اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیدمهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، دانشگاه تربیت مدرس

sajadismmodares.ac.ir


تاریخ به روز رسانی:30/10/1396

 

رزومه علمی دکتر سیدمهدی سجادی

رتبه: استاد

رشته:فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه :تربیت مدرس

گروه:تعلیم و تربیت

   
     
   

اطلاعات سوابق تحصیلی

مدرک

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معدل مدرک

رشته تحصیلی

دانشگاه

درجه مدرک

محل دانشگاه

کشور

شهر

کارشناسی پیوسته

 

1367/01/01

 

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

 

ایران

تهران

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

1370/11/06

 

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم وتربیت اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

ایران

تهران

دکتری (Ph.D)

 

1376/04/03

 

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

 

ایران

تهران

 

اطلاعات پایان نامه

مدرک

تاریخ دفاع

نمره

عنوان

کارشناسی پیوسته

     

کارشناسی ارشد ناپیوسته

   

هست ها و باید ها در تعلیم و تربیت:تبیین اهداف و اصول تعلیم و تربیت در چشم انداز مطلوب

دکتری (Ph.D)

   

تبیین و ارزیابی دیدگاه های معرفت شناختی ایده آلیسم، ریالیسم و پراگماتیسم و دلالت های روش شناختی آن در فلسفه تربیتی

 

 

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

    -      معرفت شناسی

          -      متدولوژی

          -       تربیت اخلاقی ، ارزشی و دینی

          -      نظریه ها و رویکردهای معاصر در تعلیم و تربیت( پست مدرنیسم،تحلیلی،پسا ساختار گرایی،پدیدار شناسی..)            

    -      تکنولوژی اطلاعات و تعلیم و تربیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالاتعلمی و پژوهشی

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

ردیف

شماره مقاله

عنوان مقاله

تاریخ انتشار

سال

ماه

عنوان مجله

مولفان

         

1

 

A Comparative Study of the Principles of Moral Education Islamic of View Vs. Post-modernism


 

2004

 

Muslim Education Quarterly.Cambridge.England

 

سجادی سیدمهدی

 

2

 

Religious Education and the Delegitimation of Knowledge


 

2008

 

American Journal of Islamic Social Sciences.America

 

سجادی سیدمهدی

 

3

 

Religious Education and Information Technology Challenges and Problems


 

2008

 

Teaching Theology and Religion.England

 

سجادی سیدمهدی

 

4

 

Explanation and Critique of the Principles of Postmodern Moral Education


 

2007

 

Educational Research and Reviews.ٍ.England

 

سجادی سیدمهدی

 

5

 

The Explanation of Paradoxical Aspects of Postmodern Pluralism and Transcendentalism in Moral Education


 

2006

 

International Journal of Learning.Australia

 

سجادی سیدمهدی

 

6

 

همگرایی هرمنوتیک هایدگری با پارادایم ابرمتن و دلالتهای آن برای خود شکوفایی یادگیرنده
 

1388

 

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت

 

سجادی سیدمهدی

 

 

ترمس محمد

 

7

 

الدلالات تربویه العلم الجمال فی الفلسفهالاسلامیه ، ابوحیان توحیدی انموذجا
 

1389

 

المنهج.لبنان

 

سجادی سیدمهدی

 

 

محسن علیق محمد

 

 

مهر محمدی محمود

 

8

 

الدلالات التربویه لعلم الجمال بین فلسفه ابوحیان توحیدی و آرا الیوت آیزنر ،دراسه تحلیله نقدیه فی الاصول و الاهداف
 

1389

 

التجدید.لبنان

 

سجادی سیدمهدی

 

 

محسن علیق محمد

 

9

 

التربیته الدینیه فی مجتمع متعدد
 

1388

 

المنهج

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

 

خسرو باقری

 

 

سجادی سیدمهدی

 
 

ابوخلیل یوسف

 
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

10

 

آسیب شناسی تربیت دینی با نظر به مبانی معرفت شناسی
 

1395

 

حوزه و دانشگاه

     

 

 

 

ایمانی نائینی محسن

حسن باقری نیا

 

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

11

 

تبیین رویکرد عقلانی به تربیت دینی
 

1384

 

نوآوریهای آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

 

12

 

هرمنوتیک هایدگر و نقش آن در تعلیم و تربیت
 

1384

 

مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

سجادی سیدمهدی

 

 

رضا نژاد نجمه

 

13

 

تیوری تربیتی و ارتباط آن با عمل تربیتی
 

1377

 

مدرس

 

سجادی سیدمهدی

 

14

 

تعلیم و تربیت،خانواده و وجدان کار
 

1378

 

نامه پژوهش

 

سجادی سیدمهدی

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

16

 

تبیین زبان شناختی امکان تربیت دینی
 

1378

 

مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه مشهد

 

سجادی سیدمهدی

 

17

 

هویت زن از نظر مدرنیسم و پست مدرنیسم
 

1379

 

مجله ریحانه

 

سجادی سیدمهدی

 

18

 

رویکردها و روشهای تربیت اخلاقی
 

1379

 

پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه قم

 

سجادی سیدمهدی

 

19

 

بررسی و ارزیابی کنفرانس های بین المللی تعلیم و تربیت مسلمانان 1989-1977
 

1379

 

تربیت اسلامی

 

سجادی سیدمهدی

 

20

 

فلسفه و تدریس
 

1379

 

حوزه و دانشگاه

 

سجادی سیدمهدی

 

21

 

شیوه های نشر اندیشه های امام خمینی در برنامه ریزی درسی
 

1380

 

کتاب تربیت اسلامی(دفتر مطالعات اسلامی)

 

سجادی سیدمهدی

 

22

 

نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی
 

1380

اردیبهشت

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

سید مهدی سجادی

عباسعلی تسنیمی

23

 

تبیین چالشهای بنیادین تحقیق در تعلیم و تربیت اسلامی
 

1381

 

حوزه و دانشگاه

 

سجادی سیدمهدی

 

24

 

تبیین و ارزیابی پارادکسهای ممکن بین آموزه های تربیتی مولوی و پست مدرنیسم
 

1382

 

نامه مفید

 

سجادی سیدمهدی

 

25

 

تربیت اخلاقی از منظر پست مدرنیسم
 

1382

 

کتاب تربیت اسلامی

 

سجادی سیدمهدی

 
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

         

 

 

     

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 
                 

 

 

26

 

جهانی شدن و پیامدهای چالش برانگیز آن برای تعلیم و تربیت
 

1382

 

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سجادی سیدمهدی

 

27

 

تبیین و نقد تطبیقی قرابتها و پارادکسهای ممکن بین آموزه های تربیتی مولوی و پست مدرنیسم
 

1382

 

نامه مفید - نامه فلسفی

 

سجادی سیدمهدی

 

28

 

تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت
 

1383

 

نوآوری های آموزشی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

برخورداری رمضان

 

29

 

بررسی تطبیقی هویت زن از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن
 

1383

 

دانشور

 

سجادی سیدمهدی

 

30

 

جهانی شدن و تعلیم و تربیت
 

1383

 

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

 

سجادی سیدمهدی

 

32

22939

تبیین چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش ایران
 

1384

 

مطالعات تربیتی و روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناش دانشگاه مشهد

1

سجادی سیدمهدی

 

33

22948

فمنیسم و پست مدرنیسم
 

1384

 

فصلنامه کتاب زنان

1

سجادی سیدمهدی

 

34

78143

کثرت گرایی فرهنگی هدیت و تعلیم و تربیت
 

1384

 

اندیشه های نوین تربیتی

1

سجادی سیدمهدی

 

35

75962

تبیین و ارزیابی رویکرد عقلانی به تربیت دینی(قابلیتها و کاستیها)
 

1384

 

نوآوریهای آموزشی - وزارت آموزش و پرورش

1

سجادی سیدمهدی

 

36

86298

چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
 

1384

 

مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

1

سجادی سیدمهدی

 

37

22938

تبیین و تحلیل کثرت گرایی دینی و نقد روشها و محتوای آن در تربیت دینی
 

1385

 

دانشور رفتار

1

سجادی سیدمهدی

 

2

اسدی حسن

 

38

22961

چالش های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیک
 

1386

زمستان

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

1

سجادی سیدمهدی

 

2

ایمان زاده علی

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر و تعلیم و تربیت
 

1387

 

روان شناسی و علوم تربیتی - دانشگاه تهران

 

سجادی سیدمهدی

 

 

رضا نژاد جولایی نجمه

 

40

 

تبیین ابعاد اخلاقی پژوهش های تربیتی و رسالت مراکز آموزشی و پژوهشی
 

1387

 

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

عبدالله یار علی

 

41

 

تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پسا ساختار گرایی
 

1387

 

اندیشه های نوین تربیتی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

دشتی زهرا

 

   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

42

 

تبیین نظریه اخلاق در فلسفه مدرن (کانت) و پست مدرن (فوکو) و نقد تطبیقی دلالتهای آن برای تربیت اخلاقی
 

1387

بهار

فصلنامه تعلیم و تربیت

 

سجادی سیدمهدی

 

 

علی آبادی ابوالفضل

 

43

 

Is Hyper-textual Learning a Challenge for Traditional Religious Education


 

2009

Summer

Journal of Contemporary Issues in Education.Canada

 

سجادی سیدمهدی

 

44

 

بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت های آن در برنامه ی درسی
 

1388

بهار

مطالعات برنامه درسی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

ایمانزاده علی

 

45

 

ارتباط گرایی در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه های یادگیری
 

1388

پائیز

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اسکندری حسین

 

 

فردانش هاشم

 

 

سجادی سیدمهدی

 

46

 

تبیین تربیت دینی ظاهرگرا و نقد آن بر اساس جریان عقل گرا
 

1388

تابستان

فلسفه و کلام

 

جباری کامران

 

 

سجادی سیدمهدی

 

   

47

 

نظریه ی ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی آن
 

1389

زمستان

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اسکندری حسین

 

 

فردانش هاشم

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

48

 

تبیین و نقد حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش و پرورش رسمی با نگاهی به اندیشه ی فلسفی فوکو
 

1389

زمستان

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سجادی سیدمهدی

 

 

حسینی اسماعیل

 

49

 

تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته ای فلسفه تعلیم و تربیت
 

1389

بهار

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

نورآبادی سولماز

 

50

 

تبیین چالش های رویکرد پساساختار گرایی با شکل گیری هویت دینی در فرایند تعلیم و تربیت و نقد آن
 

1389

شهریور

دانشور

 

سجادی سیدمهدی

 

51

 

جزم گرایی و شکاکیت معضل نظام های تربیتی- آموزشی در جوامع اسلامی
 

1390

زمستان

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

سجادی سیدمهدی

 
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

52

 

تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی اصول و روش) ارائه ی راهبردها
 

1390

تابستان

مطالعات راهبردی زنان

 

کرامتی معصومه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

53

 

پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری
 

1390

تابستان

تربیت اسلامی

 

نوروزی رضاعلی

 

 

سجادی سیدمهدی

 

54

 

رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالش های آن برای تربیت اسلامی (از منظر ملاحظات معرفت شناختی رئالیسم انتقادی)
 

1390

زمستان

تربیت اسلامی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

باقری نژاد زهره

 

55

 

تحلیلی بر نظریه ی انتقادی تعلیم و تربیت و دلالت های آن برای برنامه ی درسی
 

1390

زمستان

پژوهش در برنامه ریزی درسی

 

خسروی رحمت اله

 

 

سجادی سیدمهدی

 

56

 

تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در رویکرد فمنیسم اگزیستانسیالیست و نقد چالش های ارزشی آن بر اساس آموزه های اسلامی
 

1390

پائیز

فصلنامه تخصصی پژوهشنامه تربیتی

1

کرامتی معصومه

 

2

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

تبیین و تحلیل دلالتهای تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت
 

1391

اسفند

اندیشه های نوین تربیتی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

ایمان زاده علی

 

58

 

A study on common factors between critical thinking and religious education


 

2012

May

Journal of Management science letters.

 

همایونفرد آنیتا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

59

 

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مسئله ربط
 

1391

تابستان

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 

ال حسینی خامنه فرشته

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

60

 

تبیینی از مبانی نظری اندشه مرجعیت زدایی اخلاقی پسا ساختارگرا و نقد آن
 

1391

تابستان

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 

بناهان قمی مریم

 

 

ایمانی نائینی محسن

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

61

 

بررسی دیدگاه اعضای هئیت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهرن درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت
 

1391

 

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

سجادی سیدمهدی

 

 

بیجنوند فرامرز

 

62

 

فلسفه تربیت اسلامی و ماموریت احیای عمل تربیت اسلامی
 

1392

پائیز

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

1

ال حسینی خامنه فرشته

 

2

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

63

 

دانش پژوهی ارزشی افزوده یا کاسته در تربیت عالی
 

1392

زمستان

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

 

ال حسینی خامنه فرشته

 

 

سجادی سیدمهدی

 

64

 

The comparative study Aesthetic and love in Hafiz and Goethe s poetry in order to awaken and bring perfection in global education


 

2013

Dec

Educational Research and Reviews.England

 

سجادی سیدمهدی

 

 

مهدوی زینب

 

65

 

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق معلم پژوهنده
 

1392

پائیز

نوآوری های آموزشی

 

ال حسینی خامنه فرشته

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

66

 

Can religious education be rhizomatic


 

2014

Winter

Middle East Journal Of Scientific Research .Nigerai

 

سجادی سیدمهدی

 

67

 

Post-Modernism Social Ethical Education (with an Emphasis onAllameh1Tabatabaei s Views) Explanation and Critic


 

2013

Fall

journal of education and practice.England

 

حقیقت تقی دیزج رقیه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

ایمانی نائینی محسن

 

68

 

تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت زدایی اخلاقی و مول فه های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی
 

1392

بهار

اندیشه های نوین تربیتی

1

بناهان قمی مریم

 

2

ایمانی نائینی محسن

 

3

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

69

 

DE schooling from religious education in Islamic Republic of Iran Possibility and Necessity


 

2013

May

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science.

 

سجادی سیدمهدی

 

 

انصاری ساره

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

70

 

تاملی بر سیر تحول در مفهوم و جایگاه عقل در دوره ی یونان باستان و قرون وسطی و و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت
 

1392

زمستان

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سجادی سیدمهدی

 

 

بناهان قمی مریم

 

71

 

Development discourses on the educational system of Iran A critical analysis of their effects


 

2015

Winter

Policy Futures in Education.Australia

 

سجادی سیدمهدی

 

72

 

بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص گرای برایتمن
 

1393

بهار

تاملات فلسفی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

اسلامی ادریس

 

73

 

از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه
 

1393

پائیز

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

ابراهیمی نامدار

 

 

مهرمحمدی محمود

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

74

 

تبیین دلالتهای دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری
 

1393

پائیز

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی

 

پورحسینی محمد

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

75

 

گذار از تحویلی نگری در مفهوم آموزش اخلاق به جامعه نگری در پرتوی توجه به جایگاه آن در طبقه بندی اهداف اموزشی
 

1393

زمستان

پژوهش نامه اخلاق

 

سلمان ماهینی سکینه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

75

 

بررسی مقایسه ای سه دیدگاه رایج در تفکر انتقادی و دلالت های تربیتی آنها دیدگاه ریچارد پل، رابرت انیس و برتراند راسل
 

1393

پائیز

پژوهش در برنامه ریزی درسی

 

وجدانی فاطمه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

76

 

Emancipatory pedagogy in practice aims principles and curriculum orientation


 

2014

Spring

The International Journal of Critical Pedagogy.America

 

نوری علی

 

 

سجادی سیدمهدی

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

77

 

مبانی انسان شناختی در اندیشه های علی صفایی حائری و اصول تربیتی ناظر بر آن
 

1394

مهر

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

قربانعلی محمد

 

78

 

بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریه اخلاقی شخص گرا
 

1394

بهار

تاملات فلسفی

 

اسلامی ادریس

 

 

باقری خسرو

 

 

زیبا کلام فاطمه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

79

 

حل شبهه تعارض آفرینی مفهوم بی رویت در تعریف سنتی اخلاق براساس الگوی چهارمولفه ای اخلاق ورزی
 

1394

بهار

تاملات فلسفی

 

سلمان ماهینی سکینه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

فردانش هاشم

 

 

قراملکی احد فرامرز

 

80

 

تربیت اجتماعی زیبایی شناسانه پارادایمی بدیل برای نظام تربیت اجتماعی جزم گرا
 

1394

تابستان

تحقیقات فرهنگی ایران

 

قاسمی سعیده

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

81

 

The implications of Feyerabend s epistemological approach for educational research methods


 

2015

September

Educational Research and Reviews.England

 

شیروانی الهام

 

 

سجادی سیدمهدی

 

82

 

تبیین اصول تربیت شهروندی مبتنی بر فلسفه هانا آرنت
 

1394

زمستان

فصلنامه تعلیم و تربیت

 

خضری اقدم محمد

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

منوچهری باغبادرانی عباس

 

 

 

 

83

 

گونه شناسی رویکردهای تربیت چندفرهنگی و دلالتهای آن برای نظام تربیتی ایران
 

1394

زمستان

فصلنامه تعلیم و تربیت

 

پله امیر

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرمحمدی محمود

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

84

 

Phenomenology of Writing Skill in Order to Provide Solutions to Improve Writing Skills


 

2015

December

Mediterranean Journal of Social Sciences.Italy

 

کلانتری دهقانی الهه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

85

 

تبیین و بررسی اهداف و اصول تربیت دینی از منظر رویکرد تجربه دینی و نقد آن بر اساس آموزه های اسلامی
 

1394

بهار

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

 

محمدوند گلوجه فرحناز

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

86

 

نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه های تربیتی هانا آرنت
 

1394

پائیز

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

1

خضری اقدم محمد

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

منوچهری باغبادرانی عباس

 

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

87

 

فلسفه تربیت اسلامی در رویارویی با دیدگاههای عملی با ت کید بر دیدگاه ویلفرد کار و استفن تولمین
 

1394

پائیز

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 

ال حسینی خامنه فرشته

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

88

 

تبیین و مقایسه رویکرد انتزاعی کانت و رویکرد انضمامی علامه جعفری (ره) به تربیت زیبایی شناختی
 

1394

زمستان

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

بیده علیرضا

 

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

89

 

بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه ی مادری در جمهوری اسلامی ایران
 

1395

تابستان

مطالعات راهبردی زنان

 

کاردوانی راحله

 

 

تاج مزینانی علی اکبر

 

 

میرخانی عزت السادات

 

 

سجادی سیدمهدی

 

   

90

 

دانشگاه در آیینه تاریخ یا جغرافیا تحلیل انتقادی گفتمان سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ایران
 

1396

بهمن

راهبرد فرهنگ

 

سجادی سیدمهدی

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

91

 

تبیین و تحلیل زمینه های سازواری و همگرایی مولفه های تفکر انتقادی با تربیت دینی
 

1395

آذر

فصلنامه تعلیم و تربیت

 

همایون فرد آنیتا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

92

 

واسازی مفهوم تفاوتهای فردی دانش آموزان و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی
 

1395

بهار

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

کریمی گیلده علی

 

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

باقری نوع پرست خسرو

 

93

 

Explaining  The Novel Approach  Of Understanding Phenomenology and  Its Comparison With Phenomenology Of Being And Counting The Research Implications In Education Field
 

2016

Spring

Indian journal of  Fundamental and Applied Sciences

 

کهندل هادی

 

 

سجادی سیدمهدی

 

94

 

فضای مجازی و نو مفهوم پردازی در مولفه های تربیت دینی چالش و ضرورتی مغفول در نظریه پردازی های تربیتی
 

1395

پائیز

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی

 

سجادی سیدمهدی

 

95

 

عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی
 

1395

فروردین

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

کریمی گیلده علی

 

 

صادق زاده قمصری علیرضا

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

باقری نوع پرست خسرو

 

96

 

چرخش دیجیتال و دلالت های آن برای رشد حرفه ای معلمان تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان
 

1395

تابستان

فناوری آموزش

 

گندمی حسنارودی فهیمه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

97

 

تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گرایی معرفتی اخلاق باور
 

1395

تابستان

پژوهش های اخلاقی

 

محمدی پویا فرامرز

 

 

ضرغامی همراه سعید

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

98

 

Gender justice discourse in the educational system of Afghanistan during the Marxist period (1978-1992)


 

2017

Aug

Policy Futures in Education.Australia

 

سخنور محمد داود

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

Yahia Baiza

 

   

 

99

 

نظریه ی حی متاله در سنجه ی آموزه های قرآن و عترت
 

1396

تابستان

اندیشه دینی

 

دولت محمدعلی

 

 

افضلی علی

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

پارچه باف دولتی محمد

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

100

 

Disciplinary lenses model: A new approach to

collegiate-level general education
 

2017

پاییز

Educational Research and Reviews.England

 

سجادی سیدمهدی

محمد مخملچی

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

کنفرانسهای خارجی

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

ردیف

عنوان همایش

تاریخ همایش

نوع ارائه

همکاران

   

1

عنوان مقاله

Mult- Cultural ,Cross- Cultural International and Global Education: Explanation and Critique

 

International Confrence in Learning. 2002. Beijing.Chaina

2002/07/21

شفاهی

 

سجادی سیدمهدی

 

2

عنوان مقاله

Global Education and Learning Paradigm :Challenges and paradox

 

Internatioanl Conference on literacy and Education.London

2003/07/16

شفاهی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

3

عنوان مقاله

Equalization of knowledge with information and it challenges for religious education

 

Global conference of Value of Knowledge.Sydney.Australia

2007/02/12

شفاهی

 

سجادی سیدمهدی

 

4

عنوان مقاله

Traditional Religious Education and Information Technology :challenges and problems

 

International conference of Innovation in Education.Paris.France

2008/07/01

شفاهی

 

سجادی سیدمهدی

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش های داخلی

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

ردیف

عنوان همایش

تاریخ همایش

نوع ارائه

زبان مقاله / سطح همایش

همکاران

1

عنوان مقاله

نقش نظام های آموزشی در بهبود روند توسعه سیاسی

 

همایش آزادی و تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران

1378/02/15

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

2

عنوان مقاله

ابعاد و قلمرو تربیت از دیدگاه امام علی(ع)

 

همایش تربیت در سیره امام علی (ع)

1379/02/01

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

3

عنوان مقاله

فراغت و تعلیم و تربیت

 

همایش ملی جوانان و فراغت

1380/10/03

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

4

عنوان مقاله

تبیین و ارزیابی چالش های اساسی توسعه فرهنگ دینی در جمهوری اسلامی ایران

 

همایش دین، توسعه و برنامه سوم

1380/09/27

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 
 

 

5

عنوان مقاله

جهانی شدن تعلیم و تربیتپیامدها و چالشها

 

اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت

1383/3/15

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 
 

 

 

 

6

عنوان مقاله

برابری دانش با اطلاعات،فضای ریزوماتیک و یادگیریهای فرامتنی و چالشهای آن برای برنامه درسی تربیت دینی

 

جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی فرصت ها و چالش ها

1387/08/09

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 
 

 

 

 

 

7

عنوان مقاله

نقد معرفت شناختی نظریه ارتباط گرایی بر اساس معرفت شناسی اسلامی

 

کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی و تدریس

1388/09/14

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

اسکندری حسین

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

 

 

8

عنوان مقاله

مبانی فلسفی فرامتن به عنوان پارادیم جدید و تبیین دلالت های آن در فرایند تعلیم و تربیت

 

اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

1389/02/30

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

ترمس محمد

 

9

عنوان مقاله

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران در خصوص رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

1390/02/28

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

بیجنوند فرامرز

 

10

عنوان مقاله

دیالکتیک هرمنوتیک و معجزه فهم

 

آسیب شناسی ادبیات معاصر

1390/09/03

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

محمد وند فرحناز

 

11

عنوان مقاله

ارزشهای سیاسی در حکومت علوی

 

همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی

1390/03/23

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

بیجنوند فرامرز

 

12

عنوان مقاله

تبیین مولفه ها و مصادیق تفکر انتقادی از منظر نهج البلاغه

 

دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی

1391/02/26

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

بیجنوند فرامرز

 

 

سجادی سیدمهدی

 

 

 

 

13

عنوان مقاله

نگاه بین رشته ای به علم تربیت بستری مناسب برای کاهش شکاف بین نظریه و عمل تربیتی

 

سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ( روش شناسی و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت )

1391/04/13

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

نورآبادی سولماز

 

14

عنوان مقاله

واسازی و بازسازی کاربرد روشهای دریدا و هابرماس در بررسی مفهوم تفاوتهای فردی دانش آموزان

 

سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ( روش شناسی و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت)

1391/04/13

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

کریمی گیلده علی

 

 

 

15

عنوان مقاله

کارکرد متناظر با دانشوری در تعلیم و تربیت پارادایم اصیل در تحول بنیادین نظام تربیت

 

چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

1392/03/08

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سید مهدی سجادی

سهیلا حسین پور

 

 

 

 

16

عنوان مقاله

کدام گفتمان تحول در نظام تربیتی یا نظام تربیتی تحول آفرین تحلیل انتقادی گفتمان چهار دهه تحول در نظام تربیتی بعد از انقلاب اسلامی

 

چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

1392/03/08

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

اکبری زاده فهیمه

 

   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

همایش های داخلی

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

 

عنوان مقاله

کدام گفتمان تغییر در نظام تربیتی یا نظام تربیتی تحول آفرین

 

تحول بنیادین در نظام تربیتی.چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

1392/03/02

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

اکبرزاد فهیمه

 

 

سجادی سیدمهدی

 

17

عنوان مقاله

تربیت اخلاقی- اجتماعی زیبایی شناسانه پارادایمی بدیل برای نظام تربیت اخلاقی - اجتماعی جزم گرا

 

پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران .تربیت دینی و اخلاقی

1393/02/31

شفاهی

فارسی / داخلی ملی

 

قاسمی سعیده

 

 

سجادی سیدمهدی

 

18

عنوان مقاله

فضای مجازی و نو مفهوم پردازی در مولفه های تربیت دینی چالش و ضرورتی مغفول در سیاستگذاری های تربیتی

 

هشتمین همایش تربیت اسلامی فضای مجازی فرصت ها چالش ها و راهکارها

1393/02/27

شفاهی

فارسی / داخلی بین المللی

 

سجادی سیدمهدی

 
 

 

19

عنوان مقاله

تاملی در چیستی،چرایی و الزامات دو واژه ی تربیت و مهندسی در نسبت بین تعلیم و تربیت و مهندسی فرهنگی

 

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

1394/07/10

پوستر

فارسی / داخلی ملی

 

زارع الهام

 

 

سجادی سیدمهدی

 

20

عنوان مقاله

تحلیل انتقادی سازواری و ناسازواری های آموزش عالی با دو گفتمان مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی

 

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

1394/06/12

پوستر

فارسی / داخلی ملی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

زارع الهام

 

21

عنوان مقاله

تحلیل انتقادی گفتمان مهندسی فرهنگی در آموزش عالی ایران و پیامدهای تربیتی آن

 

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

1394/08/12

شفاهی

فارسی / داخلی بین المللی

 

سجادی سیدمهدی

 

 

زارع الهام*

 

22

عنوان مقاله

دانشگاه در آئینه ی تاریخ با جغرافیا تحلیل انتقادی سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ایران در سه دهه ی گذشته

 

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

1394/08/12

شفاهی

فارسی / داخلی بین المللی

 

سجادی سیدمهدی

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

کتاب(تالیف و ترجمه)

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

ردیف

عنوان کتاب

زبان

محل انتشار

ناشر

همکاران

1

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل مفاهیم تربیتی

ترجمه

تهران

سرامد کاوش

 

سجادی سیدمهدی

 

2

چشم اندازهای نوین در تعلیم و تربیت مسلمانان

ترجمه

تهران

سرامد کاوش

 

سجادی سیدمهدی

 

3

چند مبحث اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت

تالیف

تهران

امیرکبیر

 

سجادی سیدمهدی

 

4

تبیین رویکرد استنتاج در فلسفه تعلیم و تربیت

تالیف

تهران

امیرکبیر

 

سجادی سیدمهدی

 

5

گفتارهایی پیرامون روشها و رویکردهای تربیت اخلاقی

تالیف

تهران

جنگل

 

سجادی سیدمهدی

 

6

پژوهشی در چالشهای توسعه فرهنگ دینی

                                                                تالیف

تهران

موسسه فرهنگی و هنری عرش پژوه

 

سجادی سیدمهدی

 

 

جواد ابوالقاسمی محمد

 

   

7

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی از پیاژه تا عصر حاضر (فصل پانزدهم

ترجمه

تهران

 
 

سجادی سیدمهدی

 

8

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی ( از پیاژه تا عصر حاضر( فصل سیزدهم

ترجمه

تهران

سازمان سمت

 

سجادی سیدمهدی

 

9

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی از پیاژه تا عصر حاضر فصل چهل و هشتم

ترجمه

تهران

 
 

سجادی سیدمهدی

 

10

هویت دینی و آموزه های چالش برانگیز معاصر

تالیف

تهران

شرکت چاپ و نشر بین الملل

 

سجادی سیدمهدی

 

11

اقتدار گرایی در تربیت از منظر پست مدرنیسم و نقد آن بر اساس آموزه های اسلامی

تالیف

تهران

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 

اکبری الهام

 
 

سجادی سیدمهدی

 
 

ایمانی نائینی محسن

 

12

پژوهشی فلسفی درباره امکان تربیت دینی

ترجمه

تهران

شرکت چاپ و نشر بین الملل

 

سجادی سیدمهدی

 

13

کدام رویکرد: تربیت اجتماعی جزم گرا یا تربیت اجتماعی زیبایی شناسانه

تالیف

تهران

انتشارات حانون

 

قاسمی سعیده

 
 

سجادی سیدمهدی

 
 

ایمانی نائینی محسن

 

14

تربیت زیبایی شناسی از منظر جان دیویی و ابو حیان توحیدی

تالیف

تهران

انتشارات حانون

 

پورحسینی محمد

 
 

سجادی سیدمهدی

 
 

ایمانی نائینی محسن

 

15

تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات

تالیف

تهران

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 

سجادی سیدمهدی

 

16

مقدمه ای بر فلسفه تعلیم و تربیت

ترجمه

تهران

نوآران سینا

 

سجادی سیدمهدی

 
 

سعوه مولود

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رساله های دکتری

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

       
     

 

     

 

     
 
 

 

 

 

1

عنوان رساله

رسالت اجتماعی آموزش عالی در ایران با نگاهی به نظریه بیلدونگ

سال

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

احمد بنی اسدی

96

2

عنوان رساله

نقد معرفت شناسی شک سوفسطائی و پست مدرن بر مبنای نومفهوم پردازی شک دکارتی (به منظور استنتاج اصول تربیتی آن)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

محمد مظفر

1396

   
   
 

 

   
   
   

3

عنوان رساله

مبانی و پیامدهای تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد آن بر اساس معرفت شناسی صدرایی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

علی ایمان زاده

1387

   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

4

عنوان رساله

حدود استفاده از تفکر در تربیت اسلامی بر اساس بررسی دو جریان فکری ظاهر گرایی و عقل گرایی و ارائه الگویی برای تربیت دینی بر اساس آن

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

کامران جباری

1388

5

عنوان رساله

تبیین ونقد رویکردمتنی وفرامتنی(ابرمتنی)به فهم دینی ودلالتهای تربیتی آن

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

محمد ترمس

1388

6

عنوان پایان نامه

تبیین ونقد معرفت شناختی نظریه ارتباط گرایی براساس نظریه واقع گرایی اسلامی وارائه مولفه های یاددهی یادگیری از منظر آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

حسین اسکندری

1387

   

7

عنوان رساله

تبیین دیدگاه های زیباشناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم وتربیت نقدآرای زیبایی شناختی الیوت آیزنربراساس آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

محمد محسن علیق

1389

   

8

عنوان رساله

تبیین فلسفی رویکرد فمنیسم اگزیستانسیالیستی نسبت به ملاحظات جنسی وجنسیتی درتربیت ونقد آن براساس آموزه های اسلامی به منظور ارائه چهارچوب مفهومی برای تربیت رسمی

 

سید مهدی سجادی

راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه کرامتی

1389

   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

9

عنوان رساله

تبیین رویکرد عملی به فلسفه تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاه ویلفردکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

فرشته ال حسینی خامنه

1392

10

عنوان رساله

تبیین تربیت دینی بر اساس رویکرد«تجربه دینی»ونقد وبازسازی آن بر اساس آموزه های اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

فرحناز محمدوند گلوجه

1393

   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

11

                عنوان رساله

تبیین فلسفه چند فرهنگی برای نظام تربیتی ایران وتحلیل وارزیابی سیاست های تربیتی موجود برمبنای آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

امیر پله

1395

12

عنوان پایان نامه

تبیین تربیت شهروندی سازوار با مفهوم قدرت ازمنظر هانا آرنت به منظور پیشنهاد ساز و کارهای تربیت شهروندی در نظام تعلیم وتربیت ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

محمد خضری اقدم

1394

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

   
   

13

عنوان رساله

تبیین ونقد گفتمان عدالت جنسیتی در نظام آموزشی افغانستان در سه دوره اشغال،رهایی ودموکراسی (1978-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

محمد داود سخنور

1396

   

14

عنوان رساله

تبیین مبانی فلسفی سواد دانشگاهی عمومی و دلالت های آن برای تعلیم وتربیت (با نگاهی به نظام آموزش عالی ایران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

محمد مخمل چی

1396

   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 
                 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه های ارشد

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

   
 

 

 

 

1

عنوان پایان نامه

تبیین فلسفی تربیت دینی مبتنی بر فطرت از منظر علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی و ارزیابی راهنمای برنامه درسی و کتب تعلیمات دینی دوره ابتدایی بر اساس آن.

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

محمدی نیک انسیه

1396

   
   

2

عنوان پایان نامه

نقد و تحلیل مدرنیسم و دلالتهای تربیتی آن

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

فانی حجت اله

1378

3

عنوان پایان نامه

تبیین و نقد نظام تربیتی لیبرال

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

خالقی رضا

1378

4

عنوان پایان نامه

مقایسه آموزه های تربیت اخلاقی از منظریست مدرنیسم و پرورش و تربیت اخلاقی و دینی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

افشار معصومه

1377

5

عنوان پایان نامه

تربیت اخلاقی از نظر شهید مطهری و ویلیام جیمز

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

نصرتی نصرآبادی نصرت

1379

6

عنوان پایان نامه

تبیین و بررسی اهداف و محتوای تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد غزالی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

رنج پورآذریان محمد

1381

   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

   
   

7

عنوان پایان نامه

تبیین و ارزیابی تکثرگرایی فرهنگی و تاثیر آن بر تربیت اخلاقی و مذهبی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

منتظری حسن

1379

8

 
 

عنوان پایان نامه

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در تحقق عناصر و مولفه های جامعه مدنی

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

بهفر زیبا

1382

   

9

عنوان پایان نامه

تبیین و ارزیابی پرادایم گفتگوی تمدنها و دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

خیرخواه زرکش منیژه

1380

10

عنوان پایان نامه

تبیین و ارزیابی چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

برخورداری مهین

1379

11

عنوان پایان نامه

تبیین معنا و مفهوم آزادی از دیدگاه امام علی (ع) و دلالتهای تربیتی آن

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

دلگشا سیدرضا

1383

12

عنوان پایان نامه

تبیین و ارزیابی تهدیدها و فرصتهای ناشی از پدیده جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

عالی مرضیه

3791

1384

13

عنوان پایان نامه

تبیین و نقد پیامد های پلورالیسم دینی برای تعلیم و تربیت دینی

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

اسدی حسن

1381

14

عنوان پایان نامه

نقدوبررسی رویکردعقلانی درآموزش وپرورش دوره متوسطه

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

باقری نیاء حسن

1384

15

عنوان پایان نامه

تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

برخورداری رمضان

1386

   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

   

16

عنوان پایان نامه

مبانی معرفت شناسی پسا ساختارگرایی وتبیین و نقد دلالت های تربیتی آن

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

دشتی زهرا

1383

17

عنوان پایان نامه

"فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین و باز تاب آن در تبیین مفاهیم تربیتی "

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

ضیاءفر برضا

1383

18

عنوان پایان نامه

رابطه جهانی شدن و تربیت دینی (فرصتها و تهدیدها

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

توانا معصومه

1384

19

عنوان پایان نامه

دیدگاه هر منوتیکی هایدگر، تبیین و نقد دلالتهای تربیتی آن

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

رضانژاد جولائی نجمه

1386

   

20

عنوان پایان نامه

تبیین نظریه اخلاق در فلسفه مدرن ( کانت) و پست مدرن (فوکو) و نقد تطبیقی دلالت های آن برای تربیت اخلاقی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

علی آبادی ابوالفضل

1387

   

21

عنوان پایان نامه

تبیین مفهوم اقتدار گرایی در تربیت ارزشی (آموزش ارزشها) از نظر پست مدرنیسم و نقد آن بر اساس آرائ متفکران مسلمان معاصر

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

اکبری الهام

1384

22

عنوان پایان نامه

بررسی تحول مفهوم و جایگاه عقل از دوره یونان باستان تاکنون و بررسی تطبیقی دلالتهای تربیتی آن

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

بناهان قمی مریم

1389

   

22

عنوان پایان نامه

تبیین دیدگاههای انسان شناسی و معرفت شناسی فوکو ونقد دلالتهای آن برای حدود وظایف واختیارات کنشگران آموزش وپرورش رسمی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

حسینی اسماعیل

1386

   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

   

23

عنوان پایان نامه

تبیین تطبیقی تعلیم وتربیت رهایی بخش ،انتقادی و ارتباطی

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

صفائی محمدحسین

1389

24

عنوان پایان نامه

تبیین و ارزیابی حدود نقش آفرینی دین در حوزه تعلیم وتربیت

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

اولادسلام خدیجه

1380

25

عنوان پایان نامه

<<طرح وتبیین مبانی هستی شناسی معرفت حجمی درمقابل معرفت های درختی وریزوماتیک ودلالت های آن برای تدریس>>

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

الیاسی تحسیم

1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

عنوان پایان نامه

تبیین مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی پست مدرنیسم ودلالتهای آن در تربیت اجتماعی ونقد آن براساس نظام تربیت اجتماعی مبتنی براسلام (باتاکید برآرا علامه طباطبایی)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

حقیقت تقی دیزج رقیه

1388

   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

 

 

27

عنوان پایان نامه

تبیین ویژگیهای معلم مطلوب در عصر فناوریهای اطلاعات وارتباطات (ict)ونقد وضعیت موجود در تربیت معلم در آموزش وپرورش

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

یوسفی مهدی

1391

28

عنوان پایان نامه

تبیین مقوله ارتباط (مناسبات)بین کنشگران تعلیم وتربیت (معلم،دانش آموزان ومدیران)در مدارس ایران وارزیابی آن بر اساس نظریه ارتباطی هابرماس (مطالعه موردی مدارس کرمان)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

برهانی پوران

1390

29

عنوان پایان نامه

بررسی سیرتحول در معنا ومفهوم تفکر انتقادی وتحلیل زمینه های همگرایی آن با تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

همایونفرد انیتا

1391

 

 

 

 

30

عنوان پایان نامه

تبیین مبانی فلسفی تئاتر پداگوژی وکاربردهای آن جهت بهبود عملکرد نظام تعلیم وتربیت ایران

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

دارابی پور الهام

1390

 

 

31

عنوان پایان نامه

تبیین مبانی فلسفی (فلسفه سیاسی)نظریه های مناسبات بین دولت ونظام آموزشی وتحلیل انتقادی روند تحولات آموزش وپرورش ایران درسه دهه گذشته (باتاکید برمقوله تمرکز وعدم تمرکز)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

اکبرزاده فهیمه

1392

32

عنوان پایان نامه

تبیین وتدوین رویکرد«پدیدارشناسی (دیالکتیکال)صیرورت زا» ودلالت های آن در عرصه تعلیم وتربیت

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

کهندل هادی

1392

   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

60

عنوان پایان نامه

تربیت اجتماعی زیبایی شناسانه،پارادایمی بدیل برای تربیت اجتماعی دگماتیسمی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

قاسمی سعیده

1394

61

عنوان پایان نامه

تبیین دیدگاه معرفت شناختی فایرابند ونقددلالتهای آن برای روش شناسی پژوهش تربیتی براساس رئالیسم انتقادی پوپر

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

محمدی نیک فاتح

1393

62

عنوان پایان نامه

تبیین دیدگاه دیویی در خصوص هنر وزیبایی شناسی ونقد دلالت های آن برای فرآیند تدریس ویادگیری با تاکید بر آرای زیبایی شناختی ابوحیان توحیدی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

پورحسینی محمد

1393

63

عنوان پایان نامه

تبیین وتحلیل انتقادی سیر تحول در اهداف واصول تربیت شهروندی از دوران مدرن تاکنون (مدرن وپست مدرن)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

موسوی کندازی سیدیعقوب

1393

64

عنوان پایان نامه

تبیین رویکرد زیبایی شناسانه به تربیت دینی ونقد سایر رویکردهای رایج در تربیت دینی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

حنیفه زاده سارا

1393

65

عنوان پایان نامه

تبیین معرفت شناختی روش حل مساله پراگماتیسم ومقایسه آن با دیدگاه نئوپراگماتیسمی رورتی (با نگاهی به فرآیند تدریس)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

رحیمی سعید

1392

66

عنوان پایان نامه

67

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

همتیان مهدی زاده جمال

1393

 

 

69

عنوان پایان نامه

تبیین پرسشگری تربیتی مبتنی بر رویکرد هرمنوتیک گادامر ونقد آن بر اساس آموزه های اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

طوسیان خلیل آباد سارا

1394

70

عنوان پایان نامه

ارزیابی داستانهای ادبی کتابهای درسی فارسی دوره ابتدائی براساس اصول و روشهای انتخاب و ارائه داستان در رویکرد p4c

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

صائمین سیده پروین

1393

   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

 

 

72

عنوان پایان نامه

تبیین پارادایم دانشوری به مثابه بدیلی برای پارادایم نخبه پروری در نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

آتش فراز فاطمه

1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

79

عنوان پایان نامه

تبیین تطبیقی «رسانه تربیتی» و«تربیت رسانه ای» ونقد پیامدهای آنها در تعلیم و تربیت

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

شریفی نیا حمیده

3911

3932

80

عنوان پایان نامه

تبیین و تحلیل فلسفه ی تنوع مدارس در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه راهکارهای بهبود عملکرد آن

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

آقائی فاطمه

1395

 

 

82

عنوان پایان نامه

مفهوم شناسی گفتمان "مهندسی فرهنگی" وبررسی ونقد دلالت های آن برای نظام تربیتی ایران(با تاکید بر نقد سند مهندسی فرهنگی)

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

زارع الهام

1395

83

عنوان پایان نامه

حکمت متعالیه به مثابه رویکرد روش شناسی در پژوهش های فلسفه تعلیم وتربیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

قربانی حصاری علی

1395

3941

84

عنوان پایان نامه

تبیین نسبت بین باورهای دینی و رفتارهای اجتماعی و عوامل موثر برناهمگرایی پارادکسیکال بین آنها (به منظور ارائه راهکار تربیتی مبتنی بر ایجاد سازواری و همگرایی

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

ملاویسی مرضیه

1395

85

عنوان پایان نامه

تبیین مفهوم وفرآیند ادب آموزی براساس منابع اسلامی و ارزیابی آن در نظام تربیتی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

عباداللهی مریم

1396

   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     
 
 

 

 

 

87

عنوان پایان نامه

بررسی سازواری منطقی "تربیت ایدئولوژیک"و ارزیابی نظام تربیتی ایران بر اساس آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

ابراهیمی آرزو

1395

88

عنوان پایان نامه

تبیین تطبیقی جنسیت دانش در سه رویکرد خطی رشته ای و درهم تنیده به دانش و نقد دلالت های آنها در تعلیم وتربیت

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

پاک دامن مقدم زکیه

1395

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

         

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
 
 

 

93

عنوان پایان نامه

مفهوم شناسی تعلیم و تربیت مرزی (حاشیه نشینی در تعلیم و تربیت) به منظور ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

ادیبان محبوبه

1395

 

 

95

عنوان پایان نامه

تبیین فلسفی هویت ملی در جامعه متکثر لبنان و توصیف چالش های آن به منظور ارائه راهکارهای تربیتی شکل گیری هویت یکپارچه ملی.

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

فتونی حوراء

1395

96

عنوان پایان نامه

تبیین فلسفی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره علم دینی و دلالت های آن برای اصول، اهداف و روشهای آموزش علوم

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

مراد هبه

1395

 

 

 

 

99

عنوان پایان نامه

تبیین فلسفه ی کاربست سواد اطلاعاتی در رشته فلسفه تعلیم تربیت

 

 

 

 

 

 

 

سجادی سیدمهدی

راهنما

 

 

 

 

بایزیدی منیژه

1396