5(4), 44-52. Doi:10.5539/jel.v5n4p44.
 Maulana, R., Helms-Lorenz, M., & van de Grift, W. (2016). The role of autonomous motivation for academic engagement of indonesian secondary school students: A multilevel modelling approach. In R. B. King, & A. B. I. Bernardo (Eds.), The psychology of Asian learners: A festschrift in honor of David Watkins (pp. 237-251). Singapore: Springer.
  Neff, K. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101. Doi: 10.1080/15298860390129863.
 Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250. Doi: 10.1080/15298860390209035.
  Neff, K. D., Hsieh, Y.-P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4(3), 263-287. Doi: 10.1080/133576500444000317.
 Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225-240.
  Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of research in personality, 41(4), 908-916. Doi: 10.1016/j.jrp.2006.08.002.
 Phoebe Long, B. A. (2015). The role of self-compassion in student communication apprehension and behavior (Unpublished master’ s thesis). University of Texas,Austin.
  Raižienė, S., Gabrialavičiūtė, I., & Garckija, R. (2017). Links between Basic Psychological Need Satisfaction and School Adjustment: A Person-Oriented Approach. Journal of Psychological and Educational Research, 25(1), 82-92.
 Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In S. L. Christenson et al. (Eds), Handbook of research on student engagement (pp. 149-172). Boston: Springer .
  Reyes, M. R., Brackett, M. A., Rivers, S. E., White, M., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 104(3), 700-712. Doi: 10.1037/a0027268.
 Santrock, J. W. (2013). Adolescence (15th Ed.). Madison, WI: Brown & Benchmark.
 Selig, J. P., & Preacher, K. J. (2009). Mediation models for longitudinal data in developmental research. Research in Human Development, 6(2-3), 144-164. Doi: 10.1080/15427600902911247.
  Shimizu, M., Niiya, Y., & Shigemasu, E. (2016). Achievement goals and improvement following failure: moderating roles of self-compassion and contingency of self-worth. Self and Identity, 15(1), 107-115. DOI: 10.1080/15298868.2015.1084371.
 Steen-Utheim, A. T., & Foldnes, N. (2018). A qualitative investigation of student engagement in a flipped classroom.Teaching in Higher Education, 23(3), 307-324. Do: 10.1080/13562517.2017.1379481.
  Syrios, F.M. (2014). Procrastination and stress: Exploration the role of self compssion. Self and Identity, 13(2), 128-145. Doi: 10.1080/15298868.2013.763404.
 Tian, L., Han, M., & Huebner, E. S. (2014). Preliminary development of the adolescent students' basic psychological needs at school scale. Journal of adolescence, 37(3), 257-267.
  Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: A review of empirical research. European Psychologist, 18(2), 136-147.
  Veiga, F. (2016). Assessing student Engagement in School: Development and validation of a four-dimensional scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217(2016), 813-819.
 Veiga, F., Galvão, D., Almeida, A., Carvalho, C., Janeiro, I., Nogueira, J., ... Festas, M. I. (2012). Students’ Engagement in School: A literature review. Paper presented at the 5th International Conference of Education, Research, and Innovation-ICERI 2012. Madrid, Spain. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/12427090.pdf.
 Wagner, L. K., Schindler, S., & Reinhard, M.-A. (2017). The Positive Facet of Self-compassion Predicts Self-reported Use of and Attitudes toward Desirable Difficulties in Learning. Frontiers in psychology, 8, 1-5. Doi: 10.3389/fpsyg.2017.01353.
 Wiersma, W., & Jurs,G.S. (1990). Educational measurment and testing (2th ed.). London: Alyn & Bacon.
  Zapf, D., Dormann, C., & Frese, M. (1996). Longitudinal studies in organizational stress research: a review of the literature with reference to methodological issues. Journal of occupational health psychology, 1(2), 145-169.
  Zessin, U., Dickhäuser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self-compassion and well-being: A meta-analysis. Applied Psychology: Health and Well-Being, 7(3), 340-364.