اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی اصغر خلاقی

آموزش و پرورش فنی و حرفه ای استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

khallaghaligmail.com


الف -  مشخصات فردی

نام : علی اصغر       نام خانوادگی: خلاقی       نام پدر:  محمد       متولد: 1330                         

تلفن همراه:     09126133463

نشانی   الکترونیکی:                    khallaghali@gmail.com

 

ب سوابق تحصیلی

 • دکترای برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای از دانشگاه کوئینزلند استرالیا (1997 برابر 1376)
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با گرایش فنی و حرفه ای از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران (1369)
 • کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی تهران (دانشگاه علامه طباطبائی فعلی)(1352)
 • دبپلم ریاضی (1348). دبیرستان محمد قزوینی - قزوین

 

ج - خلاصه سوابق اداری و آموزشی

 1. بازنشسته هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (شهریور 1392)
 2. هیات علمی پژوهشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (آذر 86- شهریور 92)
 3. معاون پژوهشی و عضو هیات علمی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی (اسفند 84 – آذر 86)
 4. سرپرست موسسه پژوهشی  برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی از شهریور 1384 تا اسفند 1384
 5. معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی 1379 تا شهریور 1384
 6. مشاور علمی ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1378
 7. معاون پژوهشی  دفتر تالیف و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای 1376 
 8. اعزام به خارج  (استرالیا) جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری در دانشگاه کوئینزلند  (1372 –1376)
 9. معاون پژوهشی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی معاونت فنی و حرفه ای 1369-1372
 10. همکاری و عضو ستاد تغییربنیادی  نظام آموزش و پرورش 1365 – 1372
 11. سابقه تدریس در دبیرستان و مرکز تربیت معلم به مدت 12 سال
 12. همکاری با دفتر معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش 1364
 13. دبیر آموزش و پرورش منطقه قزوین  1362 – 1368
 14. رئیس آموزش و پرورش منطقه بوئین زهرا – 1359-1361
 15. دبیرآمورش و پرورش تاکستان (1358)

 

د  عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

 • عضو همکار قطب علمی آموزش در دانشگاه شهید رجایی (1391)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی(از  1378- 1388 )
 • عضو شورای پژوهشی و کمیته تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (از 1381 -1388)
 • عضو شورای گروه فنی و حرفه ای پژوهشکده تعلیم و تربیت (از 1378 تا کنون)
 • ارزشیابی بیش از سیصد  طرح پژوهشی طی عضویت در شورای پژوهشی و کمیته معین سازما ن پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و کمیته تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • پژوهشگر نمونه آموزش و پرورش رتبه دوم در سطح کشوری در سال 1382 و دریافت تقدیر نامه از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری  و تقدیر نامه شماره 1/5586/1/900 مورخ 20/9/82   از وزیر محترم آمورش و پرورش
 • عضو انجمن برنامه ریزی درسی ایران
 • عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
 • عضو انجمن پژوهشهای آموزشی استرالیا سال 1995- 1998

(AARE: Australian Association for Research Education)   

 • مدیر گروه پژوهش در آموزش فنی و حرفه ای موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری­های آموزشی
 • عضو  ستاد  و دبیر کمیته علمی ستاد مرکزی هفته پژوهش در سال 1381
 • دبیر کمیته معین شورای پژوهش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( 1379 - 1382)
 • عضو شورای پژوهشی معاونت آموزش فنی و حرفه ای( 1369- 1372)
 • عضو کمیسیون تعیین ساختار آموزش و پرورش در ستاد تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش                                                                                
 • عضو ستاد اجرائی تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش (1365-1372 )
 • عضو انجمن اسلامی معلمان قزوین
 • عضو جهاد سازندگی قزوین (1358 – 1359)

 

ﻫ- عضویت در هیات تحریریه و داوری مجلات علمی

 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوری آموزشی
 • عضو هیات تحریریه مجله رشد آموزش فنی و حرفه­ای
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری آموزشی
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت
 • داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی
 • داوری مقالات همایش های مختلف

 

و- مقالات چاپ شده در مجلات  داخلی و خارجی

الف- مقالات علمی - پژوهشی

 1. خلاقی، علی اصغر؛ نویدی، احد (1398). بررسی تاریخی و تحلیل نقادانه برنامه‌های تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، ویژه نامه تربیت معلم، (دریافت پذیرش چاپ)
 2. خلاقی، علی اصغر(1398). آموزش جوار کارخانه. سفارش دانشنامه آموزش‌های علمی – کاربردی. ارسال برای پذیرش.
 3. خلاقی، علی اصغر (1398). آموزش فنی و حرفه‌ای. سفارش دانشنامه آموزش‌های علمی – کاربردی. ارسال برای پذیرش
 4. نادری، مهدی؛ غفاری، ابوالفضل؛ آهنچیان، محمدرضا؛ خلاقی، علی اصغر (پائیز 1397). سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزش ایران. فناوری آموزش، جلد 13، شماره 1 صص 28-11
 5. فتحی آذر، اسکندر؛ میکائیلو، غلامحسین؛ ادیب، یوسف؛ خلاقی، علی اصغر (تابستان 1397). روش‌های مطلوب ارزشیابی در الگوی آموزش همراه باتولید در هنرستان‌های کاردانش. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هشتم، شماره 22 صص 108 - 79
 6. میکائیلو، غلامحسین؛ فتحی آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ خلاقی، علی اصغر (1396). بررسی عوامل موثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال دوازدهم شماره 45، پائیز 1396 ص 29-64
 7. میکائیلو، غلامحسین؛ فتحی آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ خلاقی، علی اصغر (1396). بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش (مطالعه موردی رشته خیاطی). فصلنامه فناوری آموزش، دوره12 شماره 1، شماره پیاپی 45 پائیز 1396 صص 17 تا 28 
 8. رنگ آور، حسین؛ خلاقی، علی اصغر؛ نصری فخر داود، علی (1396). بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستانهای کاردانش. فصلنامه فناوری آموزش، دوره 11، شماره 4  شماره پیاپی 44 تابستان 1396 صص 285 تا 299.
 9. خلاقی، علی اصغر؛ قاسمی پویا، اقبال  (1394). ارزشیابی آمادگی تحصیلی وعملکرد نهایی هنرجویان در رشته الکتروتکنیک شاخه فنی و حرفه ای، فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 2 سال سی و یکم تابستان 94.
 10. خلاقی، علی اصغر؛ احمدی، غلامعلی (1393). الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی وحرفه­ای. فصلنامه علمی – پژوهشی فناوری آموزشی، شماره 4 تابستان 1393
 11. خلاقی، علی اصغر (1393). الگوی تدوین چارچوب مفهومی در آموزش فنی و حرفه­ای. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 50 تابستان 1393
 12. فرهنگی، مریم؛ غفرانی، محمد؛ خلاقی، علی اصغر (1392). بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانهای فنی با نیازهای محیط کار از دیدگاه صاحبان صنعت  و متولیان آموزش فنی وحرفه­ای. فصلنامه علمی – پژوهشی فناوری آموزش شماره 3، بهار 92.
 13. خلاقی علی اصغر؛ حج فروش، احمد (1391) بررسی تاثیر کنکور بر اهداف آموزشی در گذر از آموزش متوسطه به آموزش عالی فصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت شماره 4، زمستان 91 .
 14. صحت، آذرچهر، خلاقی، علی اصغر (1391). بررسی رابطه نوآوری و سبک رهبری مدیران با بهره وری آموزشی در آموزشکده های فنی وحرفه ای استان تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی فناوری آموزش، دوره 6 شماره 4 تابستان 91 صص 317-327
 15. Khallaghi, Ali Asghar (2008). Models of linkage between education centers and workplace (winter 2008). Journal of educational innovations, No. 22                              
 16. خلاقی، علی اصغر (1382). ویژگی­های نظام آموزش فنی و حرفه­ای استرالیا؛ درس هایی برای اصلاح آموزش فنی و حرفه ای ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی، سال دوم  شماره5 – پائیز 1382، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 17. خلاقی، علی اصغر (زمستان 1381). الگوهای ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار.  فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی، سال اول  شماره2 – موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 18. خلاقی، علی اصغر(1379). مفهوم سیستم کارآمدی در آموزش فنی و حرفه­­ای. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 1 بهار 1379، مسلسل 61.
 19. Khallaghi, Ali Asghar; Nafici, Abdolhossein (2003). Technical and Vocational Education and Training in the Ministry of Education (April 2003). Prepared for ILO as a second chapter of a book on the title of Skill Development Report of Iran provided by Abdolhosein Nafisi.

 

 

ب – سایر مجلات و نشریات

 1. خلاقی، علی اصغر (1398). چرا آموزش فنی و حرفه‌ای ناکارآمد است؟ ویژه نامه رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، شماره 2 پائیز 1398. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 2. خلاقی، علی اصغر (1397). دوره تربیت برنامه ریز آموزش فنی و حرفه‌ای. ویژه نامه رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، شماره 3، صص 52-58
 3. خلاقی، علی اصغر (1397). برنامه ریزی استراتژیک یا راهبردی چیست؟ رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش، شماره 2 زمستان 1397 صص 30-24. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 4. خلاقی، علی اصغر (1396). ویژگی‌های ارزشیابی مبتنی بر شایستگی. فصلنامه نامه رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش (ویژه نامه). پائیز 1396. صص 40 تا 47. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 5. خلاقی، علی اصغر (1390). آموزش فنی و حرفه ای از دیدگاه عام گرائی. فصلنامه رشد آموزش فنی وحرفه ای دوره ششم، شماره 4 مسلسل 23،  صص 4-7سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 6. خلاقی، علی اصغر (1389). رویکردهای آموزش فنی وحرفه ای. فصلنامه رشد آموزش فنی وحرفه ای شماره 20، صص 4-12 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 7. خلاقی، علی اصغر (1388). بررسی تحلیلی روند تغییر نظام آموزش و پرورش در ایران. پژوهش­نامه آموزشی شماره 108، فروردین 1388 صص 21- 25  
 8. خلاقی، علی اصغر (1387). سیر تحول پژوهش در آموزش و پرورش. پژوهش­نامه آموزشی شماره 106 و 107، بهمن و اسفند 1387 صص 12- 15
 9. خلاقی، علی اصغر (1386).  واحد تولید و مهارت آموزی الگوئی برای ترکیب کار و آموزش. رشد آموزش فنی و حرفه ای دوره دوم شماره 3 مسلسل 6، بهار 1386، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 10. خلاقی، علی اصغر (1385). نقش و اهمیت آموزش­های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی. رشد آموزش فنی و حرفه ای، دوره اول شماره 3، بهار 1385، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 11. بارنت، هاروی (2001)( (ERIC Digest. ED 4578s. مترجم: خلاقی، علی اصغر (1385). ده عنصر اساسی موفقیت برنامه ریزی فناوری در دوره‌های تحصیلی. فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، دوره دوم، شماره 2 صص 8-12
 12. خلاقی، علی اصغر (1384). بررسی نظری مفهوم ارتباط کار و آموزش. رشد آموزش فنی و حرفه ای، دوره اول شماره 2، زمستان 1384
 13. خلاقی، علی اصغر (1384). تحلیلی بر ارتباط دو جانبه آموزش با محیط کار. رشد آموزش فنی و حرفه ای، دوره اول شماره ی 1، پائیز ، 1384،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 14. خلاقی، علی اصغر (1382). جمهوری خلق چین: حرفه ای کردن آموزش و پرورش (ترجمه). چاپ در دانشنامه اقتصاد آموزش وپرورش جلد چهارم (اهتمام عبدالحسین نفیسی).
 15. خلاقی، علی اصغر (1381). پژوهش در آموزش و پرورش.  ماهنامه پژوهش شماره 11، مرداد 1381
 16. تهیه پیش شماره  نشریه داخلی آموزش فنی و حرفه ای مرداد 1378.
 17. خلاقی، علی اصغر (1378). نگاهی به آموزش فنی و حرفه ای. نشریه داخلی  آموزش فنی و حرفه ای، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 18. خلاقی، علی اصغر (1378). چارچوب نظری برای استاندارد مهارت مبتنی بر صنعت (ترجمه). نشریه داخلی آموزش فنی و حرفه ای، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش
 19. خلاقی، علی اصغر (1377). طرح ساماندهی اقتصادی: بحثی در اشتغال، اقتصاد رقابتی و نقش آموزشهای فنی و حرفه ای (1377). روزنامه اطلاعات صفحه الفبا، شماره 21474 مورخ 7/8/1377 .
 20. خلاقی، علی اصغر (1369). گذری بر تحولات آمورش فنی و حرفه ای در ایران. دفتر تحقیقات و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای، معاونت فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش. نشریه شماره46.
 21. خلاقی، علی اصغر (1369). بررسی تحلیلی اعتبارات تخصیصی به آموزشهای عمومی، فنی حرفه‌ای و عالی. دفتر تحقیقات و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای، معاونت فنی و حرفه ای ورارت آمورش و پرورش. نشریه شماره 44.
 22. خلاقی، علی اصغر (1368). بررسی مشکل کمبود حقوق کارکنان دولت و طرحی برای افزایش و تامین حقوق بدون آثار تورمی و بار مالی کوتاه مدت. دفتر تحقیقات و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه‌ای، معاونت فنی و حرفه ای وزارت آمورش و پرورش. نشریه 42.

 

ز- مقالات ارائه  شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی

 1. خلاقی، علی اصغر  (1392). الگویی برای تدوین چارچوب مفهومی در آموزش فنی و حرفه ای. پنجمین همایش ملی آموزش. تهزان ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 25-26 اردیبهشت 1392.
 2. Khallaghi, Ali Asghar (2012).A Suggestion for the Establishment of Production and Training Unit (PTU). CICE-2012 (Canada International Conference on Education), Ontario, Canada (18-21 june). Golf University

 

 1. Khallaghi, Ali Asghar; Hajforosh, Ahmad (Oct. 2011). A Survey of the Effects of National University Entrance Examination on the Aims of Secondary Education in Iran. ACE2011  (Acian Conference on Education 2011), Osaka, Japan (27-31 Oct.).
 2. خلاقی، علی اصغر؛ عصاره، علیرضا؛ باقرزاده، زهره؛ دهقانی، اعظم (1391). بررسی تطبیقی فرایند یاددهی-یادگیری در برنامه درسی آ«وزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن ودرس هایی برای ایران. همایش سراسری توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در افق ایران  1404، تهران، (16-17 ابانماه 1391) اردوگاه باهنر.
 3. ابراهیمی، عادله؛ غفرانی، محمد؛ خلاقی، علی اصغر؛ خنیفر، حسین؛ باجولوند، رضا (1391). مطالعه عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور. نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران. 31 خرداد 1391 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تهران
 4. صباغان، مریم؛ جهشی، جعفر؛ خلاقی، علی اصغر (1391). بررسی وضعیت موجود و نیازسنجی فعالیتهای آزمایشگاهی در درسی شیمی. چهارمین همایش ملی آموزش، تهران(27-28 اردیبهشت)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 5. غفرانی، محمد؛ فرهنگی، مریم؛ خلاقی، علی اصغر؛ ربیع، داوود (1390). جایگاه آموزش طراحی و تکنولوژی مبلمان در رشته صنایع چوب در مقطع دبیرستان.  چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی. ایران، تهران (17-18 مهرماه).
 6. ابراهیمی، عادله؛ غفرانی، محمد؛ خلاقی، علی اصغر (1390). اثربخشی مسابقات ملی مهارت بر روند پیشرفت صنعت کابینت ایران. چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی. ایران، تهران (17-18 مهرماه).
 7. ابراهیمی، عادله؛ غفرانی، محمد؛ خلاقی، علی اصغر (1390). اثر بخشی آموزش و مسابقات کشوری بر مهارت کارآموزان صنایع مبلمان. چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی. ایران، تهران (17-18 مهرماه).
 8. حج­فروش، احمد؛ خلاقی، علی اصغر (1390) بررسی تطبیقی « اهداف آموزشی علوم زمین در برنامه درسی دوره ابتدایی» جمهوری اسلامی ایران[1] و انجمن توسعه علوم آمریکا ( AAAS )  .همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام 19-21 تیرماه – جزیره کیش
 9. ابراهیمی، عادله؛ غفرانی، محمد؛ خلاقی، علی اصغر (1390). بررسی اهمیت مسابقات ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، 28 و 29 اردیبهشت 1390.
 10. جدی آرانی، سید مرتضی؛ آرانی، سعید؛ خلاقی، علی اصغر (1385). رمز و راز استفاده متعدد و متنوع از بطری پلاستیکی در آزمایشهای فیزیک. همایش ملی نوآوری های آموزشی، تهران (20-21 دی ماه).
 11. خلاقی، علی اصغر (اسفند 1381).  نقش و اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی. همایش سالانه اعضاء شورای پژوهشی استانها – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. تهران، ایران
 12. Khallaghi, Ali Asghar(November 2002). Vocational Education and Training System in Iran at all levels. A paper presented in a conference conducted by cooperation of the Academic Science of Iran (Farhangastan َAuloom-e Iran) and the Academic Science of America in Payam Nour University, Tehran.
 13. (ارائه شده در کنفرانس مشترک فرهنگستان علوم ایران و فرهنگستان علوم آمریکا – دانشگاه پیام نور)
 14. Khallaghi, Ali Asghar(2001). Education Reform: The Iranian new secondary education system focusing on kar-danesh as a vocational Innovation. A paper presented in International Conference of Vocational Education and Training Experts Meeting, UNIVOC. Johor, Malaysia. 29-31 Oct 2001
 15. خلاقی، علی اصغر(1380). گزارش و تلخیص مقالات گردهمائی کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای منطفه ای یونیوک در مالزی. نشریه موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی.
 16. خلاقی، علی اصغر (شهریور 1380). مفهوم آموزش فنی و حرفه ای: تفاوت حرفه آموزی و آموزش حرفه ای. همایش سالانه انجمن ایرانی تعلیم و تربیت – ارومیه. 
 17. خلاقی، علی اصغر (1380).  بررسی تحلیلی روند تغییر نظام آموزش و پرورش ایران طی دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده. هفتمین همایش ادواری انجمن پژوهش های آموزشی ایران.
 18. خلاقی، علی اصغر (1379). آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا. همایش کارشناسان و مربیان آموزش های فنی و حرفه­ای جهاد سازندگی. چاپ در نشریه شماره 168 موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نو آوری های آموزشی.
 19. خلاقی، علی اصغر (1378). بحث نظری در مفهوم تفویض اختیار و مدرسه محوری. همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی – معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش – تالار فرهنگ.
 20. خلاقی، علی اصغر؛ امام جمعه، طیبه (1378).  نقش آموزش فنی و حرفه ای در بهره وری نیروی انسانی. همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مرکز مدیریت دولتی.
 21. Khallaghi. Ali Asghar(1998).  The Linkage of Work and Education: Models derived from the Australian Experience. A paper presented in the International Forum on Technical and Engineering Educators in Developing Countries held in KUT University in 25-27 Nov. 1998, Seoul South Korea.
 22. خلاقی، علی اصغر (1369).  بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان هنرستانهای جوار کارخانه ای در مقایسه با دانش آموزان هنرستانهای متعارف در استان تهران. همایش بین المللی آموزش فنی و حرفه ای، تهران.

 

ح- پروژه های تحقیقاتی  انجام شده و در حال اجرا

ح-1 - تحقیقات انجام شده

 1. خلاقی، علی اصغر(مجری طرح)، صالح صدق پور، بهرام (همکار طرح) (1394)، پژوهش تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- سفارش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 2. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح)؛ عصاره، علیرضا (همکار طرح)( 1391). بررسی تحقیقاتی تهیه و تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه­ای، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
 3. عصاره، علیرضا (مجری طرح)؛ خلاقی، علی اصغر (همکار طرح)(1391). بررسی تحقیقاتی تهیه و تدوین برنامه درسی دوره دکتری آموزش فنی و حرفه­ای، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
 4. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح)(1389). پژوهش تدوین برنامه راهبردی مرکز تربیت مربی و پژوهش­های فنی و حرفه­ای – سفارش سازمان آموزش فنی و حرفه­ای. ناظر: دکتر عباس کرامتی
 1. خلاقی، علی اصغر ( مجری طرح)(1388). پژوهش برای تدوین الگوی نظری ساحت اقتصادی – حرفه ای برای نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ، طرح ملی سفارش شورای عالی آموزش و پرورش برای تدوین سند ملی آموزش و پرورش. ناظر دکتر بهناز مرجانی.
 2. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح)؛ احمدی، غلامعلی (همکار طرح)(1387). پژوهش برای تهیه چارچوب  تدوین کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی و حرفه­ای. سفارش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 3. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح)؛ حج فروش، احمد (همکار طرح) (1382). بررسی و امکان سنجی پروژه 2061 انجمن توسعه علوم برای آینده متغیر و امکان بهره برداری از آن.  سفارش دانشگاه شهید رجائی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ناظر طرح: دکتر علی اکبر جلالی. 
 4. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح)(1381). پژوهش باز شناسی و بررسی تحلیلی نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران. سفارش پژوهشکده تعلیم و تربیت. ناظر: مهندس عبدالحسین نفیسی
 5. خلاقی، علی اصغر (مجری طرح). حج فروش، احمد، ملائی نژاد، اعظم، امام جمعه کاشان، طیبه (همکاران طرح)(1381). بررسی پیشنهادهای معلمان مجرب و کارشناسان در باره محتوای آموزشی کتابهای درسی دوره ابتدائی. سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

10. پایان نامه دوره دکتری با عنوان " بررسی رابطه آموزش فنی و حرفه ای و صنعت در استرالیا و کاربرد آن در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران" ( به زبان انگلیسی 1997)

 1. Khallaghi, Ali Asghar (1997). An Investigation of the Relationship between Aspects of Vocational Training (VET) and Industry in Australia with implication for the Iranian VET system.  A PhD Thesis
 1. 12.  خلاقی، علی اصغر(1369).  بررسی تحلیلی میزان موفقیت هنرستانهای فنی جوار کارخانه ای و عوامل موثر در آن در مقایسه با هنرستانهای فنی متعارف در استان تهران.  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

 

ح-2 - تحقیقات در دست اجرا:

 

ح-3- نظارت بر طرحهای پژوهشی

 1. نظارت و راهنمایی تالیف 9 کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی وحرفه ای براساس الگوی طراحی شده، سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان مجری.
 2. فرهنگ نامه اصطلاحات آموزشهای فنی وحرفه ای. سفارش دفتر برنامه ریزی وتالیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش (1389، در حال اجرا). پژوهشگر: دکتر بای
 3. ارزشیابی برنامه درسی رشته الکتروتکنیک شاخه فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 88-89. سفارش دفتر برنامه ریزی وتالیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش (1389). پژوهشگر: دکتر اقبال قاسمی پویا
 4. بررسی تحلیلی نمرات دروس عمومی، تربیتی و پایه دانشجویان و ارتباط ان با نمرات ارزشیابی اساتید ... (1388). سفارش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 5. نقش خشونت و ملایمت در تربیت اسلامی (1388). سفارش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، پژوهشگر: دکتر علی اکبر شایسته نژاد
 6. بررسی میزان شیوع و شناسائی علل اضطراب در میان دانشجویان دانشگاه شهید رجائی (1387). پژوهشگر: دکتر طهماسبی
 7. بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی (1386) پژوهشگر: خانم اعظم ملائی نژاد
 8. ارتقاء کیفی فعالیتهای پژوهشی در مدارس با تاکید بر برنامه های درسی (1385). سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: پژوهشگر: محبی
 9.  امکان سنجی تدوین و اجرای برنامه درسی حرفه و فن دوره داهنمائی بر اساس رویکرد برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه  به روش متمایز الف) پذیرش، ب) سازگاری و ج) بازنگری. پژوهشگر دکتر نادر سلسبیلی کارفرما: موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی
 10. مشاور پزوهشی طرح بررسی شیوه های نوآورانه در طراحی، ساخت و کاربرد وسایل آموزشی مناسب با استفاده از امکانات ساده (1383) .پزوهشگر: مرتضی جدی آرانی
 11. بررسی آسیب های کنکور بر برنامه های درسی دوره­های متوسطه و پیش دانشگاهی (1382). پژوهشگر : احمد حج فروش، سفارش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
 12. بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته ساخت و تولید  با نیازهای صنعت در این رشته (1381). پژوهشگران: محمود برزگر – سوسن نوروزی کارفرما: سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
 13.  چکیده و خلاصه گزارش 40 طرح پژوهشی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در باره عناصر برنامه های درسی دوره ابتدائی (1381). پژوهشگر: غلامرضا حمید زاده، کارفرما: سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
 14. چکیده یکصد مقاله علمی در باره عناصر برنامه درسی در دوره راهنمائی(1381). پژوهشگر: غلامرضا حمیدزاده
 15. مشاور پژوهشی با عنوان :بررسی انتظارات کارفرمایان بخش صنعت ار یک فارغ التحصیل آموزش متوسطه شاخه فنی و حرفه ای (1380). پزوهشگر: طیبه امام جمعه و اعظم ملائی نزاد  

 

ح-4- پایان نامه های تحت راهنمایی و دفاع شده

 الف- پایان نامههای دکتری

 1. خلاقی، علی اصغر (1396) استاد مشاور پایان نامه دکتری تحت راهنمایی با عنوان: طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر آموزش همراه با تولید در هنرستان‌های کاردانش زمینه خدمات. مطالعه موردی رشته خیاطی (1396). دانشگاه تبریز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی. دانشجو: غلامحسین میکائیلو. استاد راهنما: دکتر اسکندر فتحی آذر. استادان مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی، دکتر یوسف ادیب.
 2. خلاقی، علی اصغر (1397) استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان:  مبانی فلسفی تحولات تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دکتری علوم تربیتی گرایش فلسفه. دانشجو: مهدی نادری. استاد راهنما: دکتر ابوالفضل غفاری استادان مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی، دکتر محمدرضا آهنچیان

 

 

ب – پایان نامههای کارشناسی ارشد

 1. استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در مدیران دبیرستان های شهر قدس (1393). دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، دانشکده علوم انسانی. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشجو: رویا سیفی، استاد راهنما: دکتر علی اصغر خلاقی، استاد مشاور: دکتر رضا ساکی.
 2. استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل محتوای کتاب ریاضی دوره ابتدایی بر اساس  تفکر انتقادی متیو لیپمن (1393)، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، دانشکده علوم انسانی. کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشجو: شهین فرج زاده، استاد راهنما: دکترعلی اصغر خلاقی، استاد مشاور: دکتر غلامعلی احمدی.
 3. استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تناسب دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت ICDL با نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی اسلامشهر(1393). دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی، رشته برنامه ریزی درسی. دانشجو: فاطمه جمشیدی، استاد راهنما دکتر علی اصغر خلاقی، استاد مشاوردکتر غلامعلی احمدی
 4. استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقایسه ای زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در رشته­های مختلف تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی(شهریور 1390). دانشجو: رضا کریمیان، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی. استاد راهنما: دکتر علی اصغر خلاقی؛  استاد مشاور: دکتر علیرضا عصاره
 5. استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری وتعهد سازمانی معلمان سه دوره ابتدائی راهنمائی و دبیرستان شهرستان دیواندره (شهریور 1390). دانشجو: نبی ولی زاده، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی. استاد راهنما: دکتر علی اصغر خلاقی؛ استاد مشاور: دکتر رضا ساکی
 6. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزشیابی میزان کاربردی بودن محتوای راهنمای معلم علوم دوره راهنمای از دیدگاه معلمان شهرستان ساری (1391). دانشجو: بتول اسکندری، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. استاد راهنما: دکتر غلامعلی احمدی؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 7. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی وضعیت موجود و نیاز سنجی آزمایشگاه شیمی در پایه دوم دبیرستان مدارس دخترانه منطقه پاکدشت (اسفند 1390). دانشجو: جعفر  جهشی کارشناسی ارشد آموزش شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. استاد راهنما: دکتر مریم صباغان استاد مشار: دکتر علی اصغر خلاقی
 8. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:  بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه در ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلیس و ایران ( اردیبهشت1390) . دانشجو: زهره باقرزاده دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،  استاد راهنما: دکتر علیرضا عصاره؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 9. اشتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهای صنعت در این رشته  (مهرماه 1390). دانشجو: مریم فرهنگی، کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی. استاد راهنما: دکتر محمد غفرانی؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 10. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مطالعه عوامل سهیم در اثر بخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب (شهریور 1390). دانشجو:عادله ابراهیمی، دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی. استاد راهنما: دکتر محمد غفرانی؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 11. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی ارتباط میان هنرستانهای فنی و حرفه­ای و صنعت در رشته صنایع چوب در ایران(1388). دانشجو امیر نظری، کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی  استاد راهنما: دکتر محمد غفرانی؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 12. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان مرکز آموزش عالی فنی دختران تهران (شریعتی) از انتخاب شاخه فنی و حرفه ای و دلایل آن (1378)". دانشجو: محبوبه خلفی، کارشناسی ارش دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.   استاد راهنما: دکتر گلنار مهران؛ استاد مشاور: دکتر علی اصغر خلاقی
 13. داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

ط- تالیف و ترجمه:

الف : تالیف

 1. نویدی، احد؛ خلاقی، علی اصغر، (1393). آموزش فنی و حرفه ای در ایران: مبانی نظری و تجارب عملی. انتشارات مدرسه، تهران
 2. تورانی، حیدر: خلاقی، علی اصغر؛ علم­الهدی، جمیله و سایر همکاران (1385). برنامه جامع تحقیقات موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی، سازمان پژوهش، تهران.
 3. ویژه نامه هفته پژوهش سال 1383 . انتشارات موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 4. نظارت بر تهیه چکیده گزارشهای پژوهشی آموزش و پرورش درسالهای  81-1379 (تابستان 1382.) انتشارات موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 5. نظارت بر تدوین کتاب آشنائی با موسسات پژوهشی وزارت آموزش و پرورش (تابستان 1382). انتشارات موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 6. ویژه نامه هفته پژوهش سال 1381 (تابستان 82) ( گرداوری). انتشارات موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
 7. حج فروش، احمد؛ خلاقی، علی اصغر (1381). نظام تحقیقات در موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی. انتشارات موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

ب- ترجمه:

 1. فینچ، کرتیس؛ کرانکیلتون، جان ترجمه خلاقی، علی اصغر؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ شمس مورکانی، محمد (1390). برنامه ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه­ای: برنامه ریزی، محتوا و اجرا. انتشارات مدرسه، تهران.
 2. مک کاسلین، ان. ال.؛ پارکس، دارل(2002) ترجمه خلاقی، علی اصغر؛ دانای طوسی، مریم (1388). تربیت معلم در آموزش فنی و حرفه ای: پیامدهای پیشینه و خط مشی برای هزاره جدید. انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 3. ترجمه  10 مقاله از کتاب Hand Book of Technical and Vocational Education and Training Research   
 4. جمهوری خلق چین: حرفه ای کردن آموزش و پرورش (ترجمه)(1382). چاپ در دانشنامه اقتصاد آموزش وپرورش جلد چهارم (اهتمام عبدالحسین نفیسی).

 

س- طرح ها و ابتکارات:

 1. طراحی الگوی تدوین کتاب راهنمای معلم در آموزش فنی وحرفه­ای و نظارت بر تدوین 9 کتاب راهنمای معلم با همکاری دکتر غلامعلی احمدی (1389)
 2. واحد تولید و مهارت آموزی الگوئی برای ترکیب کار و آموزش (بهار 1386)
 3. طراحی و اجرای تشکیلاتی گروه های برنامه ریزی موسسه پژوهشی بر اساس مدیریت مشارکتی و تصمیم سازی گروهی کارشناسان در موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی(1380)
 4. مشارکت در طراحی ساختار پژوهشی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی آموزش فنی و حرفه ای بر اساس فرآیند پژوهش (1368)
 5. طراحی فرآیندهای پژوهشی و نمودار های اجرائی آن با همکاری آقای مهندس احمد حج فروش (1368)
 6. مشارکت در طراحی ساختار نظام جدید آموزش متوسطه ( عضو گروه طراحی ساختار(1371)
 7. اصول کلی تغییر نظام آموزشی (1364). دفتر معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
 8. طرح حوزه ای نظام آموزش متوسطه (1362). آموزش و پرورش زنجان
 9. طرح کتاب به کتاب برای آموزش دوره ابتدائی (1362)- آموزش و پرورش زنجان
 10. طرح سازماندهی جهاد سازندگی و پیشنهادی در باره تغییر و دگرگونی نظام اداری کشور (1359)، جهاد سازندگی قزوین ( این طرح با همکاری علی جوادی تدوین گردید).
 11. طرح مقدماتی آموزش کارکنان دولت (1358). سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 12. طرحی برای تحول اداری – نگاهی تازه به سیستم اداری (1358)


[1]- Islamic Republic of Iran.